Staňte sa partnerom

Zabezpečenie prostredia a eliminácia následkov spôsobených cieleným útokom

/ Prednáška
Informačné a komunikačné technológie (IKT) predstavujú jedinečný prostriedok pre sociálny a ekonomický rozvoj spoločnosti. Preto sa čoraz viac dostáva do popredia potreba chrániť tieto cenné aktíva štátu, a to nielen na národnej úrovni, ale aj mimo územia nášho štátu. Príspevok určený pre širšiu verejnosť je zameraný na vytváranie koordinovaných procesov, ktoré majú efektívnym spôsobom prispieť k zabezpečeniu pripravenosti inštitúcií voči technologickým zlyhaniam, prírodným katastrofám a iným krízovým stavom, akými sú cielené útoky na IKT patriace do kritickej informačnej infraštruktúry štátu. Prezentácia poskytne účastníkom konferencie názorný pohľad prípravy konkrétnych cvičení, ktoré majú umožniť zúčastneným inštitúciám preveriť si svoju reakciu na bezpečnostné incidenty, odhaliť konkrétne zraniteľnosti a slabé miesta v interných postupoch a procesoch, identifikovať vzájomné prepojenia, nedostatky, vzťahy a upevniť si tak spoluprácu na národnej a medzinárodnej platforme.

Petra Hochmannová

CSIRT.SK
Petra Hochmannová pôsobí od roku 2010 v oblasti informačnej bezpečnosti na pracovisku špecializovaného útvaru pre riešenie počítačových incidentov - CSIRT.SK v organizácii DataCentrum, v zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR. Najprv zastávala pozíciu informačného špecialistu pre bezpečnosť IKT so zameraním na riešenie incidentov, rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a riadenie projektov v oblasti informačnej bezpečnosti. V súčasnosti je riaditeľkou CSIRT.SK. Vykonáva koncepčnú, koordinačnú a metodickú činnosť v oblasti informačnej bezpečnosti, riadi spoluprácu s domácimi a medzinárodnými organizáciami a zastupuje SR v expertných pracovných skupinách zaoberajúcich sa ochranou kritickej informačnej infraštruktúry a bojom proti počítačovej krimin…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies