Staňte sa partnerom

Miroslav Eisner

PosAm, s. r. o. , vedúci oddelenia realizácie
Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Od roku 1996 pôsobí v spoločnosti PosAm, s. r. o. postupne vo funkciách programátora, analytika a vedúceho oddelenia realizácie. V PosAme sa profesionálne venuje informačným technológiám najmä v oblasti analýz procesov a návrhov riešení podpory riadiacich procesov spojených s administratívnym riadením stredných a veľkých inštitúcií zo sféry priemyslu, bankovníctva a štátnej správy. Poslednými realizovanými projektami sú projekty zamerané na problematiku modelov organizácie, riadenia organizácie, riadenia dokumentácie a Knowledge Managementu.
  • Manažment inštitúcie tretieho tisícročia   |   Kongres ITAPA 2003
    Pre efektívnu činnosť Back Office verejnej správy, dnes nie sú postačujúce len číselné informácie a systémy pre spracovanie ekonomickej agendy, ale je nevyhnutná aj existencia a rýchla použiteľnosť všetkých aktuálne potrebných informácií a znalostí. Znalosti už zďaleka nie sú len akademickou témou. Úspešnosť inštitúcie 3.tisícročia je závislá od zvládnutia získavania, spracovania, vyhodnocovania, kategorizácie a správneho a efektívneho priraďovania znalostí jednotlivým zamestnancom s obsahom a v rozsahu potrebnom pre zabezpečovanie procesov nimi realizovaných. Celý manažment organizácie pozostáva z definovania organizačného modelu, určenia právomocí a zodpovedností jednotlivých funkcií za jednotlivé procesy, popísania vykonávaných procesov, na základe toho vyškolenia zamestnancov, následnej kontroly, vyhodnocovania a prijímania nápravných opatrení za účelom zlepšenia. Manažment organizácie je budovaný na základe znalostí v inštitúcii sa nachádzajúcich, sám vytvára a predstavuje najdôležitejšie znalosti inštitúcie a je zdokonaľovaný prostredníctvom nových znalostí priebežne získavaných. Jedným z praktických príkladov takéhoto využitia znalostí v štátnej správe sú IT projekty na podporu reformy verejných financií zabezpečovaných DataCentrom, v rámci ktorých sú používané moduly na riadenú tvorbu a distribúciu znalostí v podobe všetkých riadiacich dokumentov a školiacich materiálov. Systém podporuje komunikáciu medzi „tvorcami“ a "spotrebiteľmi" informácií, overovanie stavu dosiahnutej úrovne znalostí a neustále zlepšovanie úrovne znalostí formou podnetov na zmenu. Všetky tieto podpory sú poskytované jednotnou formou používateľom systému v rámci celej SR. Dosiahnutie uvedených požiadaviek pre prácu so stále sa zväčšujúcim objemom znalostí je možné zabezpečiť využitím podpory zo strany IT v podobe informačných systémov zameraných na Knowledge Management, ale aj riadenie organizácie vo všeobecnosti. Zavedenie týchto systémov je možné považovať za vybudovanie elektronického manažmentu inštitúcie tretieho tisícročia.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies