Staňte sa partnerom

Interoperabilita na Slovensku

/ Prednáška

Medzi priority každého vyspelého štátu je dosiahnutie interoperabilty všetkých kľúčových informačných systémov v štáte. Tento náročný proces si v prvom rade vyžaduje vytvorenie nových legislatívnych nástrojov s následnou úpravou už jestvujúcich, ale nevyhovujúcich zákonov, zabezpečenie technického charakteru a zosúladenie štruktúr dokumentov po stránke sémantickej . V prvej fáze tohto zložitého procesu pôjde hlavne o zosúladenie kľúčových informačných systémov - registrov, ktoré sú nevyhnutné pre zavedenie elektronickej verejnej správy. Postupne budú riešené menšie jednotky a databázy s cieľom dosiahnutia stavu plnej interoperability, keď všetky tieto systémy budú vzájomne prepojené a schopné si bez ďalších zložitých procesov vymieňať dáta. Výsledkom tohto procesu bude dostupnosť a možnosť zdieľania informácií zo všetkých prepojených informačných systémov pre potreby používateľov, či už v štátnej správe, verejnej správe alebo v súkromnom sektore.

Ján Hochmann

Ministerstvo financií SR
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. V roku 1981 pracoval v Štátnom inštitúte urbanizmu a územného plánovania, ako projektant el. sietí. Od roku 1983 pôsobil na pracoviskách Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde po atestáciách I. a II. stupňa pracoval ako samostatný vedecko-technický pracovník biomatematického laboratória v Centre fyziologických vied SAV. Jeho činnosť bola orientovaná na vývoj a konštrukciu elektronických meracích zariadení v oblasti experimentálnych meraní v biofyzike a medicíne na báze počítačovej techniky a ich aplikáciu v praxi. Od roku 1995 pracoval na Ministerstve spravodlivosti SR v sekcii justičnej informatiky a štatistiky ako vedúci pracovník a administrátor VT, od roku 2005 bol ri…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným