Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy


07:30
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08:30
8:30 - 10:00 Bezpečnosť v digitálnom svete / London
Doména kybernetickej bezpečnosti je jednou z najdynamickejšie sa vyvíjajúcich oblastí digitálneho sveta. Dôvod? Jedná sa o prierezovú tému. Na jej vývoj mali a majú vplyv mnohé digitálne technologické trendy – na počiatku digitálnej éry to bolo masové rozšírenie osobných počítačov, následne to bolo prepojenie stoviek miliónov zariadení prostredníctvom siete Internet, v súčasnosti je to masové využívanie tzv. Big Data a technológie cloudu. V blízkej budúcnosti to budú fenomény ako internet vecí (IoT), umelá inteligencia alebo kvantové počítanie.

V paneli „Bezpečnosť v digitálnom svete“ budú diskutovať významní svetoví odborníci, manažéri a stratégovia o tom, aké najväčšie výzvy nás čakajú v horizonte 10 rokov, a to najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti - či je kybernetický svet budúcnosti (ktorý nás mimochodom čaká), bezpečnejší/nebezpečnejší, alebo je len jednoducho iný, komplexnejší, rýchlejší a sofistikovanejší? Viac sa už dozviete na kongrese ITAPA 2017.
 
08:30
Luigi Rebuffi, European Cyber Security Organisation (ECSO)
Marek Čanecký, ITAPA
Úvodné slovo
08:35
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Luigi Rebuffi, European Cyber Security Organisation (ECSO)
Ondřej Šťáhlavský, Fortinet
Philip Chertoff, Globsec Policy Institute
Jean-pierre Nordvik, Európska komisia, Spoločné výskumné centrum
Martin Sůra, ATOS IT Solutions and Services
Diskusný panel
10:00
Coffee Break
10:20
10:20 - 12:00 Dáta vo verejnom sektore / London
V rámci tejto plenárnej časti bude predstavených niekoľko kľúčových best practices  využívania tzv. veľkých dát (Big Data), dátovej analytiky a umelej inteligencie pre lepšie a efektívnejšie rozhodovanie a optimalizáciu vo verejnej správe, zdravotníctve a taktiež v kontexte synergie verejnej správy a súkromného sektora.
07:30
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo
07:34
Gertrud Ingestad, Európska komisia, DG Digit
Riadenie digitálnej transformácie prostredníctvom analýzy
07:46
Gilles Feith, Vládne IT centrum, Luxemburg
Digitálna revolúcia verejnej správy
07:58
Branislav Bayer, DXC Technology
Quo vadis CSRU?
08:28
Tomica Paovic, Democratic Governance & Economy and Environment, UNDP Montenegro
IKT riešenia pre reformy v Čiernej Hore
08:38
Mikuláš Strelecký, Interway
Big data a cloud
08:58
Q&A
12:00
Obed
13:00
SEKCIA 2
13:00 - 14:30 Smart V4 Europe / London I
Digitálna revolúcia zásadne mení fungovanie ekonomík, trhu práce a celej spoločnosti. Odpoveďou Európskej únie na tento vývoj je vybudovanie Jednotného digitállneho trhu, ktorý má za cieľ posunúť EÚ medzi lídrov v dátovom hospodárstve. Dokáže na tieto trendy reagovať aj región V4 a prinášať nové technológie a inovatívne biznis modely alebo nás čaká nevyhnutný úpadok? Poďme sa pozrieť na digitálnu perspektívu V4 v kontexte. Význačni inovatívni lídri Vám zodpovedia na otázky:
 
- Ako vnímate pozíciu V4 v digitálnej dobe?
- Čo vás napĺňa optimizmom a čo naopak pesimizmom?
- Má spolupráca v regióne V4 ešte zmysel?
- Čo by mali urobiť vlády? a čo konkrétne ste priniesli vy?
- Aký problém by ste pomocou digitálnych technológií radi v budúcnosti vyriešili?
07:30
Juraj Bárdy, Alistiq
úvodné slovo
07:40
Vojtech Bálint, DXC Technology
1 + 1 > 2 tvrdí náš inteligentný robot
07:50
Borys Czerniejewski, IPM Ltd.
Ako digitálni sme a ako digitálni chceme byť?
08:00
Csaba Madarász, eDemokrácia Műhely
Zoltán Tarr, INVITECH Zrt
Zvládneme to spoločne?
08:20
08:30
13:00 - 14:30 Cloud v štátnych inštitúciách– ako na to? / London III
Využitie Cloudu v informačných systémoch Verejnej správy (IS VS) je v súčasnosti všeobecne prijatým princípom budovania týchto IS. USA prijali stratégiu reformy vládnych IS na báze Cloudu v r. 2010 a dnes je v Cloude umiestnených takmer 70% vládnych IS. EK prijala stratégiu rozvoja Cloudu v r. 2012 a rozvíja ju v rámci stratégie Digital Single Market. Vláda SR odsúhlasila stratégiu adopcie Vládneho cloudu už v r. 2014, zakotvila ju v Národnej koncepcii IS VS prijatej v septembri 2016 a rozpracovanej v dokumente Strategická priorita Vládny cloud prijatej v marci t.r. V súčasnosti je realizovaná 1.etapa infraštruktúry IaaS a vo Vládnom cloude sú prevádzkované prvé IS VS. V štádiu schvaľovania je Akčný plán informatizácie VS, ktorý stanovuje konkrétne aktivity i časový plán realizácie Vládneho cloudu tak, že všetky nové IS VS majú byť prevádzkované vo Vládnom cloude a väčšina súčasných IS VS má byť do cloudu migrovaná do r.2020. Realizácia Vládneho cloudu predstavuje predstavuje mimoriadne veľké množstvo práce v relatívne krátkom čase. 
V Sekcii budeme hovoriť o vybraných problémoch realizácie Vládneho cloudu. Ako na to?   
07:30
Peter Weber, IT Asociácia Slovenska
Úvodné slovo
07:35
Richard Hollý, Národné centrum zdravotníckych informácií
Strategická priorita Vládny cloud
07:55
Peter Wolek, ATOS IT Solutions and Services
Migrácie aplikácií do Government Cloudu
08:05
Branislav Majerník, Oracle
12 faktorov k úspešnému cloudu
08:20
Ľuboš Balát, InterWay
Cloud WebJet CMS pre mestá a obce
08:35
08:47
Peter Weber, IT Asociácia Slovenska
Koncepcia hybridného Vládneho cloudu
13:00 - 14:30 Vzdelávanie pre digitálny svet / Berlin
Koncom septembra vznikla v Bratislave Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania, ktorej zameraním je riešiť chýbajúce digitálne zručnosti na všetkých úrovniach. Od digitálnych zručností pre všetkých, cez digitálne zručnosti pre pracovnú silu až po digitálne zručnosti pre špecialistov IT. Kľúčovú úlohu v tomto procese bude hrať vzdelávanie.

Cieľom sekcie Vzdelávanie pre digitálny svet je diskutovať o tom, či základné a stredné školy poskytujú vzdelanie potrebné pre digitálnu budúcnosť. Reč bude najmä o tom, čo potrebuje vedieť každý absolvent, aby mohol využívať výhody digitálnych služieb a ako na to slúži predmet informatika. Cieľom sekcie je diskutovať aj o tom, aké digitálne zručnosti potrebuje digitálna ekonomika, pretože sa odhaduje, že až 90% pracovných miest bude vyžadovať nejakú formu digitálnych zručností. Ako takéto zručnosti získať, ako ich overovať, prípadne certifikovať. Cieľom sekcie je diskutovať o recepte na nedostatok IT špecialistov, ktorý si vyžaduje konkrétne riešenia zo strany ministerstva školstva, aj zo strany univerzít, ktoré by mohli rozšíriť svoju ponuku o profesijne orientovaného bakalára v oblasti IT a rovnako aj IT firiem, aby obsah štúdia bol pre ne prínosom. 
07:30
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Úvodné slovo moderátora
07:40
Oľga Štěpánková, Česká kybernetická a informatická spoločnosť
Stratégie digitálnej gramotnosti ČR na obdobie 2015 až 2020
07:50
Prof. IVAN Kalaš, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Informatika v základnej škole - úspechy a problémy
08:00
Vladimír Broniš, ATOS IT Solutions and Services
Vzdelávanie trochu inak
08:10
Vladimír Raučina, Slovensko.Digital / Slovenská informatická spoločnosť
Certifikované digitálne zručnosti v škole a vo firme
08:30
Prof. ROBERT Redhammer, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzitné vzdelávanie IT odborníkov
08:40
14:30
Prestávka
14:45
14:45 - 15:50 eGovernment a rozvoj elektronických služieb na Slovensku / London
V plenárnej časti eGovernment a rozvoj elektronických služieb na Slovensku budú predstavené viaceré zaujímavé témy. Bude to pohľad na pokračujúce strategické aktivy a projekty Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ďalej sa pozornosť zameria na konkrétne dôležité prvky, ktoré sú kľúčové pre fungovanie eGovernmentu a elektronických služieb: eID karta, nástroje Enterprise architektúry, Cloud a profesionálne ľudské zdroje. Na záver tradične nastaví zrkadlo aktivitám informatizácie platforma Slovensko.digital.
07:30
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo
07:40
Martina Slabejová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Keynote: Digitalizácia verejnej správy. Ako ďalej?
07:55
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Profesionalizácia slovenskej informatizácie
08:05
Katarína Štefanková, BIZZdesign CE
Zmysluplná Enterprise architektúra v eGovernmente
08:15
Peter Handzuš, DXC Technology
Martin Mihálik, DXC Technology
Využitie eID karty v komerčnom prostredí
08:30
Ján Hargaš, Slovensko.Digital
Potrebujeme nový impulz?
08:40
Q&A
15:50
Výročný okrúhly stôl
Úvodné slovo
Alena Kuišová a Lucia Kondáš

MARTINA SLABEJOVÁ, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
EMIL FITOŠ, ITAS
DENISA SAKOVÁ, Štátna tajomníčka MV SR
MARTIN SŮRA , ATOS IT Solutions and Services
ZDENKO  BÖHMER, DXC Technology
ĽUBOR ILLEK, Slovensko.Digital
SAMUEL ARBE, Ministerstvo vnútra SR
MILAN IŠTVÁN, Partnerstvá pre prosperitu
PAVOL FRIČ, Ditec 
PETER ÁGH, Asociácia prednostov úradov miestnej samosrpávy SR

Videozáznam
 
17:00
Slávnostné ukončenie kongresu s čašou vína a TOMBOLA