Staňte sa partnerom

Mária Deckerová

Datacentrum, riaditeľka
Prehľad  zamestnaní, pozícia a  pracovná náplň :

1973 - 1982    Odborná asistentka
Katedra kybernetiky , prednášky a semináre z Programovania a Programovacích. jazykov, Elektrotech.fakulta SVŠT, autorka 2 vysokoškolských skrípt / programovací jazyk Cobol a PLI/,
v Bratislave, členka celoštátnych riešiteľských tímov výskumných úloh v oblasti ASR

1982 - 1985    Stredoškolská profesorka
1992 - 1994    predmety zamerané na informačné technológie a výpočtovú techniku, SPŠ Elektrotech.    členka odborných komisií pri  MŠ SR


1985 - 1992    Vedecko - pedagogický pracovník
gestor pre zavádzanie Projektu Ústredný ústav pre vzdelávanie elektronizácie v rezorte školstva ,
pedagogických pracovníkov, od 1.1. 1990  námestníčka riaditeľa ústavu pri MŠ SR, Organizácia a riadenie projektu nasadzovania výpočtovej techniky do všetkých typov škôl v spolupráci s MŚ SR, tvorba systému celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov, prednášková , publikačná a metodická činnosť, aktívne členstvo v komisiách Ministerstva školstva SR pre tvorbu učebných plánov , osnov a učebníc novozavedených predmetov z oblasti informačných tecnológií a výpočtovej techniky , členka konkurzných komisií MŠ SR pre výber  riadiacich pracovníkov v rezorte školstva a 6 expertných skupín pri MŠ SR.

1994 - 2001    Vedúca odboru prípravy zákaziek a verejného obstarávania
Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s., Riadenie a koordinácia zákaziek PVT, príprava a vedenie obchodných rokovaní, tvorba všetkých obchodných zmlúv, gescia  zákova o VO a projektov programu Phare, koordinácia činnosti projekt. manažérov,  projekty "Problém roku 2000", tvorba  marketingovej stratégie a sledovanie údajov o zákazníkoch, kapacitách a konkurencii akciovej spoločnosti, koordinácia a riadenie obchodnej politiky spoločnosti .
 
•    V procese prípravy a spracovania volieb do NR SR v rokoch 1994 / 1998/ som bola  garantom spracovania výsledkov volieb  na Odborných sumarizačných útvaroch  a tiež  členkou  Ústrednej  volebnej komisie SR . Podieľala som sa i na riadení spracovania komunálnych volieb a výsledkov referenda .
•    V príprave procesu Kupónovej privatizácie som vypracovala prevádzkové  a reklamačné pravidlá dcérskej spoločnosti  RM-S a gestorovala ich zavádzanie do praxe,
•    Ako network-manager som sa podieľala na budovaní a prevádzkovaní Siete kupónovej privatizácie. Vypracovala a realizovala som v spolupráci s Min. dopravy a spojov projekt udelenia licencií na prevádzkovanie tejto siete a Internetu, vypracovala som Prevádzkové pravidlá neverejnej dátovej siete a iné súvisiace dokumenty, Metodiku prevádzkovania neverejnej dátovej siete. Viedla som monitorovacie centrum Siete kupónovej privatizácie,

Od 1.5. 2001 - doteraz    riaditeľka
DataCentrum
•    Štatutár DataCentra
•    Za rezort MF SR členka Rady vlády pre informatiku
•    Podieľam sa na  tvorbe stratégie a koncepcie rozvoja informačného systému v rezorte Ministerstva financií SR, riadení a koordinácii rozvoja inform.systémov v rezorte , na tvorbe a  vydávaní metodík , štandardov , riadení projektového manažmentu a pod.
•     Som projektovou manažérkou projektu Rozpočtového informačného systému     za MF SR a tiež projektovou manažérkou projektu Komunikačno-technologickej infraštruktúry pre potreby RIS a Štátnej pokladne.

   

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies