Staňte sa partnerom

Csaba Baráth

generálny riaditeľ, DITEC a.s.

Vysokoškolské štúdium ukončil na STU v Bratislave v roku 1992.

Zo začiatku pracoval vo firme DITEC ako ICT manažér pre finančné a komunikačné korporácie na Slovenbsku, neskôr ako viceprezident pre prevádzku. Od roku 2003 je generálnym riaditeľom spoločnosti DITEC a.s.

Prednáška: Služby REGOB ako jeden z pilierov eGovernment

  • IS RFO v kontexte IS VS   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
    Definovanie hlavných cieľov projektu Registra fyzických osôb ako základného registra VS v zmysle NKIVS. Zdôraznenie potreby legislatívnych úprav. Popísanie prínosov pre fyzické osoby – vytvorenie jedného z predpokladov pre uplatnenie princípu iterácie občana z VS- „jeden krát a dosť“ Náhrada potvrdení v papierovej forme právne záväznými elektronickými formátmi, ako jeden z rozhodujúcich prínosov projektu. Definovanie požiadaviek na centrálne moduly ako jeden z predpokladov realizácie. Ukončenie projektu – september 2012.
  • Služby REGOB ako jeden z pilierov eGovernment   |   Kongres ITAPA 2005

    Prednáška sumarizuje ročné skúsenosti s budovaím a prevádzkou Registra obyvateľov a súvisiacich Správnych agiend. Vybudovaním nového informačného systému sa vytvorili podmienky pre sprístupnenie údajov ďalším subjektom a následné budovanie elektronických služieb. Prednáška sumarizuje súčasný stav a plánované aktivity.
  • Register obyvateľov a možnosti jeho využitia   |   Kongres ITAPA 2004
  • Register obyvateľov a správne agendy   |   Kongres ITAPA 2003
    Register obyvateľov patrí do systému základných registrov verejnej správy. Základné registre verejnej správy (VS) sú základným zdrojom jedinečných údajov o fyzických a právnických osobách, nehnuteľnostiach a území štátu. Predstavujú základné údajové objekty pre všetky ostatné IS VS. VS bude používať tri základné registre : • register obyvateľov - obsahuje základné identifikačné údaje o obyvateľoch SR - občan je identifikovaný rodným číslom, menom a priezviskom, • register ekonomických subjektov - tento je v súčasnosti reprezentovaný tromi samostatnými registrami : obchodný register, živnostenský register, štatistický register organizácií • register územných jednotiek a register nehnuteľností - je to informačný systém katastra nehnuteľností a súvisí s činnosťou rezortu ÚGKK. V príspevku sa budeme zaoberať aktuálnym stavom pri budovaní Registra obyvateľov, popisom jeho jednotlivých subsystémov ako aj väzbami jednotlivých časti Registra obyvateľov na Správne agendy. Čiže na proces spojený s vydávaním cestovných dokladov, identifikačných preukazov a vodičských preukazov. Ďalšou častou popisovanou v príspevku je oblasť poskytovania informačných služieb či už ako zdroja referenčných údajov pre iné informačné systémy verejnej správy, alebo ako služby pre fyzické a právnické osoby, ako súčasť portálu verejnej správy. Konštatujeme, že základom pre poskytovanie referenčných informácií je predpoklad aby vstupné údaje pre registre boli vytvárané na miestach pôvodcov evidencií. Následne v procese počítačového spracovania zákonom stanovených prvotných dokumentov môže byť zaručená totožnosť údajov v elektronickej forme s údajmi na prvotných dokumentoch. Na základe takto získaných údajov by mali byť spravované ďalšie registre IS VS, a poskytované informácie úradom, ako zákonom upravená služba pre realizáciu príslušných agend verejnej správy.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies