Novinky

EÚ chce o 60 miliárd eur znížiť náklady na širokopásmový internet

Zavedenie nových bruselských pravidiel do praxe by mohlo ubrať 60 miliárd z nákladov na poskytovanie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia.

"Virtuálny Kongres“ a hlasovanie cez Skype?

Re­pub­li­kán­sky kon­gres­man Ste­ve Pear­ce z No­vé­ho Mexika pred­lo­žil návrh, kto­rým by bolo umož­nené vy­tvo­re­nie „vir­tuál­ne­ho Kon­gre­su".

Predpovedanie kriminality prostredníctvom IT

Policajné sily v USA už využívajú princípy prediktívneho mapovania kriminality. Londýn by sa rád pripojil.

Pacienti budú môcť sledovať úspešnosť operácií srdca online

Pacientom, ktorí majú podstúpiť operáciu srdca boli sprístupnené dáta o práci chirurgov prostredníctvom novej sluižby.

EÚ stratégia informačnej bezpečnosti

Európska komisia začiatkom februára zverejnila stratégiu pre oblasť informačnej bezpečnosti: "otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor".

OPIS splnil svoj záväzok voči ERDF

RO OPIS potvrdil splnenie záväzku pre rok 2009, a to vyčerpať prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške 155,81 miliónov EUR, do konca roka 2012.

Odporúčania pre posudzovanie projektov vzhľadom na Cloud Computing

Ministerstvo financií vydalo prvý informatívny dokument obsahujúci odporúčania a kritériá pre „cloudovatelnosť infraštruktúry“ určené pre novo pripravované projekty OPIS.

Návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme schválený

Nevyhnutným predpokladom pre spustenie eHealth aplikácií a služieb je prijatie potrebnej legislatívy.

Dočkáme sa zníženia byrokracie?

Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci, ktorý je základným predpokladom na realizáciu eGovernmentu.

Informačná bezpečnosť v rámci EÚ

Európska komisia zverejnila stratégiu pre oblasť informačnej bezpečnosti: "otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor", ktorá má určiť spoločnú politiku členských štátov v tejto oblasti.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »