Staňte sa partnerom

Register obyvateľov a správne agendy

/ Prednáška
Register obyvateľov patrí do systému základných registrov verejnej správy. Základné registre verejnej správy (VS) sú základným zdrojom jedinečných údajov o fyzických a právnických osobách, nehnuteľnostiach a území štátu. Predstavujú základné údajové objekty pre všetky ostatné IS VS. VS bude používať tri základné registre : • register obyvateľov - obsahuje základné identifikačné údaje o obyvateľoch SR - občan je identifikovaný rodným číslom, menom a priezviskom, • register ekonomických subjektov - tento je v súčasnosti reprezentovaný tromi samostatnými registrami : obchodný register, živnostenský register, štatistický register organizácií • register územných jednotiek a register nehnuteľností - je to informačný systém katastra nehnuteľností a súvisí s činnosťou rezortu ÚGKK. V príspevku sa budeme zaoberať aktuálnym stavom pri budovaní Registra obyvateľov, popisom jeho jednotlivých subsystémov ako aj väzbami jednotlivých časti Registra obyvateľov na Správne agendy. Čiže na proces spojený s vydávaním cestovných dokladov, identifikačných preukazov a vodičských preukazov. Ďalšou častou popisovanou v príspevku je oblasť poskytovania informačných služieb či už ako zdroja referenčných údajov pre iné informačné systémy verejnej správy, alebo ako služby pre fyzické a právnické osoby, ako súčasť portálu verejnej správy. Konštatujeme, že základom pre poskytovanie referenčných informácií je predpoklad aby vstupné údaje pre registre boli vytvárané na miestach pôvodcov evidencií. Následne v procese počítačového spracovania zákonom stanovených prvotných dokumentov môže byť zaručená totožnosť údajov v elektronickej forme s údajmi na prvotných dokumentoch. Na základe takto získaných údajov by mali byť spravované ďalšie registre IS VS, a poskytované informácie úradom, ako zákonom upravená služba pre realizáciu príslušných agend verejnej správy.

Csaba Baráth

Vysokoškolské štúdium ukončil na STU v Bratislave v roku 1992.Zo začiatku pracoval vo firme DITEC ako ICT manažér pre finančné a komunikačné korporácie na Slovenbsku, neskôr ako viceprezident pre prevádzku. Od roku 2003 je generálnym riaditeľom spoločnosti DITEC a.s. Prednáška: Služby REGOB ako jeden z pilierov eGovernment
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Anton Dubčák

Študoval na Strojníckej fakulte SVŠT organizáciu a riadenie strojárskej výroby (Ing. 1969) a postgraduálne na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej automatizáciu spracovania ekonomických informácií z oblasti riadenia a správy. Pracoval v ekonomickom výskume pre oblasť riadenia priemyselných podnikov, v automatizácii projektovania výrobných procesov s využitím počítačovej grafiky, pri experimentovaní s modelmi strojárskych výrobných systémov a modelovaní procesov v technologickom projektovaní. Od roku 1991 v štátnej správe, v oblasti informatiky. Spolupráca na vytvorení Národného programu informatizácie Slovenskej republiky (1992) a na jeho realizácii. Koordinácia legislatívnych úprav informatiky (zákon pre štátny informačný metod…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným