Staňte sa partnerom

Milan Koreň

odborný asistent, Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie, Technická univerzita Zvolen
Mgr. Milan Koreň, PhD.

Od roku 2004 pracuje ako odborný asistent na Katedre hospodárskej úpravy lesov a geodézie Technickej univerzity vo Zvolene. Zameriava sa na problematikou geografických informačných systémov, aplikácie matematiky a počítačových simulácií. Aktívne sa zaoberal tvorbou aplikačného programového vybavenia, systémovou integráciou, zberom geografických údajov, tvorbou digitálnych máp, návrhom a realizácií projektov informačných systémov.

Absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore teoretická kybernetika a matematická informatika a teória systémov. Ukončené doktorandské štúdium na Katedre kartografie, geoinformatiky a DPZ Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského vo vednom odbore kartografia a geoinformatika. Člen predsedníctva Slovenskej asociácie pre geoinformatiku (SAGI).
.
 • Potenciál a možnosti spolupráce slovenských inštitúcií v rámci EU iniciatívy GMES   |   Kongres ITAPA 2005

  Program GMES (Global Monitoring for Environment and Security) je spoločnou iniciatívou Európskej komisie (EC) a Európskej agentúry pre vesmírny výskum (ESA). Sústreďuje sa hlavne na kvalitné pokrytie požiadaviek užívateľov produktov a technológií diaľkového prieskumu Zeme. Na realizácií projektu spolupracujú národné a európske organizácie, agentúry, akademické inštitúcie i súkromné spoločnosti.
  Súčasným cieľom je zavedenie systému tzv. počiatočných GMES služieb, medzi ktoré napríklad patria:
  • GSE Forest monitoring: mapovanie zmien lesa a krajinnej pokrývky.
  • Risk-EOS: využitie DPZ pre manažement lesných požiarov a záplav.
  • SAGE: sledovanie rizík znečistenia vôd, ohrozenia a ochrany pôdy.
  • GMFS: monitoring úrody poľnohospodárskych plodín.
  • Urban mapping: sledovanie expanzie zastavaných území, zmeny krajinnej pokrývky, zásahov do chránených území.
  • TerraFirma: využíva radarové technológie na sledovanie pohybu zemského povrchu s aplikáciami pre ochranu obyvateľstva, bezpečnosť a zníženie ekonomických strát.
  • RESPOND: zlepšenie dostupnosti máp, satelitných snímok a geografických informácií pre humanitárne organizácie.

  Technická univerzita vo Zvolene je kontaktným bodom iniciatívy GMES pre Slovenskú republiku. V spolupráci so zahraničnými partnermi sa Technická univerzita vo Zvolene podieľala na príprave projektu NewEUser. Jeho hlavným cieľom je aktívne zapojenie užívateľov a odborných inštitúcií z desiatky nových krajín EÚ do iniciatívy GMES a praktické využitie jeho výsledkov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies