Staňte sa partnerom

Aktivity štátu v oblasti interentovej bezpečnosti

/ Prednáška
Cieľom  príspevku je predniesť verejnosti faktografické údaje o stave úloh a plnení úloh, v oblasti informačnej bezpečnosti, vyplývajúcich z materiálov „Akčný plán na roky 2009 až 2013 k dokumentu Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR“ a ďalších, vrátane dotvárania a činnosti špecializovanej jednotky pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej republike - CSIRT.SK zriadenej Ministerstvom financií SR. Príspevok  sa sústreďuje na konkrétne úlohy definované v strategických prioritách v oblasti vytvárania povedomia a bezpečného prostredia, vzdelávania v informačnej bezpečnosti a na rozširovanie národnej a medzinárodnej spolupráce a kompetentnosti Slovenska v danej oblasti.  Pozornosť je venovaná aj vytváraniu vhodného legislatívneho prostredia, praktickým cvičeniam na medzinárodnej aj vnútroštátnej úrovni a monitorovaniu prostredia v oblasti informačnej bezpečnosti zo strany štátu.


Ján Hochmann

Ministerstvo financií SR
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. V roku 1981 pracoval v Štátnom inštitúte urbanizmu a územného plánovania, ako projektant el. sietí. Od roku 1983 pôsobil na pracoviskách Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde po atestáciách I. a II. stupňa pracoval ako samostatný vedecko-technický pracovník biomatematického laboratória v Centre fyziologických vied SAV. Jeho činnosť bola orientovaná na vývoj a konštrukciu elektronických meracích zariadení v oblasti experimentálnych meraní v biofyzike a medicíne na báze počítačovej techniky a ich aplikáciu v praxi. Od roku 1995 pracoval na Ministerstve spravodlivosti SR v sekcii justičnej informatiky a štatistiky ako vedúci pracovník a administrátor VT, od roku 2005 bol ri…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným