Staňte sa partnerom

Miloslav Hečko

Generálna prokuratúra SR , vedúci oddelenia stratégie a rozvoja IS a rezortnej štatistiky
Ing. Miloslav Hečko, narodený v Trnave.

Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT - katedra počítačov.
Od roku 1987 pracuje na Generálnej prokuratúre SR, kde pôsobil ako programátor a poradca pre informatiku, od roku 1992 bol na pozícii vedúceho oddelenia informatiky GP SR a v rokoch 2004-2009 na pozícii riaditeľa odboru informatiky GP SR. Od roku 2010 vedúci oddelenia stratégie a rozvoja IS a rezortnej štatistiky

Zabezpečoval koordináciu tvorby projektov nasadzovania IT v rezorte prokuratúry.  Zasadil  sa za prepojenie informačných systémov orgánov činných v trestnom konaní v rámci realizácie Phare projektov a v ostatnom období pri tvorbe a nasadzovaní OPIS projektu „Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR“. Ostatný projekt  PATRICIA je revolučným IS pre podporu a urýchlenie práce prokurátora s automatickým generovaním niektorých typov dokumentov pre rozhodovanie v procese trestného stíhania osôb.
 
  • eGovernment - rok prevádzky v prostredí prokuratúry   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
    Skúsenosti s ročnou prevádzkou OPIS projektu  "Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR" potvrdzujú, že občania si postupne zvykajú využívať eID kartu na podávanie žiadostí o výpis z registra trestov ako aj na podanie elektronického trestného oznámenia.  Centralizované riešenie nasadené v Dátovom centre Ministerstva Financií SR umožnilo skvalitniť aj internú elektronickú komunikáciu v rámci prokuratúr, vytvárať elektronický prokurátorský spis s možnosťou pripojenia policajných a súdnych systémov.
     
  • Prokuratúra a eJustice v slovenskej praxi   |   Kongres ITAPA 2004
    Obsahom prezentácie sú skúsenosti s nasadzovaním eGOV na prokuratúrach SR, kde v rámci projektov PHARE je v pilotnej prevádzke IS PATRICIA, ktorý umožňuje výmenu XML dokumentov medzi orgánmi činnými v trestnom konaní cez GOVNET, čím vytvára predpoklady na zrýchlenie trestného stíhania v SR . Systém PATRICIA z údajov elektronicky doručených od polície vygeneruje náčrt obžaloby, text ktorej po prípadnej úprave zašle prokurátor elektronicky na príslušný súd. Sudcovi v súdnom informačnom systéme STA z takto doručenej obžaloby ponúkne systém vygenerovaný text rozsudku, do ktorého v prípade stotožnenia sa s návrhom prokurátora je potrebné dopísať len výrok o treste. Radikálne sa tým pri jednoduchších trestných prípadoch zefektívni práca sudcu i prokurátora.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies