eGovernment on-line služby v EÚ

/ Keynote
Program eEurope Európskej komisie definoval akčný plán, ktorého cieľom je podpora pri vytváraní moderných verejných služieb a dynamického prostredia pre e-business. V rámci neho sa opakovane vyhodnocuje stav 23 ukazovateľov s cieľom pomôcť zúčastneným štátom analyzovať svoj progres v oblasti budovania e-Government. Jedným z týchto ukazovateľov je “percento základných verejných služieb dostupných on-line” resp. „počet základných verejných služieb plne dostupných on-line“, ktorý vyhodnocuje spoločnosť Capgemini už od roku 2002. Predmetom merania je 20 základných verejných služieb, pričom pre 12 z nich sú cieľovou skupinou občania a pre 8 podnikateľské subjekty. V rámci merania sa posudzuje úroveň meraných služieb, ktorá sa môže pohybovať od jednoduchého poskytnutia informácie (úroveň 1) až po plné transakčné spracovanie – úplné vybavenie prípadu on-line(úroveň 4). Meranie sa vykonáva v 25 krajinách EÚ, na Islande a v Nórsku. V tomto roku bude meranie po prvý krát vykonané aj v nových členských krajinách vrátane Slovenska. Výsledky merania indikujú pokračujúci rast on-line dostupnosti, avšak je nutné konštatovať, že Európa stále ešte nie je veľmi ďaleko na ceste vedúcej k dosiahnutiu plne transakčných verejných služieb. Významnými zostávajú rozdiely medzi jednotlivými krajinami ako aj medzi úrovňou služieb občanom a podnikovému sektoru. Veľký je aj rozdiel medzi rastom verejných služieb, ktoré generujú nejaký príjem (formou poplatkov, daní alebo iných prínosov inštitúciám) a ostatnými verejnými službami. Hoci je takto vykonané meranie užitočné, potreba holistického pohľadu na vývoj eGovernment ním nie je adresovaná. Meranie je obmedzené na jediný komunikačný kanál – Internet (služby poskytované cez telefón, mobilné zariadenia a pod. nie sú zohľadnené) a je vykonávané iba z pohľadu služieb verejnosti (neskúma potenciálne prínosy ako reorganizácia, zefektívnenie činnosti úradov vďaka využívaniu nových technológií, úroveň využívania služieb verejnosťou, a pod.). eGovernment je nutné vnímať ako príležitosť pre transformáciu verejných služieb prostriedkami info-komunikačných technológií smerom k vyššej kvalite a efektívnosti. Spoločnosť Capgemini je v tomto smere kompetentným a dôveryhodným partnerom, do ktorého vkladajú dôveru mnohí spokojní klienti po celom svete. Capgemini predstavuje jedného z najvýznamnejších poskytovateľov poradenských, technologických a outsourcingových služieb na svete. Je známa unikátnym spôsobom spolupráce s klientom, ktorý sa nazýva „Collaborative Business Experience“. Capgemini prostredníctvom úzkej spolupráce s klientom napomáha implementovať rozvojové a rastové stratégie, správne využívať technológie a dosahovať prosperitu. Capgemini zamestnáva celosvetovo približne 55.000 ľudí a v roku 2003 vykázala globálny obrat 5.7 miliardy EUR.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným