Staňte sa partnerom

Jaroslav Juriga

Ministerstvo školstva SR, riaditeľ Odboru európskych vzdelávacích politík a programov
Jaroslav Juriga pracuje na pozícii riaditeľa odboru európskych vzdelávacích politík a programov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR od roku 2008. Predtým pôsobil ako redaktor na internetovom portáli eTrend.sk, v rámci vydavateľstva ekonomických titulov Trend a Profit.

V súčasnosti je členom Poradného výboru Európskej komisie pre Európsky kvalifikačný rámec, zúčastňuje sa rokovaní Výboru Európskej únie pre vzdelávanie a venuje sa otázkam vedomostnej spoločnosti v rámci Pracovnej skupiny pre implementáciu Stratégie Európa 2020. Pôsobením v Správnej rade Nadácie Intenda sa usiluje o rozvoj príležitostí pre aktívne trávenie voľného času mladých ľudí. Bol členom Dozornej rady Študentského pôžičkového fondu, členom Národného tímu Bolonských expertov, Rady ministra školstva SR pre deti a mládež a predsedom Študentskej rady vysokých škôl, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy študentov vysokých škôl v SR.

V roku 2007 ukončil štúdium telekomunikácií na Žilinskej univerzite v Žiline, kde sa špecializoval na mobilnú komunikáciu a optické prenosové systémy. Doma i v zahraničí absolvoval viacero krátkodobých vzdelávacích podujatí zameraných na tvorbu kvalifikačných štandardov, strategický rozvoj v oblasti celoživotného vzdelávania, riadenie a produktivitu pracovných vzťahov a implementáciu pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

  • Európsky kvalifikačný rámec   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
    Vývoj nových technológií a sofistikovaných výrobných postupov kladie vysoké nároky na kvalifikovanú pracovnú silu. Je to výzva pre vzdelávací sektor. Systémy vzdelávania a odbornej prípravy sú v jednotlivých krajinách odlišné. Riešením je posun k definovaniu jasných a transparentných výstupov vzdelávacieho procesu, ktoré umožnia ich vzájomné porovnávanie a vytvoria priestor pre spoluprácu medzi krajinami a inštitúciami. Kľúčovým nástrojom v tomto smere je Európsky kvalifikačný rámec. Prepája národné kvalifikačné systémy rôznych krajín do spoločného referenčného systému, pričom významne podporuje mobilitu občanov, pracovnej sily a uľahčuje prístup k celoživotnému vzdelávaniu, ktoré umožňuje pružne reagovať na prebiehajúce spoločenské a hospodárske zmeny.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies