Staňte sa partnerom

Antonín Klas

Ústav svetovej a slovenskej ekonomiky, SAV, profesor

Absolvent Ekonomickej univerzity Bratislava; v r. 1960 – 64  prorektor pre vedu a výskum; v r. 1960 – 67 riaditeľ Výskumného ústavu národohospodárskeho pri EU; v r. 1968 – 90 riaditeľ Výskumného výpočtového strediska, Program OSN; od  r. 1991 výskumný pracovník Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV. Študijné pobyty Nórsko, USA, Japonsko. Člen Medzinárodného štatistického inštitútu v Haagu, zakladajúci člen a dlhoročný viceprezident Medzinárodnej asociácie pre využívanie počítačov v štatistike, autor projektu Integrovaného štatistického informačného systému koordinovaného v rámci Programu OSN, zakladateľ a dlhoročný predseda medzinárodného seminára ISIS pri EHK v Ženeve a koordinátor medzinárodného výskumného programu EHK „Statistical computing“. 

  • Informačné a komunikačné technológie ako faktor rastu znalostnej ekonomiky   |   Kongres ITAPA 2003
    V prezentácii bude predstavená architektúra Cisco AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data), ktorá prostredníctvom kombinácie sieťovej infraštruktúry a služieb akceleruje integráciu technologických stratégií s podnikateľskými a obchodnými zámermi. V druhej časti vystúpenia budú skúsenosti s touto architektúrou a jej pozitíva prezentované na prípadovej štúdii referenčnej implementácie architektúry AVVID v akademickej sieti SANET II. IP telefónia predstavuje technológiu využívajúcu na prenos hlasovej komunikácie v rámci komunikačnej siete protokol IP (Internet Protocol). IP telefónia umožňuje efektívne využitie konvergovanej komunikačnej sieťovej infraštruktúry na multimediálnu komunikáciu zabezpečujúcu integrovaný prenos dátovej, hlasovej a video komunikácie. Stavebné prvky sietí využívajúcich IP telefóniu Kovergované siete umožňujú optimálne využitie novobudovaných sietí na báze architektúry pre integrovaný prenos hlasu, dát a videa. Táto architektúra predstavuje jednu zo základných požiadaviek kladených na komunikačnú infraštruktúru v prípade zámeru implementácie IP telefónie. Samotné riešenie systému IP telefónie pozostáva zo štyroch základných stavebných prvkov: • Infraštruktúra – komponenty tvoriace inraštruktúru zahŕňajú komponenty LAN a WAN siete s podporou QoS a možnosťou in-line napájania pre koncové zariadenia (IP telefóny), brány umožňujúce komunikáciu s klasickými hlasovými sieťami (JTS, PABX, klasické analógové telefóny a faxy, etc.) a farmy digitálnych signálových procesorov (DSP) zabezpečujúce špecifické služby náročné na výpočtový výkon (viacbodové konferencie, transkódovanie medzi nekompatibilnými algoritmami kódovania hlasu, etc.) • IP telefóny – reprezentujú inteligentné koncové komunikačné zariadenia umožňujúce integráciu služieb hlasovej komunikácie, dátovej siete a prístupu k multimediálnym aplikáciám na báze WWW. Tieto zariadenia môžu byť reprezentované ako dedikovanými hardwarovými IP telefónami, tak aj softwarovými aplikáciami prevádzkovanými na PC a zabezpečujúcimi funkcionalitu telefónu • Systém riadenia zostavovania spojení a ich smerovania – reprezentuje softwarový systém zabezpečujúci riadenie zostavovania spojení a implementáciu očíslovacieho a smerovacieho plánu pre hlasovú komunikáciu. Tento systém tiež poskytuje doplnkové telefónne služby koncovým zariadeniam a poskytuje otvorené programové aplikačné rozhrania (API) pre integráciu aditívných multimediálnych aplikácií (multimediálne konferencie, multimediálne kontaktné centrá, unifikovaný messaging, atď.) • Hlasové aplikácie – multimediálne aplikácie sú fyzicky nezávislé na infraštruktúre zabezpečujúcej riadenie zostavovania spojení a môžu byť umiestnené na ľubovoľnom mieste v rámci konvergovanej sieťovej infraštruktúry. Príkladom takýchto aplikácií môžu byť systému unifikovaného messagingu, osobný hlasový asistent, systémy interaktívnej hlasovej odpovede, multimediálne kontaktné centrá, atď. Výhody sietí využívajúcich IP telefóniu Prostredníctvom implementácie IP telefónie majú prevádzkovatelia korporátnych informačných sietí možnosť zhodnocovať výhody, ktoré prinášajú konvergované siete: • zlepšenie produktivity • pružnosť a flexibilita pri implementácii nových obchodných aplikácií a zmenách existujúcich aplikácií • redukcia obstarávacích a prevádzkových nákladov Implementácia IP telefónie v rámci konvergovanej komunikačnej infraštruktúry pre integrovaný prenos hlasu, dát a videa prináša výrazné zníženie celkových nákladov na vlastníctvo a prevádzku takéhoto systému. Jednotlivé položky reprezentujúce túto redukciu je možné kategorizovať nasledovne: 1. Náklady na obstaranie a údržbu • konvergencia separátnych sieťových infraštruktúr na univerzálnu, homogénnu IP sieť a odbúranie nákladov na administráciu a úrdžbu separátnych sietí • možnosť centralizácie riadenia zostavovania hovorov, prostredníctvom ktorej je možné odbúrať potrebu malých pobočkových ústrední v necentrálnych lokalitách • redukcia požiadaviek na kapacitu štruktúrovanej kabeláže a na počet portov LAN prepínačov v areálových LAN sietiach vďaka možnosti pripojenia PC a telefónneho prístroja prostredníctvom jediného kábla a jediného portu na prepínači • redukcia, prípadne eliminácia nákladov na pravidelnú modernizáciu pobočkových ústrední 2. Náklady na administráciu • zvýšená produktivita pracovníkov vykonávajúcich administráciu komunikačnej infraštruktúry • minimalizácia nákladov na outsourcing • minimalizácia nákladov na presuny v rámci siete, rekonfiguráciu a rozširovanie siete • Náklady na telekomunikačné služby poskytované operátorom • redukcia poplatkov za medzimestské (prípadne medzinárodné) hovory prostredníctvom realizácie hovoru v maximálnej možnej miere prostredníctvom korporátnej komunikačnej siete • redukcia nákladov za prenájom prenosových kapacít pre separátne sieťové infraštruktúry pre prenos hlasu, resp. videa
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies