Staňte sa partnerom

Anton Dubčák

riaditeľ odboru osobných evidencií a dokladov sekcie verejnej správy MV SR
Študoval na Strojníckej fakulte SVŠT organizáciu a riadenie strojárskej výroby (Ing. 1969) a postgraduálne na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej automatizáciu spracovania ekonomických informácií z oblasti riadenia a správy.
Pracoval v ekonomickom výskume pre oblasť riadenia priemyselných podnikov, v automatizácii projektovania výrobných procesov s využitím počítačovej grafiky, pri experimentovaní s modelmi strojárskych výrobných systémov a modelovaní procesov v technologickom projektovaní.
Od roku 1991 v štátnej správe, v oblasti informatiky. Spolupráca na vytvorení Národného programu informatizácie Slovenskej republiky (1992) a na jeho realizácii. Koordinácia legislatívnych úprav informatiky (zákon pre štátny informačný metodické materiály), koordinácia tvorby štandardov pre štátny informačný systém, metodická podpora projektovania a inovácie informačných systémov.  Koordinácia a tvorba koncepcií štátneho informačného systému, rozvoj informačných služieb štátu pre občanov a obyvateľov.
Riaditeľ odboru osobných evidencií a dokladov sekcie verejnej správy MV SR. Koordinácia tvorby nového informačného systému registra obyvateľov a jeho všeobecného použitia, koordinácia tvorby nových informačných systémov s parametrami otvorenosti a na princípoch e -Governmentu a služieb štátu občanom.

  • Register obyvateľov a správne agendy   |   Kongres ITAPA 2003
    Register obyvateľov patrí do systému základných registrov verejnej správy. Základné registre verejnej správy (VS) sú základným zdrojom jedinečných údajov o fyzických a právnických osobách, nehnuteľnostiach a území štátu. Predstavujú základné údajové objekty pre všetky ostatné IS VS. VS bude používať tri základné registre : • register obyvateľov - obsahuje základné identifikačné údaje o obyvateľoch SR - občan je identifikovaný rodným číslom, menom a priezviskom, • register ekonomických subjektov - tento je v súčasnosti reprezentovaný tromi samostatnými registrami : obchodný register, živnostenský register, štatistický register organizácií • register územných jednotiek a register nehnuteľností - je to informačný systém katastra nehnuteľností a súvisí s činnosťou rezortu ÚGKK. V príspevku sa budeme zaoberať aktuálnym stavom pri budovaní Registra obyvateľov, popisom jeho jednotlivých subsystémov ako aj väzbami jednotlivých časti Registra obyvateľov na Správne agendy. Čiže na proces spojený s vydávaním cestovných dokladov, identifikačných preukazov a vodičských preukazov. Ďalšou častou popisovanou v príspevku je oblasť poskytovania informačných služieb či už ako zdroja referenčných údajov pre iné informačné systémy verejnej správy, alebo ako služby pre fyzické a právnické osoby, ako súčasť portálu verejnej správy. Konštatujeme, že základom pre poskytovanie referenčných informácií je predpoklad aby vstupné údaje pre registre boli vytvárané na miestach pôvodcov evidencií. Následne v procese počítačového spracovania zákonom stanovených prvotných dokumentov môže byť zaručená totožnosť údajov v elektronickej forme s údajmi na prvotných dokumentoch. Na základe takto získaných údajov by mali byť spravované ďalšie registre IS VS, a poskytované informácie úradom, ako zákonom upravená služba pre realizáciu príslušných agend verejnej správy.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies