Pravidlá súťaže: Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2019

Cena je určená pre projekty, ktoré pomocou digitálnych technológii inšpiratívnym spôsobom prispeli k zlepšeniu života ľudí.  Cieľom súťaže je symbolicky oceniť tvorcov projektov, a tiež povzbudiť ďalšie organizácie k aktivite. Cenu organizuje Rádio Slovensko ako súčasť Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), v spolupráci s tímom ITAPA.

1. Prihlasovanie do súťaže 

Projekty sa prihlasujú do súťaže Cena ITAPA 2019. Z nich si Rádio Slovensko, resp. RTVS vo vlastnej réžii vyberie skupinu 5 projektov, ktoré tým nominuje na Cenu Rádia Slovensko na ITAPA 2019. Pri výbere berie RTVS do úvahy prínos pre ľudí, ako aj poslucháčsku/divácku atraktivitu každého z projektov. 

2. Vyhodnocovanie projektov

Projekty sa vyhodnocujú formou ankety – hlasovania poslucháčov. Anketa je zverejnená na webovom sídle  slovensko.rtvs.sk, kde môžu poslucháči odovzdať hlas jednému z 5 vybraných projektov. Projekt s najvyšším počtom hlasov sa stáva víťazom súťaže o Cenu Rádia Slovensko na ITAPA 2019.  Publicita nominovaných projektov prostredníctvom Rádia Slovensko, zverejnenie hlasovania, ako aj vyhodnotenie ankety, je plne v réžii RTVS.

3. Etické princípy súťaže 

Hlasovanie je anonymné a dostupné pre každého. Anketa rozoznáva IP adresy technologických zariadení, cez ktoré hlasujúci prideľujú svoje hlasy, a nedovolí jednému zariadeniu udeliť viac ako jeden hlas. Avšak použitie automatických spôsobov hlasovania (pomocou robotov) sa považuje za neetické a projekt, pri ktorého hlasovaní sa identifikovalo takéto správanie, môže byť zo súťaže vylúčený, a takéto neetické správanie zverejnené.

Za vecnú správnosť údajov sú zodpovední prihlasovatelia projektov. V prípade, ak prihlasovateľ uvedie zavádzajúce alebo priamo nepravdivé informácie, projekt môže byť zo súťaže vylúčený. Dôsledkom takéhoto konania môže byť okrem iného upovedomenie verejnosti na neetické správanie zodpovedného subjektu.

4. Oceňovanie víťaza

Cena pre víťaza je symbolická. Cena sa udelí na podujatí Galavečer ITAPA dňa 12.11.2019. Náklady na organizáciu Galavečera aj udelenie ceny znáša ITAPA.