Staňte sa partnerom

Akcelerátor DIANA otvára inovátorom nové možnosti na trhu krajín NATO

O vzniku inovačného akcelerátora DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) sme sa porozprávali s členkou Správnej rady NATO. Akcelerátora DIANA (je aj jednou z navrhovateľom a zakladateľom tohto akcelerátora) a tiež členkou Rady investorov NATO inovačného fondu (je jednou z navrhovateľom štruktúry a modelu financovania tohto fondu) Michaelou Kollárovou.

O vzniku inovačného akcelerátora DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) sme sa porozprávali s členkou Správnej rady NATO. Akcelerátora DIANA (je aj jednou z navrhovateľom a zakladateľom tohto akcelerátora) a tiež členkou Rady investorov NATO inovačného fondu (je jednou z navrhovateľom štruktúry a modelu financovania tohto fondu) Michaelou Kollárovou.

Špecializuje sa aj na oblasť tvorby stratégie, vrátane návrhu na používanie finančných nástrojov a oblasť strategického plánovania, ako aj na inovačnú agendu SR. K jej hlavným úspechom patrí aj spustenie pilotného projektu inovačnej diplomacie SR a vypracovanie návrhu vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030.
Akcelerátor DIANA a inovácie v obrannom priestore sú hlavným témami konferencie ITAPA Defence 2023.

Vznikajú na Slovensku obranné inovácie? Aké sú hlavné výzvy do budúcnosti, resp. najväčšie prekážky ich rozvoja?

Samozrejme, aj na Slovensku evidujeme široké spektrum veľkých hráčov, ale aj malých a stredných podnikov so zameraním na vývoj inovatívnych technologických riešení, ktoré sú navyše využiteľné nie len v civilnom, ale aj v obrannom sektore. Najmä v súčasnej geopolitickej situácii je nevyhnutné neustále prispôsobovať nové technológie, od civilných po tie obranné, zlepšovať pripravenosť, odolnosť štruktúr a zvyšovať tak technologickú výhodu v reakcii na súčasné aj budúce vojenské požiadavky.
V súčasnej dobe v rámci rezortu ministerstva obrany aktívne komunikujeme s mnohými slovenskými spoločnosťami, ktoré vyvíjajú inovatívne technologické riešenia v rôznych oblastiach, a ktoré majú prienik práve v rámci oblasti obrany. Snažíme sa dať týmto subjektom možnosť presadiť sa v konkurencii na našom, ale aj zahraničnom trhu poskytovaním podpory a rôznych foriem dotácií. Navyše, aj v rámci Aliancie stále viac rezonuje požiadavka na vývoj inovácií, ktoré by zvýšili obranyschopnosť a konkurenčnú výhodu krajín NATO. Spolupráca so súkromným sektorom môže viesť k efektívnejšiemu využívaniu špičkových technológií v oblasti obrany a bezpečnosti. Aj v tejto súvislosti môžem napríklad spomenúť vznik akceleračného programu Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic – „DIANA“, ktorého primárnym cieľom je práve podpora súkromných subjektov, inovátorov, z oblasti vývoja nových technológií jednak formou finančných grantov, ale aj unikátnou možnosťou nadviazania spolupráce s civilnými a vojenskými expertami, výskumnými inštitúciami, či testovacími centrami naprieč celou Alianciou.

Je akcelerátor DIANA ten správny nástroj, ktorý by mohol a mal inovačný potenciál rezortu obrany naštartovať?

Určite je to jeden z nástrojov, ktorého primárnym cieľom je akcelerovať inovačný potenciál rezortu obrany, ale tiež samotných inovátorov. Inovačno technologická sieť DIANA je tvorená existujúcou špičkovou výskumno-vývojovou infraštruktúrou a zároveň poskytuje nové možnosti pre inovatívne subjekty, ktoré dokážu svoje technológie modifikovať pre potreby ozbrojených síl a bezpečnostného sektora. Civilno-vojenský inovačný akcelerátor je pomocný nástroj pri hľadaní inovatívnych technologických riešení s dvojakým využitím, tzn. v obrannom aj v civilnom sektore, a dodávateľov v prospech spojencov NATO. Subjekty, ktoré prejavia vôľu stať sa súčasťou inovačného ekosystému NATO, majú možnosť okrem finančných grantov získať cenné kontakty, konzultácie s mentormi z veľkých technologických spoločností, príležitosti na testovanie, prístup k sieti testovacích centier rozmiestnených v krajinách NATO, spojenie s investormi a v neposlednom rade sa im otvorí prístup na trhy v krajinách NATO.
V súčasnosti rozbiehame pilotný rok, v rámci ktorého boli spustené prvé výzvy, s možnosťou prihlásiť sa ešte do 25. augusta 2023, a to konkrétne v oblastiach: 1. zdieľanie informácií a kybernetická bezpečnosť, 2. senzorika a snímkovanie, 3. energetická odolnosť. V nadchádzajúcich rokoch je však predpokladom postupne spustiť až 10 výziev ročne v mnohých ďalších prioritných oblastiach.

Čo znamená pre Slovensko aktívne zapojenie do Akcelerátora DIANA? Čo by nám ako krajine malo priniesť?

Participácia Slovenska v akceleračnom programe DIANA predstavuje potenciál pre rozvoj vedecko-výskumných kapacít v krajine. Ide tiež o novú formu podpory, ktorá doposiaľ v podmienkach SR absentovala, nakoľko investičná podpora bola smerovaná primárne do klasických start-upov, avšak nie do podpory firiem zaoberajúcich sa high-tech a deep tech vývojom. Pre našu krajinu je výhodné disponovať takýmto portfóliom subjektov aj z hľadiska nízkeho inovačného výskumno-vývojového potenciálu pre oblasť technológií s dvojakým využitím.
Akcelerátor DIANA otvára inovátorom nové možnosti v rámci prístupu na trh krajín NATO, prepája jednotlivé zapojené subjekty a ponúka granty, či možnosti testovania inovatívnych technologických riešení v testovacích centrách rozmiestnených po celej Aliancii. Je to skvelá príležitosť pre slovenské subjekty, ktoré prostredníctvom akceleračného programu dostanú príležitosť presadiť sa aj na zahraničných trhoch a môžu tak nadobúdať hmatateľné výsledky a v konečnom dôsledku profitovať z členstva Slovenska v NATO.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies