Staňte sa partnerom

Fedor Lehocki

AISlovakIA
Ing. Fedor Lehocki, PhD., MPH – pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Aktuálne je členom Centra pre umelú inteligenciu (AIslovakIA). V roku 2011 založil Národné centrum telemedicínskych služieb, od roku 2015 pôsobí ako riaditeľ daného občianskeho združenia. Je členom medzinárodnej organizácie IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Ako nezávislý expert pôsobil pri príprave strategických dokumentov v oblasti eHealth a ako člen tímu pre zavádzanie telemdicíny pri Ministerstve zdravotníctva SR. Bol Associate Editor-om pre IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics kde stále pôsobí ako reviewer. Je členom viacerých programových výborov medzinárodných konferencií z oblasti zdravotníckej informatiky a biomedicínskeho inžinierstva. Zameriava sa na výskumné témy pre klinické rozhodovacie systémy, mHealth, manažment chronických ochorení. Od roku 2013 je predsedom programového a organizačného výboru IEEE EMBS Summer School on Emerging Technologies and Applications in Telemedicine.
  • DISKUSIA "Umelá inteligencia v medicíne"   |   ITAPA HEALTH & CARE 2023
  • Technológie a inovatívne koncepty v oblasti telemedicíny a virtuálnej zdravotnej starostlivosti   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
    Komplexné manažérstvo pacientov s civilizačnými a chronickými ochoreniami je zamerané na kolaboratívnu zdravotnú starostlivosť podporujúcu interaktívne partnerstvo medzi pacientom a poskytovateľom prostredníctvom moderných biomedicínskych technológií. Účelom je poskytnúť riešenie, ktoré umožní prístup, zber, analýzu a zdieľanie dlhodobých a konzistentných dát o zdravotnom stave prostredníctvom integrovanej digitálnej reprezentácie pacienta. Ich spracovaním sa umožní odvodzovanie nových znalostí, asistencia pri klinickej analýze a podpore rozhodovania za účelom personalizovanej predikcie, prevencie a terapie. Spolu s monitorovaním vybraných parametrov prostredníctvom senzorových technologických platforiem sa podporí „self-management“ u pacientov/občanov a lepšie porozumenie vlastného zdravotného stavu a aktivít potrebných k jeho stabilnej kompenzácii.

    Prepojením súčasného poznania v oblasti medicíny a výskumom v doméne zdravotníckej informatiky sa podporuje vízia moderného zdravotníctva budúcnosti, ktoré je charakterizované ako preventívne, prediktívne, personalizované, prenikavé, participatívne, precízne a orientované na pacienta.
     
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies