Staňte sa partnerom

Katarína Krištofová

Slovenská národná knižnica, generálna riaditeľka
Je absolventkou Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2008 úspešne obhájila titul PhD. na Katedre diplomacie a medzinárodných vzťahov FMV EU v Bratislave. Predmetom jej výskumu bola regionálna politika Európskej únie. V rokoch 2002 až 2005 pracovala pre spoločnosti IBM Slovensko a IBM ISC v Bratislave. Od roku 2005 pracovala v Slovenskej národnej knižnici, kde ako projektová a finančná manažérka riadila významné výskumné a investičné projekty zamerané o.i. na informatizáciu knižníc a digitalizáciu kultúrneho dedičstva. V roku 2008 sa stala riaditeľkou odboru Slovenská digitálna knižnica a zástupkyňou generálneho riaditeľa pre štrukturálne fondy, v roku 2010 SNK dočasne ako generálna riaditeľka viedla. Od roku 2011 pôsobila ako konzultantka a projektová a finančná manažérka vo viacerých projektoch z oblasti kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu. V júli 2012 bola na základe výsledkov výberového konania vymenovaná do funkcie generálnej riaditeľky SNK. Je členkou Výboru pre kultúrne dedičstvo Rady vlády SR pre kultúru, pracovnej skupiny k rekodifikácii autorského práva v Slovenskej republike Rady vlády SR pre kultúru, Konferencie riaditeľov európskych národných knižníc (CENL), Ústrednej knižničnej rady a odbornej skupiny pre dlhodobý rozvoj a legislatívu Slovenskej asociácie knižníc (SAK).
  • Digitalizácia Slovenskej národnej knižnice - konkrétne výsledky za posledný rok   |   Jarná Konferencia ITAPA/OPIS 2013
    Prezentácia je zameraná najmä na výsledky národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív po prvom roku jeho realizácie, implementovaného v rámci PO2 OPIS a spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov EÚ. Popisuje jeho ciele, prepojenia na iné národné projekty v rámci prioritnej osi, doterajší a plánovaný postup realizácie, prijaté opatrenia a konkrétne dosiahnuté a plánované výsledky. Predmetom prezentácie je aj stručná informácia o ďalších aktivitách Slovenskej národnej knižnice v oblasti digitalizácie.
  • Projekt Europeana v SNK   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
    Prezentácia sa zameriava na projekt EuropeanaTravel v kontexte účasti Slovenskej národnej knižnice na jeho realizácii a nosného projektu Europeana ako spoločného prístupového bodu ku kultúrnemu dedičstvu európskych knižníc, múzeí a archívov. EuropeanaTravel je cielený projekt financovaný v rámci oblasti „Digitálne knižnice“ programu Európskej komisie eContentplus, ktorého hlavným cieľom je digitalizácia materiálov kultúrneho dedičstva, vzťahujúcim sa k téme cestovania a turizmu. Sekundárnym cieľom je vytvorenie služby na agregáciu obsahu z vedeckých knižníc Európy, združených v LIBER, do Europeany. Prezentácia prináša tiež informácie o partneroch, dosiahnutých a plánovaných výsledkoch projektu i ukážky príspevkov SNK k ich dosiahnutiu.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies