Staňte sa partnerom

Stručná správa o stave kybernetickej bezpečnosti v SR

/ Prednáška
Pred niekoľkými dňami predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Bezpečnostnej rade SR Správu o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2021, ktorá   podrobne analyzuje pomery a vývoj situácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti plní na základe kontraktu pre NBÚ, ako svojho zriaďovateľa, úlohy v oblasti auditov kybernetickej bezpečnosti a certifikácie nezávislých audítorov a venuje sa tiež príprave metodiky auditu a metodiky analýzy rizík. Kompetenčné centrum, ako certifikačný orgán, je  povinné vykonávať dohľad nad dodržiavaním požiadaviek certifikácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Na základe plnenia si svojich povinností a vykonávania úloh v popísaných oblastiach spracovalo  agregovanú a anonymizovanú analýzu zistení z vykonaných auditov kybernetickej bezpečnosti za doterajšie obdobie. Okrem toho bol u agentúry AKO objednaný  a spracovaný prieskum stavu kybernetickej bezpečnosti na štatisticky významnej vzorke respondentov.

Účelom auditu kybernetickej bezpečnosti je overiť plnenie povinností podľa zákona a posúdenie zhody prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami zákona. Audit kybernetickej bezpečnosti môže vykonávať len certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, ktorého pohľad  je nateraz jediným objektívnym a nestranným zhodnotením stavu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.

Prednáška má ambíciu prezentovať agregované, anonymizované informácie pochádzajúce z rozhodného množstva vykonaných auditov kybernetickej bezpečnosti doplnené o výsledky verejného prieskumu a informácie od regulátora do jedného kompaktného celku s komplexnou výpovednou hodnotou

VIDEOZÁZNAM
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Ivan Makatura

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov. Vyštudoval odbory výpočtová technika a aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znalecko…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným