Staňte sa partnerom

Koncepcia vytvárania legislatívnych podmienok pre zabezpečenie ISVS

/ Prednáška
Cieľom prezentácie je oboznámiť širšiu verejnosť s hlavným konceptom tvorby legislatívneho prostredia pre oblasť informačnej bezpečnosti v SR. Príspevok naväzuje na hlavné ciele a priority Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť z roku 2008, na úlohy Akčného plánu pre informačnú bezpečnosť v SR schválenú vládou v roku 2010, ako aj na ďalšie významné strategické dokumenty, ktoré vzhľadom na progresivitu rozvoja problematiky a značný časový posun od ich vzniku rozširuje, resp. koriguje, a to z pohľadu nových požiadaviek transponovaných z prostredia EÚ. Ide predovšetkým o vytvorenie základných podmienok pre zabezpečenie informačných systémov verejnej správy, ustanovenie povinných bezpečnostných požiadaviek na ostatné informačné a komunikačné technológie digitálneho priestoru SR, ktoré komunikujú s ISVS v rozsahu potrebnom na zaistenie bezpečného fungovania informačných systémov VS.

Ján Hochmann

Ministerstvo financií SR
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. V roku 1981 pracoval v Štátnom inštitúte urbanizmu a územného plánovania, ako projektant el. sietí. Od roku 1983 pôsobil na pracoviskách Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde po atestáciách I. a II. stupňa pracoval ako samostatný vedecko-technický pracovník biomatematického laboratória v Centre fyziologických vied SAV. Jeho činnosť bola orientovaná na vývoj a konštrukciu elektronických meracích zariadení v oblasti experimentálnych meraní v biofyzike a medicíne na báze počítačovej techniky a ich aplikáciu v praxi. Od roku 1995 pracoval na Ministerstve spravodlivosti SR v sekcii justičnej informatiky a štatistiky ako vedúci pracovník a administrátor VT, od roku 2005 bol ri…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným