Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Slovensko otvára cestu k vede"

/ Prednáška

Ján Kyselovič

Lekárska fakulta UK v Bratislave
Absolvoval v roku 1987 Farmaceutickú fakultu UK pričom štúdium ukončil Cenou rektora. Postgraduálne štúdium ukončil v odbore Farmakológia na Lekárskej fakulte UK v 1993. Následne v období 1992 až 2004 sa zúčastnil 4 dlhodobých vedecko-výskumných zahraničných pobytov v Kanade a Belgicku. V rokoch 2005-2010 bol vedúcim Katedry farmakológie a toxikológie na Farmaceutickej fakulte. Od roku 2009 je riadnym profesorom v odbore „Farmakológia“, garantom magisterského študijného programu Farmácia, doktorandského štúdia odbore Farmakológia. V rokoch 2009-2013 pôsobil v pozícii dekana fakulty. Od roku 2013 tiež pôsobí ako profesor farmácie na univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. V rokoch 2020-2023 bol generálnym riaditeľom Cen…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jozef Masarik

Univerzita Komenského v Bratislave
Prorektorom UK je od februára 2019. Pred nástupom na post prorektora bol prodekanom a neskôr dekanom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Osem rokov je predsedom predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Je aktívnym vedcom v oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky a ich aplikácií v kozmickom a geofyzikálnom výskume. Viedol množstvo domácich aj zahraničných projektov, dlhodobo pôsobil na popredných univerzitách a výskumných inštitúciách v Európe a USA.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jan Jindra

Karlova univerzita
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Otomar Sláma

Univerzita Karlova v Prahe
Riaditeľ Univerzita Karlova Inovácie Praha s.r.o.– 100% dcérska spoločnosť UK založená v roku 2018. Cieľom spoločnosti je preniesť poznatky a technológie vytvorené na UK do reálneho života. Otomar vyštudoval verejnú politiku vo výskume, vývoji a inováciách. Je držiteľom magisterského titulu v odbore medzinárodné vzťahy a európske štúdiá, MBA so špecializáciou na podnikanie a podnikanie a v súčasnosti je kandidátom na Ph.D. Ako druhý človek v Českej republike získal prestížny certifikát RTTP (Registered Technology Transfer Professional) od globálnej aliancie ATTP. Roky prednáša o zakladaní podnikania, tvorbe podnikateľských plánov a zakladaní spin-off spoločností v Českej republike aj v zahraničí. Má skúsenosti zo súkromného sekt…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Václav Velčovský

Ministerstvo školstva, mládeže a športu ČR
Václav VELČOVSKÝ vo svojej kariére spája akademické a politické aktíva. Od roku 2015 je na Ministerstve školstva, mládeže a telovýchovy ČR námestníkom ministra / generálnym riaditeľom pre medzinárodnú spoluprácu, záležitosti Európskej únie a Európske štrukturálne a investičné fondy, najmä pre vzdelávanie, VŠ a výskum. V minulosti pôsobil na Ministerstve vnútra ČR, kde zodpovedal za medzinárodné záležitosti a na Úrade vlády ČR sa zameriaval na reformu štátnej služby. Vyštudoval český jazyk, literatúru a históriu na Karlovej univerzite (magister), slavistiku na Univerzite v Lipsku a pedagogiku na Karlovej univerzite (doktorát). Je autorom štyroch monografií a desiatok vedeckých článkov o česko-nemeckých vzťahoch, jazykovej politike a pedag…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Fedák

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Michal Fedák sa po absolvovaní magisterského štúdia filológie (nemecký a slovenský jazyk) na Univerzite Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta, 1995 - 2000) najprv venoval výskumu v oblasti hovorového slovenského jazyka na Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV a pôsobil aj ako učiteľ nemeckého a slovenského jazyka na základnej a na stredných školách. V roku 2004 nastúpil do SAIA, n. o., ako vedúci Rakúskeho informačného centra pre vedeckú spoluprácu (ASO) pridruženého k SAIA v Bratislave (2004 – 2007). Jeho hlavnou úlohou v tejto pozícii bolo pomôcť zlepšiť existujúce a podporiť nadviazanie nových výskumných spoluprác medzi Rakúskom a Slovenskom, a to aj v multilaterálnom kontexte. Neskôr bol zodpovedný za implementáciu Národného štipen…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným