Staňte sa partnerom

Veronika Bódiová

Úrad BSK, vedúca oddelenia rozpočtu
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu hospodárskej informatiky v odbore Hospodárska informatika a účtovníctvo. V súčasnosti pracuje na pozícii vedúcej oddelenia rozpočtu v Úrade Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Ekonomické systémy vo verejnej správe   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Má verejná správa poriadok vo financiách?

  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Všeobecne zastávame názor, že privátny sektor je v lepšom poriadku ako ten verejný. Ako je to naozaj? Ako fungujú či nefungujú ekonomické systémy vo verejnej správe? Prečo je to také zložité? Prednášajúci predstavia projekt implementácie ekonomického systému v kapitole samosprávneho kraja a zhodnotia s časovým odstupom efekty, ktoré prinieslo nasadenie centralizovaného ekonomického systému.


  Anotácia:
  Z hľadiska budovania a údržby predstavujú ekonomické veličiny nedeliteľný prvok, ktorý je súčasťou údajov interpretovaných v prezentačnej vrstve. Vypovedaciu hodnotu a následné prijímanie rozhodnutí do značnej miery ovplyvňuje aktuálnosť a kvalita údajov. Správne nastavený ekonomický systém musí zabezpečiť spracovanie údajov v reálnom čase, ľahkú dostupnosť údajov pre všetky subjekty v rámci kapitoly, jednoduchosť spracovania zdrojových dokladov. Zároveň musí byť vhodne zabezpečená centralizovaná správa systému a vytvorené možnosti na integráciu s inými systémami.

 • Regionálna pokladnica – nástroj pre riadenie a plánovanie   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Na podporu procesov finančného riadenia, rozhodovania a hodnotenia efektívnosti vynakladania rozpočtových prostriedkov subjektov verejnej správy je veľmi dôležité mať všetky potrebné ekonomické informácie on-line k dispozícii a mať možnosť s nimi ďalej efektívne pracovať. Samosprávne kraje ako súčasť verejnej správy aj vzhľadom na počet svojich organizácií zastávajú z hľadiska územnej samosprávy dôležité miesto. Ich pozícia je silná najmä vďaka rozsahu poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, kultúry, zdravotníctva a dopravy a preto bolo potrebné pre nich vytvoriť nástroj, ktorý by pokryl požiadavky v oblasti komplexného spracovania ekonomickej a rozpočtovej agendy. Týmto nástrojom je vytvorené komplexné riešenie – Regionálna pokladnica. Zriaďovateľ a jeho organizácie dosiahnu s využitím spoločnej dátovej základne možnosť porovnávať svoju ekonomickú efektívnosť a výkonnosť v rámci celej kapitoly.
  Úrad i jeho organizácie v rámci samosprávneho kraja vyžadujú vysoké nároky na efektívne spracovanie, aktuálnosť a dostupnosť informácií bez ohľadu na veľkosť a typ organizácie. Preto ekonomický systém musí obsahovať  najširšiu funkcionalitu a to nielen v oblastiach ekonomických a rozpočtových agend, ale veľký význam má i pokrytie požiadaviek na sumarizáciu údajov a finančné riadenie zriaďovaných organizácií i celej kapitoly. Samostatné komplexné riešenie – Regionálna pokladnica podporuje strategické riadenie v oblasti rozpočtovania, finančného plánovania, manažmentu pohľadávok a záväzkov, výkazníctva a konsolidácie.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies