Staňte sa partnerom

Súťaž JARNÁ ITAPA 2024

ŠTATÚT SÚŤAŽE: „Vyhrajte darčeky od partnerov “JARNÁ ITAPA 2024“

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže s názvom „Vyhrajte darčeky od partnerov “JARNÁ ITAPA 2024” ,(ďalej len „súťaž") je spoločnosť Direct Impact spol. s r. o. so sídlom adresa Dunajská 25, 811 08 Bratislava IČO: 35833637, zaregistrovaná v  Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 26276/B. 

2. Trvanie súťaže

Súťaž o výhru do spoločnosti ESET bude spustená od 20. 5. 2024 a ukončená 26.5. 2024. Žrebovať budeme 3 výhercov.

Súťaž o výhru od spoločnosti EVIDEN bude spustená od 28.5.2024 a ukončená 2.6.2024. Žrebovať budeme 1 výhercu.

Súťaž o výhru od spoločnosti DTCA bude spustená od 3.6.2024 a ukončená 9.6.2024. Žrebovať budeme 1 výhercu.

itapa_jarna_2024_sutaz_eset_1080x1080       eviden_súťaž

   

3. Účastníci súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba: s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, s výnimkou: zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"). 

4. Podmienky súťaže

Podmienkou účasti v Súťaži je sledovanie profilov na sociálnej sieti Instagram:@itapa.bratislava, @eset_slovensko; @evidenslovakia a odpovedať komentárom na súťažnú otázku.

Spomedzi všetkých zapojených súťažiacich, bude náhodným žrebovaním zvolený 1 výherca pre každý darčekový predmet. Spolu až 5 výhercov.

Výhry: ročná licencia pre akýchkoľvek 5 zariadení v domácnosti (vrátane ESET Parental Control pre Android), aróma difúzer, elegantný stojan na mobil a nabíjačka v jednom, čítačka čipových kariet, kvalifikovaný certifikát, balíček časových pečiatok v počte 100ks, bezdrôtová nabíjačka 5 v 1.

Každý Účastník Súťaže sa môže zúčasniť do súťaže zapojiť viackrát, ak splní uvedené súťažné podmienky.

Vulgárne a nevhodné komentáre budú odstránené a nebudú zaradené do Súťaže.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným uplatnením Výhry spôsobom podľa Pravidiel. 

5. Výhra

Účastník Súťaže, ktorý splnil Podmienky Súťaže a bude vybraný náhodným žrebovaním dňa 26. 5. 2024, 2.6.2024, 9.6.2024 sa stane právoplatným výhercom:

Výhra ročná licencia pre akýchkoľvek 5 zariadení v domácnosti (vrátane ESET Parental Control pre Android), aróma difúzer, čítačka čipových kariet, kvalifikovaný certifikát, balíček časových pečiatok v počte 100ks, bezdrôtová nabíjačka 5 v 1. Výhru podľa týchto Pravidiel dávajú do Súťaže partneri JARNÁ ITAPA 2024 a odovzdáva Usporiadateľ súťaže Direct Impact s.r.o. (osobne, poštou).

Výherca bude oboznámený o spôsobe odovzdania Výhry osobne alebo kontaktom, na sociálnej sieti. Výhra mu bude odovzdaná po skončení Súťaže.

V prípade, že sa Výherca neprihlási do 2 pracovných dní od uverejnenia informácie o Výhre, bude kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa nepodarí skontaktovať s náhradníkom.

Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť, či iný druh tovaru. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka.

V prípade výhercu, ktorý nedosiahol vek potrebný pre spôsobilosť na právne úkony, musí prebrať výhru jeho zákonný zástupca.

6. Spracúvanie osobných údajov

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Informácie o výhercovi uvedené na sociálnych sieťach. Ďalej osobné údaje pri kontaktovaní súťažiaceho (meno, priezvisko), e-mailová adresa a telefónne číslo výhercu.

Účel spracúvania osobných údajov:

Organizácia, vyhodnotenie, zverejnenie výsledkov a propagácia Súťaže

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania Súťaže, ako aj po dobu po skončení Súťaže za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a propagácie Súťaže, pričom následne budú uchovávané po dobu určenú priamo príslušným právnym predpisom alebo v súlade s príslušným právnym predpisom (napr. zákon o účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach, daňové predpisy).

Informácie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Informácia o nevyhnutnosti poskytnutia osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie tak, ako je uvedené vyššie, je požiadavkou, ktorej splnenie je potrebné na účely účasti v Súťaži a získania výhry v Súťaži.

7. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky hry, počet výhercov aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Organizátor a Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto Účastník porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Organizátora či Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov, či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadeľa súťaže. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

V Bratislave dňa 20. 5. 2024

© ITAPA 2024

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies