Staňte sa partnerom

Helga Kajanová

NESS Slovensko, a.s., hlavný konzultant eSO1
V súčasnosti  je v projektovom teame eSO1  programu eHealth na pozícii konzultanta, prepájajúcej svet IT odbornosti na jednej strrane  a oblastí medicíny a poskytovania zdravotných služieb na strane druhej.

V jej odbornom profile sa výborne kombinuje dlhoročná prax z oblasti zdravotníctva a ITC priemyslu. Má  atestáciu v odbore Revízneho lekárstva na Slovenskej zdravotníckej  univerzite Bratislava, získala medzinárodné osvedčenie Základy homeopatickej terapie I. a II. stupňa  na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava, má ďalšiu atestáciu a prax v NsP Ružinov, Bratislava má v odbore anesteziológie a resuscitácie. Tieto medicínske znalosti uplatňovala pri svojom desaťročnom pôsobení v zdravotnej poisťovni APOLLO a to pri riešení medzinárodných vzťahov a integrácií poisťovne, ako aj pri vývoji a realizácii IS poisťovne. Revíznu činnosť uplatňovala v počas pôsobenia v poisťovni Dôvera najmä pri tvorbe metodík a následne v Euromedixe ako konzultantka pre zdravotné poisťovne a pracovnú zdravotnú službu.

Počas profesionálnej kariéry si rozširovala odborný obzor účasťou na stážach a projektoch a výsledky publikovala ako v odborných zdravotníckych periodikách, tak aj vystúpeniami na seminároch a konferenciách z oblasti zdravotníctva, alebo z medzirezortných pohľadov medzi zdravotníctvom a svetom IT technológií.

V oblasti eHealth riešení projektu eSO1 sprostredkúva prenos informácií a znalosť procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti pre analytikov projektových teamov, konzultuje otázku preskripcie, procesov zo zástupcami stavovských organizácii v zdravotníctve a s vybranými profesionálmi v sektore. Podieľa sa na etablovaní a prípravných prácach kompetenčného centra eHealth NESS v európskom rozmere a pri príprave koncepcií rozvoja predmetnej problematiky v štruktúrach NESS.


 
  • Prvý krok k budovaniu eHealth na Slovensku - projekt eSO1   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
    1 časť: Cieľom prezentácie je vysvetliť poslanie eHealth na Slovensku v interpretácii projektového konzorčného teamu a naznačit hlavné požiadavky na prvú vlnu eSO1. Prezentácia podáva prehľad cieľov a obsahu projektu eSO1. V jadre prezentácie je popis vysokoúrovňovej architektúry eHealth, zloženia riešiteľského tímu eSO1 a najmä benefity riešení eSO1 pre kľúčových cieľových stakeholderov – pre občanov a odbornú zdravotnícku verejnosť. 2 časť: Samostatná časť prezentácie ukazuje na vybranom každodennom prípade z praxe poskytovania zdravotnej strarostlivosti rozsah informatickej podpory zdravotníckych procesov a prototypy užívateľského prostredia ako pre občana, pacienta, tak aj pre lekára - poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies