Staňte sa partnerom

Podniková architektúra pomôže nemocniciam opraviť procesy a zlepšiť služby

Každý odbor môže ťažiť z výhod podnikovej architektúry a zdravotníctvo nie je výnimkou. Prečo by sa zdravotnícke zariadenia mali zamyslieť nad možnosťami tohto prístupu vysvetľuje Peter Balco, Solutions Design Architect v spoločnosti Atos.

Zdravotníctvo je pomerne špecifický odbor. Prečo by preň mala byť relevantná podniková architektúra?

Nemyslím si, že zdravotníctvo predstavuje špecifickú oblasť, kde by existovali problémy s implementáciou  podnikovej architektúry. Jej princípy sú bežne využívané v rôznych oblastiach priemyslu a služieb, kde je záujem poskytovať kvalitné služby. Odporúča sa implementovať ich práve tam, kde nefungujú procesy a služby a kde treba veci meniť a zabezpečiť ich udržateľnosť. To sa týka aj zdravotníctva.

Čo si vlastne treba predstaviť pod týmto pojmom?

Podniková architektúra reprezentuje súbor spôsobilostí a odporúčaní, používaných na zosúladenie technologickej stratégie s obchodnými stratégiami organizácií. Pokrýva komplexne vzťahy medzi podnikom, organizáciou,  zainteresovanými stranami, obchodnými procesmi, ktoré sú následne podporované vhodnými IT riešeniami. 

Ak sa zdravotnícke zariadenie rozhodne využiť výhody podnikovej architektúry, čo by mal byť prvý krok?

Zavedenie podnikovej architektúry v organizáciách je projekt. Pri každom projekte je potrebná aktivita oboch strán – prijímateľa i dodávateľa. Platí to aj v tomto prípade. Ak bude dodávateľ využívať a komunikovať tieto spôsobilosti, no zákazník ich nebude pripravený prijímať a udržiavať, nebude to fungovať. Pre úspešnú realizáciu projektu tohto typu je nevyhnutné, aby sa organizácia, ktorá je prijímateľom projektov založených na princípoch podnikovej architektúry, prihlásila k politike a jej princípom a zabezpečila ich udržateľnosť.  Súčasťou tejto iniciatívy je zabezpečenie odborných kapacít na strane zákazníka, nastavenie odporúčaných procesov a zabezpečenie potrebnej IT podpory.

Ako sa vlastne podniková architektúra v nemocniciach implementuje?

Pred výstavbou samotnej nemocnice si treba zadefinovať, aké služby bude konkrétna nemocnica poskytovať, v akom rozsahu a akou formou. Stanovené ciele treba pretaviť do plánu, ktorý zahŕňa aj víziu ich rozvoja.  Následne treba pochopiť ako bude zabezpečená prevádzka, životný cyklus  jednotlivých poskytovaných služieb a sledovanie ich kvality tak, aby novo budované nemocnice neboli stratové. Zabúdať nemožno ani na definovanie a aplikovanie merateľných ukazovateľov prínosov.

Ako rýchlo možno implementovať princípy podnikovej architektúry do existujúcej nemocnice?

Úspech či neúspech zavedenia podnikovej architektúry závisí od konania a rozhodovania jednotlivých zainteresovaných strán. Ide o významnú kultúrnu zmenu vo fungovaní organizácie, takže nejde o otázku niekoľkých týždňov. V závislosti od veľkosti organizácie, spôsobilostí ľudského potenciálu, nastavených podnikových  procesov a záujmu zainteresovaných strán možno takúto zmenu vykonať do niekoľkých mesiacov. Prvé výsledky uplatňovania podnikovej architektúry vieme pozorovať do 12 mesiacov.

Čo ponúka spoločnosť Atos?

Spoločnosť ATOS štandardne ponúka zákazníkom realizáciu projektov s využitím podnikovej architektúry. Ide prevažne o rozvojové projekty, prípadne projekty, pri ktorých zákazník nemá predstavu o možných alternatívnych riešeniach a prevádzkových cenových nákladov do budúcností.  Práca konzultantov možno v úvode projektu znamená pre zákazníka náklady, no prax ukazuje že následne jej výstupy šetria budúce prevádzkové zdroje. Viac sa možno dozvedieť v našej príručke.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies