Staňte sa partnerom

Ján Hrubala

advokát
Advokát, venoval sa predovšetkým problematike používania práva ako nástroja na presadzovanie verejných záujmov, problematike  ľudských práv, práv životného prostredia a problematike výchovy k ústavnosti. V súčasnosti má pozastavený výkon advokácie a pracuje ako riaditeľ Odboru boja proti korupcii na Úrade vlády SR (OBPK). OBPK vznikol na základe uznesenia vlády č. 1359/2002 z decembra roku 2002, jeho metodickým riadením je poverený podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti Daniel Lipšic. Hlavnou úlohou odboru je predovšetkým koordinácia protikorupčných aktivít, tvorba štátnej politiky a predkladanie  konkrétnych návrhov zákonov a opatrení v oblasti boja proti korupcii.
 


Narodil sa 26. 1. 1964 v Leviciach, žije v Banskej Bystrici. Je ženatý a má dva deti.
    
Absolvoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1988 až 1996 bol sudcom. Pracoval na Okresnom i Krajskom súde v Banskej Bystrici, v rokoch 1991 až 1993 bol podpredsedom Okresného súdu v Banskej Bystrici a v rokoch 1993 až do začiatku roku 1995 podpredsedom Krajského súdu v Banskej Bystrici pre trestnoprávny úsek. V roku 1995 bol zvolený za predsedu stredoslovenskej sekcie stavovskej organizácie sudcov - Združenia sudcov Slovenska. Ako sudca absolvoval niekoľko krátkodobých stáží zameraných na štúdium súdnych systémov a možností mimosúdneho riešenia sporov (mediácia, rozhodcovské konanie) v SRN a v Holandsku. Ako advokát absolvoval štúdijné pobyty zamerané najmä na oblasť používania práva ako nástroja verejného záujmu (Oregon University, USA, Environmental Law Institute Washington, USA, Environmental Law Alliance Worldwide Eugene, USA) a oblasť mediácie (certifikát mediačného tréningu v San Diego Mediation Center, USA).

Bol členom niekoľkých legislatívnych komisií zameraných na novelizáciu trestného práva a zákonov o súdnictve, je nezávislým konzultantom pre viaceré organizácie v problematike súdnictva, menšín a posilnenia transparentnosti fungovania verejných inštitúcií. Publikoval v rôznych odborných časopisoch a je spoluautorom niekoľkých odborných publikácií najmä z oblasti ľudských práv, participácie občanov na správe vecí verejných a interaktívnych prístupov vo výučbe práva. Spolupracoval najmä s mimovládnou organizáciou Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA), kde bol odborným garantom projektu "právo vo verejnom záujme". V rámci neho pracoval najmä na prípadoch súvisiacich s presadzovaním ústavných a medzinárodných štandardov ochrany základných práv a slobôd a venoval sa aj vzdelávacej činnosti.  Spolupracoval tiež so združením Partners for Democratic Change Slovakia - Centrum prevencie a riešenia konfliktov a s Nadáciou Občan a Demokracia - Minority Rights Group Slovakia. Hovorí anglicky, nemecky a maďarsky.
Prehľad o vzdelaní a praxi

1978 - 1982 - Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica
1982 - 1986 - Právnická fakulta UPJŠ, Košice
1987    1987  - vojenská služba     
1987 - 1988 - justičný čakateľ Krajského súdu v Banskej Bystrici, záverečná justičná skúška
1989 - 1993 - sudca Okresného súdu v Banskej Bystrici
1993 - 1996 - sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici
1996 - doteraz - advokát, AK, Skuteckého 16, 974 00 Banská Bystrica          


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies