Marko Hren

Ministerstvo pre informačnú spoločnosť, Slovinsko, zástupca štátneho tajomníka
Titul Bsc získal v oblasti informatiky. Je vedúcim úseku pre štrukturálnu politiku a monitoring. Tento úsek zodpovedá za monitoring aktivít Stratégie informačnej spoločnosti Slovinska a zlepšenie medziministerskej a transverzálnej spolupráce zahrňujúcej tvorbu politiky a rokovania viazané na Single Programming Document Slovinska (cieľ 1.) pre obdobie 2004-2006.

Bol tiež zapojený do tvorby Phare projektov. Pred súčasnou funkciu na ministerstve (2002), pôsobil ako odborník v iných oblastiach spojených s informačno-komunikačnými technológiami (80-te roky) ako aj  pre mimovládne organizácie orientované do oblasti ľudských práv, demokracie a kultúrnej diverzity (80-te a 90-te roky).
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020