Staňte sa partnerom

Nastavenie nového programového obdobia

/ Prednáška

Prezentácia k programovému obdobiu 2021 – 2027 poskytne informácie o základných dokumentoch zo strany EK, ktoré SR zohľadňuje pri príprave nového programového obdobia, ako aj o kľúčových prvkov pre programovanie vyplývajúcich z návrhov legislatívy EÚ, ktoré EK predstavila v máji 2018. Dôležitým prvkom prípravy nového programového obdobia je indikovaný pokles finančnej obálky pre  SR na politiku súdržnosti, uvedený v návrhu Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027.

EK vo februári 2019 predstavila Správu o Slovensku 2019 a jej prílohu D, ktorá obsahuje konkrétne investičné potreby a oblasti, do ktorých by malo Slovensko smerovať zdroje z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027. Samotný proces identifikácie investičných priorít pre nasledujúce programové obdobie, pozostával na národnej úrovni z niekoľkých etáp a do tohto procesu bolo zapojené široké spektrum partnerov. Výsledkom tohto široko participatívneho procesu je materiál „Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027“, v ktorom sú identifikované najdôležitejšie prioritné oblasti podpory SR v rámci všetkých piatich stanovených cieľov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027.

Záver prezentácie bude venovaný harmonogramu prípravy hlavného strategického dokumentu - Partnerskej dohody SR 2021 – 2027.

Videozáznam

 

Denisa Žiláková

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Denisa Žiláková je generálnou riaditeľkou sekcie centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V minulosti zastávala viacero kľúčových postov v oblasti riadenia eurofondov v odvetviach dopravy a informatizácie na ministerstvách dopravy a financií. Predtým pôsobila na ministerstve spravodlivosti. Päť rokov pôsobila v Európskej komisii, kde spolupracovala pri dôležitých predvstupových rokovaniach Slovenska do Európskej únie. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vzdelanie si dopĺňala v rámci študijných pobytov na univerzitách v Paríži, Londýne, Berlíne a v Prahe.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies