Staňte sa partnerom

Greg Lane

Deloitte Consulting, Director, Business Development
Greg Lane je prezidentom Kanadskej informatickej spoločnosti (Canadian Information Processing Society - CIPS) a členom dozornej rady ottawskej sekcie CIPS. Získal titul Profesionála informačných systémov (Information Systems Professional - I.S.P.). I.S.P. je jediný odborný titul pre odborníkov informačných technológií v Kanade. V minulosti bol predsedom Výboru verejného sektora Asociácie informačných technológií Kanady (Information Technology Association of Canada - ITAC). Taktiež spolupredsedal Poradnej rade pre Smart Sites pri Ottawskom centre pre výskum a inovácie (Ottawa
Centre for Research and Innovation - OCRI) a je v Poradnej rade Asociácie informačných profesionálov verejného sektora (Association of Public Sector Information Professionals - DPI). Vo svojej pozícii ako riaditeľ pre rozvoj činností služieb verejného sektora v spoločnosti Deloitte Consulting, Greg Lane úzko spolupracuje so všetkými úrovňami štátnej správy, aby splnil záväzky klientov. Pred tým ako začal pracovať v roku 1999 pre spoločnosť Deloitte Consulting, Greg Lane zastával vedúce pozície v spoločnostiach Bell Canada a EDS. Taktiež bol zapojený do realizácie medzinárodných projektov na Novom Zélande a v Spojených štátoch amerických. Počas jeho práce na Novom Zélande bol Greg Lane hosťujúcim prednášateľom na Victoria University vo Wellingtone. Bol členom New Zealand Institute of Management and Sales Marketing Executive International. Greg Lane prednášal na univerzite v Ottawe na fakulte pre správu a IT a je spolupracovníkom Centra pre správu vecí verejných. Je spoluautorom článkov v odborných periodikách a textov o správe vecí verejných a IT a e-Governmentu. Získal titul MBA so špecializáciou na informačné systémy a marketing. V súkromí je jedným z jeho najväčších úspechov byť otcom piatich detí.
  • Projekt smartsites.ca - ako Ottawa pomáha občanom pripojiť sa   |   Kongres ITAPA 2003
    Mr. Greg Lane, I.S.P., is the Co-Chair of the SmartSites Steering Committee. He will describe the City of Ottawa's initiative (Smartsites.ca) to provide public internet access for all citizens including those with disabilities. In today's wired world, computers and the Internet are essential for success. Yet there are still many Ottawa residents who either don't have this technology, or for many reasons are not able to use it. SmartSites are free, Internet ready computer centres found within community organizations that already provide a host of familiar services in our neighbourhoods - places such as community centres, health centres, family houses, seniors centres and many, many more. These sites help to make sure that everyone in Ottawa has access to technology and the help they need to use it. Many of these SmartSites have staff or volunteers on hand to help new users get started using computers or emailing and navigating the net. The SmartSites Network started in 1999 when a number of local groups came together to explore how they could provide public Internet access effectively to all citizens in their communities. Their mission is "...to ensure co-ordination of an on-going, city-wide strategy, enabling all citizens of Ottawa to participate and have public access via the Internet to a suite of E services (i.e. EGovernment, E Democracy, E Training, E Commerce) by leveraging the energy, skills, resources and economies of scale available through a network of networks."
  • CIPS   |   Kongres ITAPA 2003
    Greg Lane, I.S.P., je spolupredsedom Riadiaceho výboru pre SmartSites. Popíše iniciatívu mesta Ottawa (Smartsites.ca), ktorá zabezpečuje verejný prístup na Internet pre všetkých občanov, vrátane občanov s postihnutím. V dnešnom prepojenom svete sa počítače a Internet stali nevyhnutnými pre dosiahnutie úspechu. Ešte stále je však veľa obyvateľov Ottawy, ktorý buď nemajú prístup k tejto technológii alebo z rôznych dôvodov nie sú schopní ju používať. SmartSites miesta sú bezplatné počítačové centrá s pripojením na Internet, ktoré sa nachádzajú v komunitných organizáciách, ktoré už poskytujú isté služby pre svoju komunitu - miesta ako sú napríklad komunitné centrá, zdravotné centrá, domy rodiny, centrá pre dôchodcov a mnohé ďalšie. Tieto miesta zabezpečujú, že každý v Ottawe má prístup k technológiám a ich pracovníci sú nápomocní pri ich používaní. Veľa týchto SmartSites miest má pracovníkov alebo dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú novým užívateľom pri používaní počítača, zasielaní e-mailov alebo práci s Internetom. Sieť Smartsites miest sa začala budovať v roku 1999, keď sa stretlo niekoľko miestnych skupín, aby zistili, akým spôsobom je možné efektívne poskytnúť verejný prístup k Internetu pre všetkých obyvateľov ich komunít. Ich cieľom je "zabezpečiť koordináciu trvalej celomestskej stratégie, ktorá umožní všetkým obyvateľom Ottawy participovať a mať verejný prístup prostredníctvom Internetu k súboru elektronických služieb (tj. EGovernment,E-demokracy, E-Training, E-Commerce) využívaním energie a zdrojov, ktoré existujú v sieti sietí."
  • The Knowledge Centre Directorate (KCD)   |   Kongres ITAPA 2002
  • The canadian Information Procesing Society Canadas Association for IT Professionals   |   Kongres ITAPA 2002
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies