Miroslav Eisner

PosAm, s. r. o. , vedúci oddelenia realizácie
Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Od roku 1996 pôsobí v spoločnosti PosAm, s. r. o. postupne vo funkciách programátora, analytika a vedúceho oddelenia realizácie. V PosAme sa profesionálne venuje informačným technológiám najmä v oblasti analýz procesov a návrhov riešení podpory riadiacich procesov spojených s administratívnym riadením stredných a veľkých inštitúcií zo sféry priemyslu, bankovníctva a štátnej správy. Poslednými realizovanými projektami sú projekty zamerané na problematiku modelov organizácie, riadenia organizácie, riadenia dokumentácie a Knowledge Managementu.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019
  • Manažment inštitúcie tretieho tisícročia   |   Kongres ITAPA 2003

    Pre efektívnu činnosť Back Office verejnej správy, dnes nie sú postačujúce len číselné informácie a systémy pre spracovanie ekonomickej agendy, ale je nevyhnutná aj existencia a rýchla použiteľnosť všetkých aktuálne potrebných informácií a znalostí. Znalosti už zďaleka nie sú len akademickou témou. Úspešnosť inštitúcie 3.tisícročia je závislá od zvládnutia získavania, spracovania, vyhodnocovania, kategorizácie a správneho a efektívneho priraďovania znalostí jednotlivým zamestnancom s obsahom a v rozsahu potrebnom pre zabezpečovanie procesov nimi realizovaných. Celý manažment organizácie pozostáva z definovania organizačného modelu, určenia právomocí a zodpovedností jednotlivých funkcií za jednotlivé procesy, popísania vykonávaných procesov, na základe toho vyškolenia zamestnancov, následnej kontroly, vyhodnocovania a prijímania nápravných opatrení za účelom zlepšenia. Manažment organizácie je budovaný na základe znalostí v inštitúcii sa nachádzajúcich, sám vytvára a predstavuje najdôležitejšie znalosti inštitúcie a je zdokonaľovaný prostredníctvom nových znalostí priebežne získavaných. Jedným z praktických príkladov takéhoto využitia znalostí v štátnej správe sú IT projekty na podporu reformy verejných financií zabezpečovaných DataCentrom, v rámci ktorých sú používané moduly na riadenú tvorbu a distribúciu znalostí v podobe všetkých riadiacich dokumentov a školiacich materiálov. Systém podporuje komunikáciu medzi „tvorcami“ a "spotrebiteľmi" informácií, overovanie stavu dosiahnutej úrovne znalostí a neustále zlepšovanie úrovne znalostí formou podnetov na zmenu. Všetky tieto podpory sú poskytované jednotnou formou používateľom systému v rámci celej SR. Dosiahnutie uvedených požiadaviek pre prácu so stále sa zväčšujúcim objemom znalostí je možné zabezpečiť využitím podpory zo strany IT v podobe informačných systémov zameraných na Knowledge Management, ale aj riadenie organizácie vo všeobecnosti. Zavedenie týchto systémov je možné považovať za vybudovanie elektronického manažmentu inštitúcie tretieho tisícročia.