Program - Kongres ITAPA 2004

19.10.2004
10:15
Mikuláš Kačaljak, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Priority štátnej informačnej politiky v Slovenskej republike
10:15
Peter Oravec, Národný bezpečnostný úrad, SR
Uplatňovanie zákona o elektronickom podpise v Slovenskej republike
10:15
Gerhard Hackl, Siemens Business Service, Rakúsko
Služby informačnej bezpečnosti
10:15
Radovan Semančík, Business Global Systems, Bratislava, SR
Základ bezpečnosti IS - jednotná správa užívateľov
10:15
František Baranec, INTERWAY
CISCO: IPCC (Kontaktné centrum na báze IP)
10:15
Marko Hren, Ministerstvo pre informačnú spoločnosť, Slovinsko
eGovernment politika - skúsenosti (Slovinsko)
10:15
Anna Dusik, P.U.P. SPIN, Katowice, Poľsko
Łukasz Łuczynowicz , P.U.P. SPIN, Katowice, Poľsko
P.U.P. SPIN: Regionálna informačná platforma - nástroj integrujúci služby verejnej správy
15:00
Yuri Misnikov, UNDP Regionálne centrum Bratislava
Úvodné slovo
15:00
15:00
15:00
Matej Klobušiak, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, SR
Geoportál - okno do sveta priestorových informácií rezortu UGKK
15:00
Laurie Sweezey, Úrad regionálnej vlády provincie Ontario, Kanada
Vývoj od eGovernment po eOntario
15:00
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Zdieľanie, výmena a sprístupnenie priestorových dát v rezorte životného prostredia
15:00
Marcel Rebroš, CISCO Systems Slovakia, s.r.o., SR
Rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry vo vybraných európskych mestách
15:00
József Kvarda, Ministerstvo kultúry SR
Katastrálny portál - kataster nehnuteľností SR na internete
15:00
Marián Mlynarovič, Hewlett-Packard Slovensko, s.r.o., SR
Kľúčové aspekty riadenia implementácie projektov v štátnej a verejnej správe
15:00
Ladislav Meltsók, Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., SR
Administratívne centrá VÚC ako efektívna cesta riadenia finančných tokov
15:00
Csaba Baráth,
Pavel Struhárik, Ministerstvo vnútra SR
Register obyvateľov a možnosti jeho využitia
15:00
Jaroslav Šolc, Magistrát hl. m. Prahy
Praha - eStratégie a projekty
15:00
Heinz Otter, Sozialversicherung Chipkarten Betriebs G.m.b.H. - Viedeň, Rakúsko
eCards - súčasť stratégie eGovernmentu
20.10.2004
10:15
Marián Marek, PosAm, s.r.o., SR
Opatrenia na akceleráciu IT v štátnej správe
10:15
Richard Fides, Ministerstvo spravodlivosti SR
Realita prevádzky úspešného portálu štátnej správy
10:15
Marko Hren, Ministerstvo pre informačnú spoločnosť, Slovinsko
eGovernment on-line služby v Slovinsku
10:15
Peter Linhardt, Ness Slovensko, a.s.
Ján Sűli , Mestská časť Košice-Staré mesto, SR
MÚ Košice - Staré mesto: Moderné riadenie rozpočtu samosprávy na príklade MČ Košice – Staré Mesto
10:15
10:15
Helmut DRÜKE , Capgemini, Nemecká spolková republika
MEDIA@Komm-Transfer: program podpory eGovernmentu na úrovni miest a obcí v Nemecku
10:15
Peter Kosťov, Slovenská pošta a.s., SR
Slovenská pošta: Slovenská pošta a jej služby
10:15
Ivan Hanzlík, EEA communication solutions Praha, ČR
B2E portál - srdce organizácie
10:15
Pavel Struhárik, Ministerstvo vnútra SR
Príkladová štúdia implementácie opatrení v rezorte MV SR
10:15
Erika Gurinová, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Štrukturálne fondy pre Slovensko - informovanosť a publicita
15:00
Martin Pado, Ministerstvo vnútra SR
Stratégia informatizácie rezortu vnútra
15:00
Milan Muška, Združenie miest a obcí Slovenska
Informatizácia v oblasti samosprávy
15:00
Karel Květoň, Ostravská univerzita - Centrum informačných technológií, ČR
Některé trendy ve vývoji e-learningu a jejich předpokládané dopady na vzdělávání pracovníků veřejné správy
15:00
František Jakab, Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastnictva
Odborné vzdelávanie v oblasti IKT pre štátnu sféruTraining in ICT for state sector
15:00
Václav Pravda, Hewlett-Packard, Česká republika
Regionálne vzdelávacie centrá - efektívny e-Learning
15:00
Zsolt Lukáč,
Dušan Hudec, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
ITMS - elektronický monitorovací systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond
15:00
Kajetan Wojsyk, Mestský úrad Czestochowa, Poľsko
Míľniky na ceste k eGovernment mesta Czestochowa
15:00
Ivan Hanzlík, EEA communication solutions Praha, ČR
eLearning - nástroj na rýchle, cielené a merateľné šírenie informácií
15:00
Miloslav Hečko, Generálna prokuratúra SR
Prokuratúra a eJustice v slovenskej praxi