Staňte sa partnerom

Lenka Kmeťová

Central and Eastern Europe Business Development Manager, Scytl Secure Electronic Voting
Lenka Kmeťová absolvovala vysokoškolské štúdium na Prevádzkovo-Ekonomickej fakulte Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre. Po ukončení štúdia pôsobila na katedre Ekonomiky, kde sa okrem pegagogickej činnosti aktívne zapojila do projektov EÚ Phare zameraných na marketing, obchod a reštrukturalizáciu potravinárskeho priemyslu. V rámci týchto projektov získala medzinárodné skúsenosti v pozíciách vedúci projektového tímu, poradca, školiteľ a absolvovala viaceré zahraničné stáže v Írsku, Holandsku, Dánsku. Odborné vedomosti si následne doplnila v dvojročnom vzdelávacom programe EÚ vedenom WIFI Österreich a euro solutions v oblastiach international marketing, enterprise development, selling, marketing information system, export marketing planning and financing, atď. V roku 2002 založila vlastnú spoločnosť TOP Events s orientáciou na realizáciu odborných eventov so svetovými osobnosťami, prípravu projektov pre klientov (napr. virtuálna knižnica) a lobbing. V roku 2008 pôsobila na pozícii senior marketing manager v spoločnosti Ardaco, zameranej na produkciu svetovo patentovaných softvérových technológií pre bezpečnú mobilnú komunikáciu a administratívu elektronických a papierových dokumentov. Od februára 2009 pracuje pre Katalánsku spoločnosť Scytl Secure Electronic Voting, globálneho lídra v oblasti bezpečnej modernizácie volebných procesov, kde zodpovedá za business development v regióne strednej a východnej Európy.
 • Elektronické voľby - nová výzva eDemokracie   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
  Téma eDemokracie je jednou z najpríťažlivejších ideí 21. storočia. Nové technológie pomáhajú prekonávať vzdialenosť a čas, umožňujú participáciu, diskusie a výber občanom zapojiť sa kedy a odkiaľ chcú. eDemokracia vracia politickú agendu do rúk občanom. Je to oveľa viac ako len nástroj efektivity, služby občanovi alebo vhodné PR politikov – je to niečo, čo pomáha vytvoriť živšiu verejnú sféru a zabezpečiť zodpovednejšiu formu demokracie. Základným pilierom každej demokracie sú nezávislé voľby. Neustále sa zvyšuje počet vyspelých demokracií, ale tiež transformujúcich sa demokratických štátov, ktoré do volebných procesov zavádzajú nové technológie. Modernizácia volebných procesov (elektronické voľby, voľby cez internet) v kombinácii s ďalšími riešeniami eDemokracie majú veľký vplyv na organizátorov volieb a spôsob manažovania volieb z hľadiska času, materiálnych, finančných a ľudských zdrojov ako aj ďalších benefitov, ktoré s tým súvisia. Elektronické voľby sú skutočne považované mnohými vládami za prirodzený krok v evolúcii modernizácie volebných procesov. Elektronické voľby ponúkajú, v porovnaní s klasickými “papierovými” voľbami, oveľa viac výhod, vrátane vyššej rýchlosti a presnosti spracovania výsledkov, prevencie neumyselných chýb pri hlasovaní, lepšej dostupnosti pre ľudí s rôznym typom postihnutia, nižších nákladov, podpory rôznych jazykových mutácií, flexibility, atď. V súčasnosti, viac ako kedykoľvek predtým, je systém elektronických volieb intenzívne využívaný a považovaný tak vládami ako aj obyvateľmi za najtransparentnejší, najbezpečnejší a najdôveryhodnejší. Čo je najdôležitejším predpokladom modernizácie volebných procesov? Ako môže možnosť voliť prostredníctvom internetu ovplyvniť právo občana voliť? Ktoré kľúčové faktory ovplyvňujú úspech implementácie elektronických volieb, najmä volieb cez internet? Aké sú skúsenosti s elektronickými voľbami a voľbami cez internet vo svete?
 • Národná identifikačná karta (eID) ako prostriedok na budovanie eSlužby a súčasť modernizácie volebného procesu   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
  V súčasnosti vo vyspelých krajinách sveta prebiehajú s rôznou intenzitou a úspešnosťou projekty zamerané na informatizáciu verejnej správy. Rovnako aj na Slovensku sa postupne rozbieha implementácia eGovernmentu a teda budovanie eSlužieb.
  Je potrebné eSlužby budovať pomocou elektronickej identifikačnej karty? Je použitie eID ako prostriedku pre použitie zaručeného elektronického podpisu jediným prínosom z pohľadu budovania eGovernmentu? Aké konkrétne výhody prináša použitie eID pri budovaní eSlužby? Aké sú predpoklady pre úspešné využitie eID pri budovaní eSlužby?
  Na eSlužby nie je nutné v tomto kontexte zúžiť pohľad len ako na služby verejnej správy. Naopak je vhodné pozerať sa na ne cez širokoúhlu optiku a vidieť za nimi aj služby poskytované občanom podnikateľskými subjektami. Aj tieto subjekty môžu pri budovaní eSlužieb rovnako úspešne využívať možnosti, ktoré prináša zavedenie eID.
  Jedným zo znakov vyspelosti krajiny je jej úroveň priamej demokracie - interakcie s občanmi. Slovensko čaká implementácia eSlužieb aj v oblastiach, ktoré sa dotýkajú práv občanov zaručených ústavou. Právo voliť, predstavuje pre občana možnosť ovplyvniť budúcnosť svojej krajiny i svoju vlastnú. A budúcnosťou eGovernmentu je modernizácia volebných procesov na všetkých úrovniach. 
  Zavedenie elektronickej identifikačnej karty môže byť jedným z významným krokov, ktorý prispeje k dôveryhodnosti, efektivite a bezpečnosti elektronického hlasovania. Najdôležitejšími predpokladmi úspešnosti e-votingu sú overovanie voliča, zaistenie anonymity a zabránenie viacnásobnej voľbe.
  Akú úlohu tu zohráva eID? Aké sú skúsenosti s využitím eID v e-votingu v zahraničí?  Prezentácia 2/ Presentation 2 vo formáte .pdf / in .pdf file format

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies