Staňte sa partnerom

Ľudovít Lauko

Business Consultant, S&K Management Systems, s.r.o.
Vzdelanie:
Inštitúcia: Fakulta manažmentu UK, Bratislava
Dátum: 09/1997 – 06/1999
Dosiahnutý titul: Mgr. odbor management

Inštitúcia: Fakulta manažmentu UK, Bratislava
Od do 09/1990 – 06/1996
Ukončený stupeň vzdelania: Mgr. odbor matematika

Institution: Alcatel Training center, Stuttgart, Germany
Od do 02/2001 – 11/2001
Ukončený stupeň vzdelania: Technické školenie v oblastí telekomunikačných sietí, certifikát Alcatel Training Centra v Stuttgarte

Súčasná pozícia: Business Consultant

Profesionálne skúsenosti:

Júl 2003 – doteraz
Lokalita Bratislava, Slovakia
Firma: S&K Management Systems, s.r.o.
Pozícia: business consultant
Popis: Poradenstvo v oblasti optimalizácie nákladov: Activity Based Costing/ Management Systems, procesná analýza, riadenie nákladov, business process reengineering

Február 2002 – December 2003
Lokalita: Bratislava/Praha/Stuttgart/Berlín
Firma: Alcatel Slovakia s.r.o.,
Pozícia: Test Project Leader
Popis: Prečíslovanie v Českej republike

Február 2001 – Január 2002
Lokalita: Bratislava/Stuttgart
Firma: Alcatel Slovakia s.r.o.,
Pozícia: SW expert / systémový špecialista
Popis: Riešenie zákazníckych problénov

Práca na projektoch:

November 2004 – súčasnosť
Lokalita: Bratislava, Slovensko
Firma: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
Pozícia: Projektový manažér
Popis: Informačný audit verejného sektora a analýza služieb

August 2004 – Október 2004
Lokalita: Bratislava, Slovensko
Firma: SLovenské železnice
Pozícia: konzultant
Popis: Procesná analýza, modely As-Is a To-Be

Jún 2004 – August 2004
Lokalita: Bratislava, Slovensko
Firma: Bratislavská vodárenská spoločnosť
Pozícia: konzultant
Popis: Organizačný a personálny audit

Január 2004 – Apríl 2004
Lokalita: Bratislava, Slovensko
Firma: Ministerstvo financií SR
Pozícia: konzultant
Popis: Procesný a organizačný audit organizácií podriadených ministerstvu financií (Datacentrum, Štátna pokladnica)

Október 2003 – December 2003
Lokalita: Bratislava, Slovensko
Firma: Ministerstvo financií SR
Pozícia: konzultant
Popis: Meranie časovej náročnosti štátnej pokladnice

Júl 2003 – September 2003
Lokalita: Bratislava, Slovensko
Firma: Ministerstvo financií SR
Pozícia: Team leader
Popis: Vedúci procesnej analýzy
.
 • Cestovná mapa pre eGovernment v SR   |   Kongres ITAPA 2005

  Návrh postupu informatizácie služieb poskytovaných verejnou správou je jedným z prvých projektov na Slovensku, ktorý komplexne analyzuje a navrhuje čo všetko treba spraviť, aby informatizované služby verejnej správy boli v čo najbližšej dobe reálne prístupné pre všetky subjekty spoločenského života – občanom, podnikateľom, ale aj samotným organizačným zložkám verejnej správy. Navrhovaný postup rešpektuje všetky funkčné a organizačné požiadavky, následnosti, legislatívny proces a schopnosť súčasného prostredia verejnej správy absorbovať v blízkej budúcnosti nový prístup k poskytovaniu služieb verejnej správy, ktorý podporí proces informatizácie verejnej správy, ale aj informatizácie celej spoločnosti na Slovensku.

  Projekt budovania integrovanej elektronickej verejnej správy na Slovensku je investične, personálne, organizačné a odborne mimoriadne zložitý a rozsiahly. Optimálne zvolená stratégia postupu rešpektujúca všetky funkčné následnosti, legislatívny proces a schopnosť prostredia verejnej správy absorbovať v pomerne krátkom čase nový prístup k poskytovaniu služieb verejnej správy, je jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu projektu.

  Znamená to, že pri informatizácii verejnej správy nejde len o poskytovanie služieb na internete alebo o vzrastajúcu potrebu celoeurópskych integrovaných služieb, ale predovšetkým o modernizáciu verejnej správy. Cieľom je najmä zefektívnenie poskytovania rôznych služieb pre občanov a podnikateľov a zníženie nákladov tak, aby mohla verejná správa ušetrený čas a prostriedky venovať na produktívnejšie činnosti, ako aj úsilím prispieť k zlepšeniu postavenia a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajinám Európskej únie.
  Poskytovanie elektronických verejných služieb síce umožní prijímateľom služieb efektívnejšie pristupovať k vybavovaniu služieb poskytovaných verejnou správou, ale pre samotných poskytovateľov to však znamená:
  1. prehodnotiť rozsiahle administratívne procesy v rámci subjektov verejnej správy v snahe prispôsobiť sa novým požiadavkám,
  2. zaviesť nové manažérske prístupy v organizáciách, ktoré prispievajú k funkčnej a efektívnej verejnej správe,
  3. zaktualizovať ciele a úlohy pre naplnenie nových požiadaviek v súlade so stratégiou informatizácie služieb verejnej správy,
  4. zabezpečiť vzdelávanie pre pracovníkov verejnej správy tak, aby sa informačno-komunikačné technológie mohli efektívne využívať,
  5. vytvoriť legislatívne a metodické podmienky pre aplikáciu a používanie IKT v praxi.
  Pre úspešné zavedenie elektronických služieb treba pristúpiť k takému postupu, ktorý umožní garantovať kvalitu poskytovaných služieb za cenu kontroly ich nákladov, minimalizácie rizík a negatívnych dopadov. Aby sa takýto prístup naplnil je potrebné realizovať minimálne nasledovné úlohy:
  • prepojiť kľúčové registre inštitúcií verejnej správy efektívnym, spoľahlivým a bezpečným spôsobom prostredníctvom jedinečných identifikátorov a definovať štandardy a rozhrania pre výmenu dát medzi orgánmi verejnej správy,
  • zlepšiť fungovanie registrov, ich úplnou informatizáciou a prechodom na online služby,
  • na základe auditu vynakladania prostriedkov do oblasti IKT vo verejnej správe, zefektívniť proces informatizácie, zaviesť koncepčnosť a sledovať konkrétne výsledky projektov,
  • zabezpečiť vzdelávanie informačnej gramotnosti zamestnancov verejnej správy,
  • zaviesť bezpečné elektronické identifikačné preukazy, ktoré sú potrebné na transakcie v rámci elektronickej verejnej správy,
  • vybudovať a sprístupniť Ústredný portál verejnej správy pre poskytovanie e-služieb pre občanov, podnikateľov a subjekty verejnej správy a definovať pravidlá pre jeho aktualizáciu údajov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies