Nastavenie nového programového obdobia

/ Prednáška

Prezentácia k programovému obdobiu 2021 – 2027 poskytne informácie o základných dokumentoch zo strany EK, ktoré SR zohľadňuje pri príprave nového programového obdobia, ako aj o kľúčových prvkov pre programovanie vyplývajúcich z návrhov legislatívy EÚ, ktoré EK predstavila v máji 2018. Dôležitým prvkom prípravy nového programového obdobia je indikovaný pokles finančnej obálky pre  SR na politiku súdržnosti, uvedený v návrhu Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027.

EK vo februári 2019 predstavila Správu o Slovensku 2019 a jej prílohu D, ktorá obsahuje konkrétne investičné potreby a oblasti, do ktorých by malo Slovensko smerovať zdroje z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027. Samotný proces identifikácie investičných priorít pre nasledujúce programové obdobie, pozostával na národnej úrovni z niekoľkých etáp a do tohto procesu bolo zapojené široké spektrum partnerov. Výsledkom tohto široko participatívneho procesu je materiál „Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027“, v ktorom sú identifikované najdôležitejšie prioritné oblasti podpory SR v rámci všetkých piatich stanovených cieľov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027.

Záver prezentácie bude venovaný harmonogramu prípravy hlavného strategického dokumentu - Partnerskej dohody SR 2021 – 2027.

Videozáznam

 

Prihláste sa na ITAPA Digital Talk: Umelá inteligencia v bežnom živote

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným