Staňte sa partnerom

Gabriela Kristová

Ekonomická univerzita v Bratislave, prorektorka pre informatizáciu a styk s verejnosťou
je prorektorkou pre informatizáciu a styk s verejnosťou na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ukončila štúdium odboru Ekonomicko-matematické výpočty na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od roku 1972 pracuje ako vysokoškolská učiteľka v oblasti informatiky, v súčasnosti je vedúcou Katedry informatiky obchodných firiem na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V pedagogickej činnosi priebežne aplikuje moderné informačné a komunikačné technológie do výučby. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike elektronického podnikania a e-learningu. Je  riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých interných a medzinárodných projektov. V súčasnosti je zapojená do projektu Leonardo da Vinci Projekt II – Regional development by distance learning of SME managers. Je autorkou projektu  využívania videokonferencií vo výučbe. V rámci spolupráce s univerzitou v Grenobli sa podieľa na realizácii tohoto projektu na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre frankónne štúdium.
  • Využitie multimédií vo vzdelávaní   |   Kongres ITAPA 2002
    V súčasnom období, v ktorom prichádza k veľkým zmenám podmienok a práce vo verejnom a súkromnom sektore, sa stáva celoživotné získavanie znalostí nevyhnutným predpokladom pre prispôsobenie sa novovznikajúcim podmienkam. V tomto procese informačné a komunikačné technológie vytvárajú priestor pre absolvovanie rôznych nových foriem výučby napr. výučba na na diaľku, on-line kurzy, elektronické učebnice, simulačné programy a pod. Cieľom príspevku je demonštrovať moderné spôsoby výučby, používané na Ekonomickej univerzite v Bratislave, pri vzdelávaní budúcich inžinierov ekonómov, ktorí nachádzajú široké uplatnenie aj vo verejnej správe.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies