Staňte sa partnerom

Národný geoportál ČR - chcete mapy alebo informácie?

/ Prednáška

Geoportál publikujúci mapové náhľady je ideálny nástroj pre rýchle vysvetlenie stavu územia odborníkom a tiež laikom. Bohužiaľ podľa prieskumu plnohodnotnú informáciu dnes dokáže získať iba 20% populácie. Najmä pri odborných mapách (napr. geológia, znečistenie, biodiverzita) sa väčšinou ľudia nedokážu v mape správne zorientovať, niektorí zase nedokážu pochopiť pripojenú legendu a napokon tí ktorí dokážu porozumieť mape aj legende málokedy poznajú celkovú náväznosť na legislatívu.
Pripravovaný nový “Narodní geoportál ČR” sa preto orientuje jednak na poskytovanie informácií ktoré občan potrebuje a čo je jeho hlavnou prednosťou bude ich poskytovať zrozumiteľnou formou, ktorú bežný občan dokáže pochopiť. K tomu však nestačí iba publikovať kvalitné mapy, ale naviac je nutné poznať reálne potreby, ktoré sa tým majú pokryť a to je spravidla príprava podkladov pre jednanie občanov s verejnou správou.

V súčasnosti prebieha na MŽP ČR úplný rozbor celej environmentálnej legislatívy až na úroveň povinností jednotlivých subjektov, formy ich plnenia z podlegislatívnych úprav a výkladu legislatívy. Na vyššie uvedené nadväzuje identifikácia životných situácií, t.j. určenie toho aké konkrétne prípady interakcie človeka so životným prostredím podliehajú štátnej regulácii.

Koncept geoportálu bol pripravený tak aby rozvíjal základné požiadavky smernice INSPIRE do podoby tzv. GeoReportu. Jedná sa o vyčerpávajúcu správu, ktorá na základe bazálneho dotazu "kde, čo" pripraví komplexnú dokumentáciu problému. Obsahuje vysvetlenie problematiky, územnú lokalizáciu a kontext, výsledky či odporučenia, odkazy a legislatívu. GeoReporty budú obsahovať prípadne aj odporučenia k získaniu informácií priamo v dotknutej lokalite. Príklad pilotných GeoReportov je na webstránke http://www.geology.cz/georeporty/rozsah-dat/radon.
Ambície spojené s týmto projektom smerujú na zásadnému zefektívneniu kontaktu človeka s úradom, vynúteniu konzistentnosti a transparentnosti výkonu štátnej správy na danom území a tlak na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, pretože tie jednoduché budú k dispozícii on-line.

Jiří Hradec

Zamestnanie: 1/2005 – trvá CENIA, Česká informační agentura životního prostředí Riaditeľ Zodpovedá za všetky výstupy CENIA, čo okrem iného znamená zodpovednosť za: - Prípravu stratégie a hlavných cieľov CENIA v súlade s cieľmi a požiadavkami českej environmentálnej politiky a inými relevantným EU dokumentmi. - Manažment všetkých informácií týkajúcich sa životného prostredia v Čechách - Schvaľovanie manažérskych procesov vrátane interného informačného systému - Celková správa medzinárodných projektov a medzinárodných aktivít vykonávaných CENIOU - Kontrola kvality výstupov CENIA 11/2000 – 12/2004 Ministerstvo životného prostredia, Česká republika Riaditeľ oddelenia informatiky Zodpovednosť za správu informačného systému če…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným