Staňte sa partnerom

Vyhrajte intuitívnu kancelársku tlačiareň Bizhub 4050i od Konica Minolta

V spolupráci s Konica Minolta sme pre registrovaných účastníkov konferencie Jesenná ITAPA, pripravili súťaž o štýlové multifunkčné zariadenie Bizhub 4050i od Konica Minolta.

V spolupráci s KONICA MINOLTA sme pre registrovaných účastníkov pripravili súťaž o kancelársku tlačiareň v hodnote 2 000 eura, ktorá bude spustená prvý deň konferencie 20. 11. 2023 o 11:05. Vyhlásenie výhercu prebehne v posledný deň konferencie 23. 11. 2023 o 14:25.
Ak nebude výherca prítomný, výherný poukaz prevezme zástupca z ITAPA.

Čo je potrebné splniť? 

Stačí, ak sa zapojíte do vyplnenia online dotazníka Jesennej ITAPA 2023, ktorý vám pošleme na email 20. 11. 2023 a zanecháte nám svoj názor, ohľadom spokojnosti s podujatím. 


Zapojte sa do súťaže a vyhrajte štýlovú a intuitívnu kancelársku tlačiareň Bizhub 4050i od Konica Minoltas ktorou vás práca bude baviť. Konica Minolt, sa inšpirovali tým, ako ľudia používajú moderné technológie. A od základu prepracovali ovládanie.
 


Špecifikácia výhry:

Hneď na prvý pohľad je bizhub 4050i poriadna štýlovka. Moderná kombinácia čiernej a bielej, elegantne zaoblené hrany a príjemne tlmené modré svetlo pulzujúce pri tlači. Ovládací panel, ktorý akoby sa vznášal. A haptická odozva pri dotyku displeja pridáva ovládaniu hmatový rozmer. Ovládací panel, ktorý akoby sa vznášal. A haptická odozva pri dotyku displeja pridáva ovládaniu hmatový rozmer.
 
  •  10 palcový dotykový panel sa dá naklopiť v uhle od 24° do 90°,
  •   intuitívny zážitok z ovládania smartphonu,
  •   štvorjadrový procesor je 2× výkonnejší ako pri predchádzajúcom modeli bizhub 4052,
  •   nový duálny podávač skenuje rýchlosťou až 90 strán za minútu,
  •   uložný priestor môžete vďaka voliteľnému SSD disku navýšiť až na kapacitu 1 TB
 

Pravidlá súťaže „Vyhrajte multifunkčné zariadenie Bizhub 4050i od Konica Minolta

 

1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom súťaže s názvom „Vyhrajte multifunkčné zariadenie Bizhub 4050i od Konica Minolta“, ,(ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. so sídlom adresa Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava IČO: 31338551, zaregistrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. Vložka číslo: 4015/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá").

 

2. Trvanie Súťaže

Súťaž bude spustená 20. 11. 2023 a ukončená 23. 11. 2023.

 

3. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba:

  • s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

 

4. Podmienky Súťaže

Podmienkou účasti v Súťaži je vyplnenie dotazníka účastníka konferencie ITAPA. Vyplňať dotazník môžu účastníci za všetky dni trvania konferencie.

Spomedzi všetkých zapojených súťažiacich, bude náhodným žrebovaním zvolený 1 výherca.

Výhra: multifunkčné zariadenie Bizhub 4050i. Žrebovanie sa uskutoční dňa 23. 11. 2023 na konferencii ITAPA.

Dotazníky odovzdané 23. 11. 2023 po 10-tej hodine nebudú zaradené do žrebovania.

Každý Účastník Súťaže sa môže zúčasniť súťaže iba raz. Ak vyplní viacero dotazníkov, bude do žrebovania zaradená iba prvá z jeho odpovedí.

Vulgárne a nevhodné dotazníky budú odstránené a nebudú zaradené do Súťaže.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným uplatnením Výhry spôsobom podľa Pravidiel.

 

5. Výhra

Jeden Účastník Súťaže, ktorý splnili Podmienky Súťaže a bude vybraný náhodným žrebovaním zo správnych odpovedí dňa 23. 11. 2023 po 10:00 hod., sa stane právoplatným výhercom:

výhra multifunkčné zariadenie Bizhub 4050i. Výhru podľa týchto Pravidiel dáva do Súťaže Usporiadateľ. Meno výhercu bude vyhlásené na konferencii ITAPA Dňa 23.11.2023.

Výherca bude oboznámený o spôsobe odovzdania Výhry osobne alebo kontaktom, ktorý zanechal vo vyplnenom dotazníku. Výhra mu bude odovzdaná po skončení Súťaže.

V prípade, že sa Výherca neprihlási do 2 pracovných dní od uverejnenia informácie o Výhre, bude kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa nepodarí skontaktovať s náhradníkom.

V prípade, že si Výherca neprevezme výhru do 2 mesiacov od uloženia výhry v spoločnosti Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. so sídlom adresa Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava, jeho nárok na Výhru zaniká.

Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť, či iný druh tovaru. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka.

V prípade výhercu, ktorý nedosiahol vek potrebný pre spôsobilosť na právne úkony, musí prebrať výhru jeho zákonný zástupca.

 

6. Spracúvanie osobných údajov

Identifikačné a kontaktne údaje prevádzkovateľa:

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. so sídlom adresa Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO: 31338551, zaregistrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. Vložka číslo: 4015/B ako Usporiadateľ Súťaže.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pri prevzatí výhry:

Meno: Marian Slebobník, ‪Obchodný riaditeľ pre oblasť kľúčových zákazníkov Konica Minolta Slovakia

e-mailová adresa: marian.slebodnik@konicaminolta.sk

Telefóne čísla: +421 903 712 847

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Informácie uvedené v dotazníku účastníka Súťaže/súťažiaceho (meno, priezvisko), e-mailová adresa a

telefónne číslo výhercu.

Účel spracúvania osobných údajov:

Organizácia, vyhodnotenie, zverejnenie výsledkov a propagácia Súťaže

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:

Spoločnosť Konica Minolta Slovakia nebude osobné údaje prenášať do tretích krajín.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania Súťaže, ako aj po dobu po skončení Súťaže za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a propagácie Súťaže, pričom následne budú uchovávané po dobu určenú priamo príslušným právnym predpisom alebo v súlade s príslušným právnym predpisom (napr. zákon o účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach, daňové predpisy).

Informácie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Informácia o nevyhnutnosti poskytnutia osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie tak, ako je uvedené vyššie, je požiadavkou, ktorej splnenie je potrebné na účely účasti v Súťaži a získania výhry v Súťaži.

7. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky hry, počet výhercov aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Organizátor a Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto Účastník porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Organizátora či Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov, či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadeľa súťaže. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

V Bratislave dňa 13. 11. 2023

Spoločnosť Konica Minolta Slovakia

 

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies