Staňte sa partnerom

Revolučná bezpečnosť kritickej infraštruktúry: Sila a benefity kybernetických digitálnych dvojčiat

V digitálne poprepájanom a čoraz závislejšom svete je ochrana kritickej infraštruktúry prvoradá. Odvetvia ako obrana, energetika, doprava, zdravotníctvo a zásobovanie vodou tvoria základ modernej spoločnosti a akékoľvek narušenie týchto životne dôležitých systémov môže mať ďalekosiahle dôsledky. Kybernetická bezpečnosť a odolnosť týchto systémov sú prvoradým záujmom zodpovednej spoločnosti. Nadchádzajúca koncepcia "kybernetického digitálneho dvojčaťa", špičkového a transformačného prístupu je preto revolučným počinom k zvýšeniu bezpečnosti. Čo je jeho technologickými aj optimalizačnými benefitmi sme sa zhovárali s obchodnou riaditeľkou IT spoločnosti GAMO Zuzanou Omelkovou.

Čo pojem kybernetické digitálne dvojča obsahuje v praxi?

Predstavte si, že máte presnú virtuálnu kópiu alebo model fyzickej kritickej infraštruktúry so všetkými jej zložitosťami a zraniteľnosťami v bezpečnom digitálnom prostredí. Presne to ponúka kybernetické digitálne dvojča. Presahuje rámec jednoduchej repliky architektonických aspektov fyzickej infraštruktúry, zachytáva aj jej prevádzkové charakteristiky, čím sa stáva výkonným nástrojom na proaktívne riadenie kybernetickej bezpečnosti.

Aké sú výhody tejto revolučnej novinky?

Jednou z hlavných výhod kybernetického digitálneho dvojčaťa je jeho schopnosť nepretržite monitorovať a analyzovať údaje z fyzickej aj digitálnej oblasti. Čo vedie k zlepšeniu odhaľovania a zmierňovania hrozieb. Tým sa digitálne dvojča stáva ostražitým strážcom schopným identifikovať neobvyklé aktivity, zraniteľnosti a potenciálne hrozby v reálnom čase. Táto schopnosť umožňuje organizáciám rýchlo reagovať a zavádzať zmierňujúce opatrenia na ochranu kritickej infraštruktúry pred kybernetickými útokmi. Výsledkom je minimálne narušenie základných služieb, a to aj v prípade vyvíjajúcich sa hrozieb.

Ďalšou výhodou je napríklad prediktívna údržba, čiže spoľahlivosť. Simulovaním správania sa komponentov kritickej infraštruktúry digitálne dvojčatá využívajú prediktívnu analýzu na identifikáciu potrieb údržby skôr, ako dôjde k poruchám. Výsledkom je skrátenie prestojov a zvýšenie celkovej spoľahlivosti systému, čo je rozhodujúcim faktorom pri zabezpečovaní nepretržitého toku základných služieb.

Dokážeme kybernetickým útokom a technickým poruchám vďaka digitálnym dvojčatám predchádzať?

Určite dokážeme byť vďaka nim pripravenejší. Digitálne kybernetické dvojičky sa k výzve neustále sa vyvíjajúcich útokov stavajú čelom tým, že poskytujú prostredie na školenie a simuláciu. Bezpečnostné tímy si môžu precvičovať reakcie na širokú škálu kybernetických hrozieb a scenárov, čím zvyšujú svoju pripravenosť a zdokonaľujú svoje stratégie reakcie na incidenty. Tento proaktívny prístup pomáha organizáciám udržať si náskok pred kybernetickými protivníkmi.

Vo svete kritickej infraštruktúry je odolnosť kľúčová. Kybernetické digitálne dvojičky umožňujú organizáciám testovať stratégie odolnosti a plány obnovy po havárii v kontrolovanom digitálnom prostredí. Tento postup pomáha identifikovať zraniteľnosti a doladiť stratégie ešte pred tým, ako dôjde k reálnym udalostiam, čím sa zabezpečí, že kritické služby zostanú odolné aj v prípade nepriaznivých udalostí.

Je vo využívaní kybernetického digitálneho dvojčaťa obsiahnutý aj benefit optimalizácie financií?

S tým sa počíta už pri každej novinke. Efektívnosť a udržateľnosť nie sú len módne slová, sú to dôležité faktory pre kritickú infraštruktúru. Analýzou údajov z fyzických aj digitálnych reprezentácií infraštruktúry môžu organizácie optimalizovať prideľovanie zdrojov, znížiť spotrebu energie a zvýšiť prevádzkovú efektívnosť. Toto úsilie prispieva nielen k úspore nákladov, ale je v súlade aj s cieľmi udržateľnosti, čím sa znižuje environmentálna stopa prevádzky kritickej infraštruktúry.

Fungovanie kritickej infraštruktúry zahŕňa aj množstvo právnych predpisov, sú na ne digitálne dvojčatá pripravené?

Áno. Mnohé odvetvia kritickej infraštruktúry podliehajú prísnym regulačným požiadavkám týkajúcim sa kybernetickej bezpečnosti. Kybernetické digitálne dvojčatá zohrávajú kľúčovú úlohu pri preukazovaní súladu organizácií s predpismi. Prostredníctvom nepretržitého monitorovania a vykazovania opatrení kybernetickej bezpečnosti a schopností reagovať na incidenty poskytujú potrebné dôkazy na splnenie regulačných mandátov, čím zabezpečujú, že kritické systémy spĺňajú najvyššie štandardy kybernetickej bezpečnosti.

Kybernetické digitálne dvojčatá navyše podporujú spoluprácu a zdieľanie informácií. Kybernetické hrozby totiž presahujú organizačné hranice a to si vyžaduje spoluprácu medzi rôznymi zainteresovanými stranami. Digitálne dvojičky ju uľahčujú tým, že vytvárajú spoločnú platformu pre vládne agentúry, subjekty súkromného sektora a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť na výmenu informácií a poznatkov. Takáto spolupráca je nevyhnutná pri vytváraní mechanizmov kolektívnej obrany proti neustále sa vyvíjajúcim kybernetickým hrozbám.

Čo znamenajú kybernetické digitálne dvojčatá pre technologickú budúcnosť aj budúcnosť spoločnosti?

Koncepcia kybernetického digitálneho dvojčaťa v kritickej infraštruktúre predstavuje prístup, ktorý mení pravidlá riadenia rizík kybernetickej bezpečnosti a zvyšuje odolnosť životne dôležitých systémov. Kombináciou monitorovania v reálnom čase, prediktívnej analýzy a simulačných schopností ponúka proaktívne a holistické riešenie na ochranu kritickej infraštruktúry pred kybernetickými hrozbami a zároveň optimalizuje prevádzku a zabezpečuje súlad s právnymi predpismi.

Keďže technológie sa naďalej vyvíjajú, prijatie kybernetických digitálnych dvojčiat je pripravené stať sa silným nástrojom na ochranu kritických aktív a služieb. V ére, keď sa digitálna sféra prelína s fyzickým svetom, tieto inovatívne digitálne dvojčatá vystupujú ako strážcovia, ktorí zabezpečujú nepretržitú a bezpečnú prevádzku kritickej infraštruktúry, ktorá je základom nášho moderného spôsobu života.


Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným