Staňte sa partnerom

Pavel Kubů

Intel, Business Development Manager
  • Vizualizácia ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
    Cieľom tejto prednášky je predstaviť a popísať systém uchovávania a vyhodnocovania ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov. V poslednom období sa radikálne rozširuje spektrum možných vyšetrení a zobrazení priamo pri lôžku pacienta. Súčasne je veľmi dôležité kontinuálne vzdelávanie personálu na všetkých úrovniach.  Základné vyšetrenie je realizované na ultrazvukovom prístroji Aloka Alfa 6.  V novorodeneckom veku má validita ultrasonografického vyšetrenia podobnú výpovednú hodnotu ako vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie pre vysoký podiel tekutiny vo vyšetrovaných tkanivách. Cieľom ultrasonografického vyšetrenia je v tejto skupine pacientov: 1.odhalenie život ohrozujúcich morfologických vývinových chýb orgánových systémov. 2.zhodnotenie cirkulačných charakteristík za meniacich sa podmienok orgánovej adaptácie a ich vzájomných súvislostí. 3.hodnotenie efektivity zvolených intervenčných postupov. 4.hodnotenie možných poškodení tkanív a orgánov. Pri vyšetrení sa ukladajú statické, dynamické a počítačom upravené zobrazenia. Súčasťou vyšetrenia je aj využitie dopplerovského efektu pohybujúcich sa častíc vo farebnej škále a v dopplerovských krivkách. Súčasťou je aj uloženie videozáznamu, ktorý hodnotí dynamiku pohybujúcich sa tkanív.  Uložené dáta sa ukladajú na pevný disk ultrazvuku ako aj na pevný disk notebooku pomocou wifi. Zobrazenie na veľkoplošnú obrazovku sa riadi pomocou výkonného tabletu. Hlavným cieľom tohto systému je uchovávanie údajov na viacero úložíšť, súčasne väzba na databázu pacientov. Ďalším cieľom bolo rýchlo a jednoducho sa dostať k údajom pacienta na dennej vizite priamo pri lôžku pacienta (inkubátor s množstvom zariadení) a ich zobrazenie na veľkoplošnú obrazovku pre lekárov, sestry, rodičov ale aj medikov a školencov. Systém umožňuje ľahký výber a porovnanie nálezov. Umožňuje ponechanie cyklovania nálezov u novo diagnostikovaných  závažných diagnóz pre vyššie percento personálu (vyťaženosť). Popis nálezu je súčasne podporený digitálnymi dátami.
    Hlavné pozitíva projektu. Bezpečné uchovávanie, rýchli prehľad a nálezoch, porovnávanie nálezov, kontinuálna edukácia, zniženie nutnosti opakovania vyšetrenia zaťažením pacienta pri nejasných nálezoch. Vyššia úroveň komunikácie a efektívnejšia včasná intervencia.

    http://www.novorodenec.sk/page.php?sekcia=clanky&id=97
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies