Staňte sa partnerom

Návrh zákona o informačnej bezpečnosti – aktuálne výzvy pri riešení bezpečnostných incidentov v digitálnom priestore SR

/ Prednáška
CSIRT – špeciálna jednotka v digitálnom svete

Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Vedeli ste, že na Slovensku pôsobí niečo ako špeciálna jednotka na elimináciu cyber útokov? Volá sa CSIRT.SK. Príďte sa na ňu pozrieť!


Anotácia:
Príspevok podá stručnú informáciu o príprave návrhu zákona o informačnej bezpečnosti a jeho nevyhnutnosti pre  aktuálne fungovanie Špecializovaného útvaru na riešenie počítačových bezpečnostných incidentoch - CSIRT.SK. Podá stručný pohľad na typy riešených počítačových incidentov a uvedie ich počty, aktuálne trendy v útokoch na inštitúcie verejnej správy, a v neposlednom naznačí aj aktuálne výzvy, s ktorými sa útvar stretáva a ktoré bránia efektívnej reakcii pri eliminácii týchto útokov. 

Ján Hochmann

Ministerstvo financií SR
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. V roku 1981 pracoval v Štátnom inštitúte urbanizmu a územného plánovania, ako projektant el. sietí. Od roku 1983 pôsobil na pracoviskách Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde po atestáciách I. a II. stupňa pracoval ako samostatný vedecko-technický pracovník biomatematického laboratória v Centre fyziologických vied SAV. Jeho činnosť bola orientovaná na vývoj a konštrukciu elektronických meracích zariadení v oblasti experimentálnych meraní v biofyzike a medicíne na báze počítačovej techniky a ich aplikáciu v praxi. Od roku 1995 pracoval na Ministerstve spravodlivosti SR v sekcii justičnej informatiky a štatistiky ako vedúci pracovník a administrátor VT, od roku 2005 bol ri…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Petra Hochmannová

CSIRT.SK
Petra Hochmannová pôsobí od roku 2010 v oblasti informačnej bezpečnosti na pracovisku špecializovaného útvaru pre riešenie počítačových incidentov - CSIRT.SK v organizácii DataCentrum, v zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR. Najprv zastávala pozíciu informačného špecialistu pre bezpečnosť IKT so zameraním na riešenie incidentov, rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a riadenie projektov v oblasti informačnej bezpečnosti. V súčasnosti je riaditeľkou CSIRT.SK. Vykonáva koncepčnú, koordinačnú a metodickú činnosť v oblasti informačnej bezpečnosti, riadi spoluprácu s domácimi a medzinárodnými organizáciami a zastupuje SR v expertných pracovných skupinách zaoberajúcich sa ochranou kritickej informačnej infraštruktúry a bojom proti počítačovej krimin…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným