OECD pre inkluzívnejší a adaptabilnejší pracovný trh

Ako vplýva globalizácia na demografické zmeny v spoločnosti? Ako sa mení trh práce v dôsledku technologického pokroku a aký to má dopad na nové zručnosti a sociálne politiky? Andrew Green, popredný ekonóm OECD, vo svojej prednáške zodpovie na tieto otázky a predstaví zistenia súčasného výhľadu OECD pre zamestnanosť zameraného výlučne na budúcnosť práce a maximalizáciu príležitostí na vytváranie lepších pracovných miest pre všetkých.

Čo považujete za najvýraznejší dôvod pre sociálno-ekonomickú diverzifikáciu?

Svet sa mení rýchlosťou blesku. Digitalizácia, globalizácia a demografické zmeny majú zásadný vplyv na naše životy, naše kultúry a spoločnosti. Tieto a ďalšie megatrendy neustále (a rýchlo) menia spôsob interakcie s našimi priateľmi a rodinami; ako a kde podniky pôsobia; aké výrobky a služby konzumujeme; ako aj pracovné miesta, ktoré máme a ako pracujeme.

Tak ako v každej revolúcii, aj táto má na starosti príležitosti, ale aj výzvy. To platí najmä pre prácu. Veľa ľudí a komunít nestíha globalizácii a digitálna priepasť pretrváva v prístupe k novým technológiám, čo vedie k nerovnostiam v závislosti od veku, pohlavia a sociálno-ekonomickej línie. Nie všetci dokázali ťažiť z lepších pracovných miest, ktoré sa objavili, a mnohí sú zaseknutí v neistých pracovných podmienkach s nízkymi mzdami a obmedzeným alebo žiadnym prístupom k sociálnej ochrane, celoživotnému vzdelávaniu a kolektívnemu vyjednávaniu.

Existuje vysoké riziko miznutia strednej triedy, pretože technologický pokrok bol sprevádzaný vznikom mnohých nekvalitných a neistých pracovných miest. Napríklad v niektorých krajinách je o 40 až 50% menej pravdepodobné, že nízko kvalifikovaní pracovníci poberajú akúkoľvek formu podpory príjmu, ak sú mimo práce. V rámci OECD krajín je tiež o 40 % menej pravdepodobné, že dostávajú školenie.

Čo by podľa vás mohlo prispieť k zlepšeniu tejto situácie?

V tomto náročnom kontexte je nevyhnutné zamerať našu pozornosť na ľudí a blaho. V digitálnej ére je dôležité, aby ľudia cítili podporu pri hľadaní nových a lepších príležitostí. Tempo a rýchlosť tejto zmeny si vyžaduje rýchle a rozhodné politické kroky inšpirované novým typom rastu, ktorý je inkluzívnejší a udržateľnejší.

Budúcnosť práce je v našich rukách a bude do veľkej miery závisieť od politických rozhodnutí krajín. Bude to povaha takýchto politík, naša schopnosť využiť potenciál bezprecedentných digitálnych a technologických zmien pri zvládaní výziev, ktoré určia, či uspejeme alebo zlyháme.

Na aké konkrétne kroky sa zameriate vo svojej prednáške?

Moja prednáška sa zameria na zavedenie komplexných stratégií vzdelávania dospelých - najmä pre dospelých s nízkou kvalifikáciou - s cieľom zabrániť znehodnocovaniu a zastarávaniu zručností a uľahčiť prechody medzi zamestnaniami. Budem sa tiež venovať ustanoveniam sociálnej ochrany, ktoré by sa mali prepracovať tak, aby sa zabezpečilo lepšie pokrytie pracovníkov neštandardnými formami zamestnania a aby sa zohľadnila skutočnosť, že sa pracovné miesta vyvíjajú a dlhodobé zamestnanie mizne. Zdôrazním potrebu klásť väčší dôraz na kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg, ktoré môžu dopĺňať vládne snahy o väčšiu adaptabilitu, bezpečnosť a inkluzívnosť trhov práce.

 


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným