Staňte sa partnerom

Ľudovít Hamaš

Sekcia informatiky, Sociálna poisťovňa

Vzdelanie
•    Vysoká škola SVST, Elektrotechnická fakulta, študijný odbor Elektronické počítače,
špecializácia Umelá inteligencia    1982-1987
•    Stredná škola Gymnázium na ul. Ladislava Sáru č.l    1978-1982
Zamestnanie
•    Riaditeľ Výskumného ústavu geodézie a kartografie    od 14.10. 2008
•    Riaditeľ odboru informačných technológií UGKK    od 16. 4.2007
•    Projektový manažér v Datacentre    2006-2007
•    Riaditeľ sekcie informatiky v Sociálnej poisťovni    2004-2005
•    Riaditeľ odboru stratégie v Sociálnej poisťovni    2003-2004
•    Riaditeľ spoločnosti zameranej na informatiku    2002-2003
•    Projektový manažér IT v Sociálnej poisťovni    2001-2002
•    Riaditeľ spoločnosti zameranej-na informatiku    1996-2001
•    Podnikateľ v oblasti informatiky    1990-1996
•    Programátor, Národný onkologický ústav, Klenová ul. č. l    1989-1990
•    Programátor, Štátne sanatorium Klenová ul. č. l    1987-1989
Odborná prax
V Socialnej poisťovni v oblasti riadenia ľudských zdrojov a projektov, zameraných predovšetkým na informatiku. V spolupráci s projektovým tímom boli realizované projekty celoslovenského významu ako napr.:

•    elektronický zber údajov v Sociálnej poisťovni (projekt získal čestné uznanie v.4.   ročníku súťaže o najlepší IT projekt v oblasti verejnej správy, ITAPA 2005)
•    IS starobného dôchodkového sporenia,
•    projekty pripravované a realizované v súčinnosti so Svetovou bankou a pod.
Riadenie spoločnosti pôsobiacej v oblasti informatiky:
-    spolupráca pri zavádzaní IS v zdravotnej poisťovni Apollo a Vzájomnej životnej poisťovni,
-    realizácia a tvorba podnikových systémov pre riadenie stredných a väčších podnikov v celom rozsahu
platnej legislatívy a prevádzkových potrieb (127 projektov),
-    projekt garančného systému Depozit využívajúceho platobné systémy bánk v SR,
-    projekt celoslovenského Univerzálneho registra,
-    projekt tvorby automatických ekonomických analýz v bankovom sektore pre podporu medzinárodných
dohôd BASEL,
-    portálové riešenia.

Vysoko odborná práca v heterogénnom prostredí Sociálnej poisťovne, konsolidácia IS SP, realizácia projektu „Úrazového poistenia", príprava a zavedenie IS v spojitosti so sociálnou reformou.

Ekonomický ústav SAV (1989—1990) tvorba komponentov pre grafickú vizualizáciu prognostických scenárov v prostredí OS/2.

Štátne sanatórium - Onkologický ústav - práca na zdravotných systémoch ako programátor na SM4/20, 52-12 a osobných počítačoch, práca na platforme SQL v systéme ORACLE, tvorba nadstavbovej aplikácie pre pozorovanie prietoku krvi v mozgových cievach.

EF SVŠT, Katedra počítačov, práca na SM4/20, SM3/20, EC 1025, práce v programátorskom jazyku PASCAL, Lisp.
Výskumný ústav lekárskej bioniky (1979-1982), práca v systéme MUMPS 11 na PDP 11. Oboznamovanie sa s počítačmi, jednoduché programátorské práce, spolupráca pri analýzach, príprave a tvorbe expertných systémov.

  • Projekty OPIS a elektronizácia služieb katastra nehnuteľností   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
    Projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností je na Slovensku unikátnym  projektom, ktorý bude mať univerzálne využitie v rámci celého územia NUTS I Slovenska. Výsledkom projektu bude efektívna a elektronická forma výkonu časti správy na úseku katastra nehnuteľností   a na úseku geodézie a kartografie. Elektronické služby katastra nehnuteľností prispejú k zvýšeniu efektívnosti a rozsahu poskytovaných služieb cieľovým skupinám – občanom, podnikateľom a organizáciám verejnej správy.  Na projekt budú nadväzovať ďalšie projektové aktivity ÚGKK SR, ako napríklad projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB GIS. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie rozhrania v rámci informačného systému, ktoré zabezpečí výmenu dát pre okolité informačné systémy iných povinných osôb. Tým sa docieli interoperabilita medzi informačnými systémami povinných osôb a zabezpečí s overenie potrebných dokladov pre iné úseky, agendy a životné situácie bez nutnosti priamej návštevy správy katastra.
    Nový informačný systém bude budovaný ako centralizované riešenie, ktoré vznikne prepojením jednotlivých podsystémov pomocou spoločnej infraštruktúry do vzájomne integrovaného celku. Riešenie bude umožňovať vysokú mieru škálovateľnosti a zabezpečí vysokú dostupnosť ponúkaných elektronických služieb. Úlohou jednotlivých podsystémov bude zabezpečenie správy, tvorba a aktualizácia centrálnej databázy údajov a poskytovanie informácií prostredníctvom elektronicých služieb pre informatívne ako aj pre právne účely. V rámci procesu implementácie podsystémov a služieb budú vytvorené nástroje a procesy, použité pre skvalitnenie existujúcich údajov katastra, s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu služieb.
    Príspevok predstaví proces prípravy a realizácie projektu spolu s popisom základných komponentov architektúry navrhovaného riešenia, popisom integrácie do celkovej architektúry eGovernmentu a popisom jednotlivých aktivít projektu.


  • Skúsenosti s elektronickým zberom údajov v Sociálnej poisťovni   |   Kongres ITAPA 2005
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies