Igor Farkaš

Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave , vedúci katedry
Prof. Igor Farkaš pôsobí (od roku 2015) ako vedúci Katedry aplikovanej informatiky na FMFI UK v Bratislave a odborne sa zameriava na oblasť umelej inteligencie so špecializáciou na tzv. subsymbolový, prírodou inšpirovaný prístup pomocou neuropočítania. Dlhodobo sa zaoberá skúmaním výpočtových vlastností rôznych modelov umelých neurónových sietí a ich využitím pri modelovaní kognitívnych funkcií (napr. najskôr modelovanie prirodzeného jazyka, neskôr kognitívna robotika). Pôsobil v USA (Fulbrightovo štipendium a ako postdok) a Nemecku (Humboldtovo štipendium). Vedie národné projekty VEGA, APVV a KEGA. Je spoluautorom asi 100 prác v medzinárodných časopisoch a recenzovaných zborníkoch z konferencií, na ktoré zaznamenal asi 1200 citácií (podľa Google scholar). Pravidelne recenzuje vedecké články do impaktovaných časopisov. Koordinuje Centrum pre kognitívnu vedu na fakulte a garantuje medzinárodný interdisciplinárny magisterský študijný program kognitívna veda. Je členom správnej rady Centra pre umelú inteligenciu. Snaží sa pomáhať pri šírení osvety v oblasti umelej inteligencie a kognitívnej vedy.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
 • Diskusia pozvaných hostí   |   ITAPA Digital Talk: Umelá inteligencia v bežnom živote

  Predbežné témy diskusie:
  • Aký je trend v oblasti umelej inteligencie?
  • Čo umelá inteligencia dokáže a čo nie?
  • Aké sú najväčšie úspechy pri využívaní AI?
  • Ako môže prakticky AI pomôcť biznisu?
  • Ako nám vie pomôcť umelá inteligencia v bežnom živote?
  • Aké sú najväčšie výzvy pri nasadzovaní umelej inteligencie?
  • Aké sú etické otázky, ktoré prináša umelá inteligencia?

   ITAPA Digital Talk moderuje Ondrej Macko, TOUCHIT.


  Videozáznam   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným