Staňte sa partnerom

Prihlasovací formulár pre projekty súťaže Cena ITAPA

Výber kategórie, v ktorej projekt súťaží

Prihlasovateľ projektu (kontaktná osoba)
Investor/zadávateľ projektu

Kontakt (mail alebo telefón)

Dodávateľ/realizátor projektu (príp. subdodávatelia)

Názov dodávateľa alebo subdodávateľa

Kontakt (mail alebo telefón)

Cieľ projektu

Popíšte prosím hlavný cieľ projektu

Cieľová skupina, pre ktorú bol projekt určený

Pre ktorú cieľovú skupinu je projekt určený

Veľkosť tejto cieľovej skupiny

Uveďte prosím aká je aktuálna využívanosť služby a aké nástroje sú používané pre zisťovanie jej využívania.

Inovatívnosť projektu

Aké nové služby alebo pridanie hodnoty k už existujúcim službám projekt priniesol?

Ako projekt zlepšil existujúce procesy, či ich zjednodušil, zredukoval, urýchlil a pod., ideálne je vyčíslenie týchto prínosov, či už vo financiách alebo čase a pod.

Akým spôsobom je projekt originálny, nápaditý z hľadiska vecnej realizácie, napr. svoíim "biznis modelom" a pod. (nie technicky)

Technická realizácia

Originalita, Inovatívnosť technického riešenia

Akými kanálmi je služba dostupná (web, mobil, IOM, telefonicky, osobne na úrade)

Či projekt využíva cloudové riešenie (aj komerčné)

Uveďte prosím, akým spôsobom prebiehala propagácia služby/projektu voči jeho cieľovej skupine, t.j. akým spôsobom bola uskutočňovaná snaha o získanie čo najširšieho počtu užívateľov v danej cieľovej skupine

Uveďte prosím, ako je dostupná a poskytovaná užívateľská podpora pre službu, či je využívaný nejaký systém evidencie zásahov / požiadaviek užívateľov, aj ako môžu užívatelia kontaktovať podporu / helpdesk

Uveďte prosím, ako je vyhodnocovaná spokojnosť užívateľov a aký je aktuálny stav spokojnosti

Uveďte prosím dostupné pozitívne ohlasy projektu, či u zadávateľa, v odbornej komunite, v rámci pracovníkov verejnej správy ako aj vo verejnosti.

Čo dôležité by sme o projekte ešte mali vedieť? Čo ešte pridáva projektu hodnotu?

Uveďte prosím celé trvanie implementácie projektu. Trvanie zahŕňa vývoj, vlastnú implementáciu, uvedenie do prevádzky atď.

Ak existuje, môžete zaslať dokument alebo nejakú formu prezentácie, akými sa riešenie/projekt doteraz komunikovali a prezentovali na verejnosti. Môže byť vo forme elektronického PDF, DVD nosiča (video) či webových linkov o predmetnom riešení (službe, projekte, implementovanej technológii). Zasiela sa do kancelárie Itapa emailom alebo poštou, v zmysle podmienok a propozícií súťaže Itapa.

Hodnotia sa iba tie riešenia, služby, implementované technológie, ktoré už majú za sebou pilotnú, alebo realizačnú fázu.


Po úspešnom odoslaní prihlášky obdržíte potvrdzovací e-mail. Ak tento e-mail nebude doručený, prihláška nebola správne odoslaná. V takomto prípade prosím postup opakujte, prípadne vyplňte prihlasovací formulár vo formáte word a odošlite na itapa@itapa.sk.


Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Nastavenie súborov cookies