Staňte sa partnerom

Róbert Ambra

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
Vzdelanie
 1989 – 1993 Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Zlatých Moravciach odbor mechanik elektronik – automatizačná technika.
 1993 – 1998 Žilinská univerzita v Žiline študijný odbor Elektrická trakcia a energetika
1997 Kurz automatizácie v Mníchove, Nemecká republika
    1989 Kurz ABB elektronických systémov
    1998 Osvedčenie odbornej spôsobilosti § 23 Vyhl. ÚBP SR č. 74/1996 Z.z.
    1999 Kurz FISHER – ROSEMOUNT kontrolných systémov 
    1999 SIEMENS programovanie automatizačných liniek
    2001 Kurz SIEMENS telekomunikačnej techniky
    2001 Kurz Alden Biesen v Belgicku – Nové informačné technológie a projekty EU.  
Zahraničné cesty:        1997 Nemecko, kurz automatizácie
                2001 Rakúsko, kurz telekomunikačnej techniky
                2001 Belgicko, kurz informačnej techniky
                2008 Školenie GIS systémov
  
Pracovné miesta:   počas štúdia od  1995 – 1998 som pracoval v Nemocnici s poliklinikou  Bratislava Kramáre (Centrum diabetickej  nohy) – vytváranie PC siete a prenosu informácii medzi nemocnicami (Nitra, Bratislava)- Nadriadený MuDr. Ľubomír Jarábek primár centra.
- 1998 SES a.s. (Slovenské energetické strojárne Tlmače)  kde som pracoval ako asistent projektant v odbore MARE (Meranie, Automatizácia, Regulácia, Elektrosystémy).
    - 1999 SPŠ (Stredná priemyselná škola elektrotechnická)
    ako učiteľ odborných predmetov a výpočtovej techniky v roku 2002 ako programátor a vývojár vo firme Dflex Nitra.
-    Od roku 2003 nástup do štátnej služby v Hasičskom a záchrannom zbore na Krajskom riaditeľstve HaZZ v Nitre na pozíciu samostatný odborný inšpektor (technik pre informatiku a spojenie), od roku 2005 vykonávam funkciu vedúceho oddelenia operačného riadenia a IZS.              
 • Vytvorenie dátovej siete medzi hasičmi z MR a SR   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions
  V dnešnej dobe elektronických médií a výpočtovej techniky je potrebné vedieť dokonale komunikovať a dobre poznať situáciu priamo na mieste zásahu, čo patrí k základným potrebám, bez ktorých nie je možné dokonale pomôcť občanom v núdzi.
  Videokonferenčné spojenie predstavuje obojsmerný, resp. viacsmerný prenos obrazu a zvuku súčasne a taktiež prenos dát vo forme zdieľaných súborov, dokumentov, pracovných plôch, obrázkov každým jedným účastníkom prostredníctvom počítačovej siete, privátnej alebo verejnej digitálnej telekomunikačnej siete.   

  Vytvorený projekt, slúžiť hasičom z Maďarska a Slovenska, rieši systém vzájomného spojenia, vyrozumievania a prenosu informácií a dát vo forme textu, zvuku a obrazu.
  Projektom rieši problematiku vzájomného vyrozumievania cezhraničného partnera o vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti v prihraničnej oblasti.
  Ďalej problém odovzdania si aktuálnych informácií o priebehu mimoriadnej udalosti, o vykonaných opatreniach na jej likvidáciu ak má dopad pre obidve strany a odovzdávanie informácií potrebných pre veliteľa zásahu alebo riadiaci štáb.
  Taktiež bude riešiť lokalizáciu zasahujúcej hasičskej jednotky, aby neprichádzalo k neúčinnému rozmiestňovaniu počas zásahov. Ďalej bude riešená problematika priameho vyžiadania špeciálnej techniky z hasičských staníc vzdialených od miesta zásahu.
  V neposlednej rade chceme riešiť problematiku odovzdávania si poznatkov a skúseností formou videokonferencií a seminárov.
  Cieľom projektu bolo navrhnúť potrebné softwarové a hardwarové riešenie ktoré by umožnilo hore uvedené požiadavky. 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies