Staňte sa partnerom

Marko Hren

Ministerstvo pre informačnú spoločnosť, Slovinsko, zástupca štátneho tajomníka
Titul Bsc získal v oblasti informatiky. Je vedúcim úseku pre štrukturálnu politiku a monitoring. Tento úsek zodpovedá za monitoring aktivít Stratégie informačnej spoločnosti Slovinska a zlepšenie medziministerskej a transverzálnej spolupráce zahrňujúcej tvorbu politiky a rokovania viazané na Single Programming Document Slovinska (cieľ 1.) pre obdobie 2004-2006.

Bol tiež zapojený do tvorby Phare projektov. Pred súčasnou funkciu na ministerstve (2002), pôsobil ako odborník v iných oblastiach spojených s informačno-komunikačnými technológiami (80-te roky) ako aj  pre mimovládne organizácie orientované do oblasti ľudských práv, demokracie a kultúrnej diverzity (80-te a 90-te roky).
  • eGovernment on-line služby v Slovinsku   |   Kongres ITAPA 2004
    Prednášajúci predstaví prehľad online služieb a vyhodnotenie desaťročného procesu vývoja vládnych online služieb v Slovinsku. Výsledkom analýz najnovšieho stavu eGovernment v Slovinsku (urobených v r.2003) boli nástroje revízie a obnovy akčných plánov, najmä cielených na rozdiely medzi riešeniami založenými pre samosprávy a sektorovo založenými službami na úrovni jednotlivých ministerstiev. Bude predstavený slovinský regulačný rámec so špeciálnym dôrazom na zavádzanie do praxe a dôležitosti novoprijatého slovinského zákona o prístupe k verejným informáciám ako pre samotný prístup k informáciám verejného sektora v rámci eDomokracietak aj pre integrované riešenia eGovernmentu. Budú taktiež prezentované skúsenosti s Generálnym certifikačným úradom a čiastočne aj s uvedením on-line daní. Neriešené oblasti a digitálne delenie aktivít eGovernmentu zostávajú výzvou a prednášajúci predstaví primerané opatrenia už realizované alebo plánované slovinskou vládou ako One-Stop-Shops Program a Home-Computer-Iniciatíva. V súvislosti s tým,bude zdôraznená dôležitosť modernizácie a obnovy zručnosti verejnej správy a na záver budú predstavené súčasné aktivity slovinskej vlády spojené s týmito oblasťami.
  • eGovernment politika - skúsenosti (Slovinsko)   |   Kongres ITAPA 2004
    Prednáška sa zameria na principiálne záležitosti a opatrenia uplatňované slovinskou vládou v rámci širšieho partnerstva s cieľom naplniť strategické ciele podporované všeobecným dosiahnutým politickým konsenzom podporiť informačnú spoločnosť ako hnací motor slovinskej rozvojovej stratégie a maximalizovať efekty súvisiace so slovinskou ICT znalostnou bázou. V tejto súvislosti bude prezentovaný pokrok dosiahnutý v eGovernment službách. Príspevok sa bude tiež venovať reštrukturalizácií slovinských regiónov ako dôležitej úrovni vo vzťahu ku kohéznej politike, stupňujúcim sa potrebám na reinžiniering verejnej správy a príslušným prekážkam. Budú tiež prezentované vnímané a odporúčané nosné priority pre mandát novej slovinskej vlády.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies