Staňte sa partnerom

Dušan Čaplovič

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. sa narodil 18. 9. 1946. V roku 1969 ukončil vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1980 až 2002 pôsobil v Archeologickom ústave SAV v Nitre ako vedecký tajomník, zástupca riaditeľa a vedecký pracovník. V rokoch 1992 až 2001 bol členom predsedníctva a v období rokov 1995 až 2001 podpredsedom SAV v Bratislave. V roku 2003 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V roku 2002 a následne v rokoch 2006, 2010 a 2012 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za stranu Smer-SD. Od roku 2006 zastával vo vláde Slovenskej republiky post podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a v období od 28. augusta 2009 do 28. októbra 2009 bol dočasne poverený riadením ministerstva životného prostredia. V rokoch 2010 - 2012 pôsobil ako poslanec NR SR vo funkcii predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
 • Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Príhovor pána ministra:

  Je mi cťou, že ako minister školstva môžem predniesť pár slov k téme informatizácia spoločnosti a e-government .

  Je pravdou že informatizácia v oblasti školstva bola doteraz menej rozvíjaná, lepšie povedané aktivity na poli informatizácie v tejto oblasti častokrát neviedli k dlhodobejším výsledkom. Dôvody boli rôzne, určite ste však viacerí zaregistrovali že Ministerstvo školstva bolo jedno z mála, ak vôbec nie jediné, z ústredných orgánov štátnej správy ktoré sa v minulosti nezapojilo do programov e_governemntu.
  Potreba realizovať služby e-governmentu v rezorte školstva však skutočne bola a existuje aj dnes, či už je to potreba elektronizácie základných služieb štátu v našom rezorte a minimálne napojenie základných registrov a informácií rezortu školstva na registre a informačné systémy iných rezortov, alebo dnes sa dostávajúca do popredia téma digitalizácie vzdelávacieho procesu.
      
  V rezorte školstva sme si pred rokom povedali, že už nemáme na čo čakať a nemôžeme ďalej rozvíjať informatizáciu a digitalizáciu bez súčinnosti okolitého sveta. Začali sme teda potreby digitalizácie riešiť koncepčne čoho výsledkom je dnes koncepcia informatizácie rezortu školstva na roky 2013 až 2014 platná od apríla tohto roka.
  Jej prvým výstupom je Program digitalizácie školstva ktorý sme pracovne nazvali DIGIPEDIA2020. Prvými výstupmi sú prebiehajúce projekty implentácie digitálneho vzdelávacieho obsahu do učebného procesu a práve finišujeme práce na spustení projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému školstva z OP IS.
      Ministerstvo školstva je v tomto projekte žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z OPISu, podpis zmluvy o NFP očakávame v najbližších dňoch, pričom už máme za sebou aj úspešne dokončený proces verejného obstarávania.
  Základným cieľom tohto projektu je vybaviť školy modernou technikou, ktorá bude slúžiť ako učebná pomôcka pri vyučovaní prostredníctvom digitálneho vzdelávacieho obsahu. Bližšie o tomto projekte bude informovať vo svojej prednáške generálny riaditeľ sekcie informatiky.
  Spomínaný program DIGIPEDIA2020 však má viacero ambicióznych cieľov, od modernizácie infraštruktúry, systemizácie použitia digitálneho vzdelávacieho obsahu, optimalizácie a elektronizácie podporných procesov rezortu školstva, prípravy pedagógov na využitie nových technológií vo svojej práci a v neposlednom rade zintenzívnenie spolupráce zo súkromným sektorom v oblasti IT za účelom spolupráce pri príprave vzdelaných a zamestnateľných absolventov stredných a vysokých škôl.
  Program DIGIPEDIA2020 je plne v súlade s digitálnou agendou Europa2020 a musím s potešením konštatovať že sme našli nadšeného spojenca v podobe Digitálneho lídra SR, pána štátneho tajomníka MFSR Petra Pellegríniho, ktorý skutočne konštruktívne spolupracuje na našom programe a pomáha nám aj na pôde Európskej komisie obhajovať naše zámery v tejto oblasti.

  Som veľmi rád že digitalizácia školstva a príprava žiakov a študentov do života pomocou moderných technológií sa stáva už nielen verbálnou prioritou vlády SR, ale cítime aj reálnu podporu, čoho dôkazom je, že sme boli poverení úlohou rozvinúť spomínaný program DIGIPEDIA2020 do štátnej koncepcie informatizácie vzdelávania. Materiál sa pripravuje v spolupráci s MFSR a bude predložený na rokovanie vlády SR v januári 2014.
  Som presvedčený, že rozvinutím tohto programu na vládnej úrovni sa nám podarí presadiť výraznú zmenu  vo vzdelávaní. Pri realizovaní projektov a aktivít budeme predovšetkým dbať na to, aby výstupy projektov boli reálne, mali skutočných používateľov, ktorí aj budú výstupy týchto aktivít dlhodobo používať. Nejde nám iba prvoplánovo o zabezpečenie Bruselom vyžadovanej udržateľnosti, ale predovšetkým o to, aby sme vzdelávanie aj za pomoci moderných technológií posunuli podstatne ďalej.

  Verím, že sa nám spoločne s partnermi z exekutívy, z Bruselu, ako aj so súkromným sektorom, ktorý chce dodávať reálne výstupy, podarí tento program naštartovať a podľa možností urýchliť tak, aby sme v najbližších rokoch mohli vidieť, že kvalita vzdelávania na slovenských školách začína rásť aj vďaka zapojeniu sa našich škôl do využitia moderných metód výučby pomocou digitálnych technológií. Z pozície ministra školstva stojím za vyhlásením že digitalizácia vzdelávania je jednou z 3 hlavných priorít môjho pôsobenia v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu.

  Vážené dámy a páni, verím, že zdieľate so mnou toto nadšenie pre tému digitalizácie školstva a že v blízkej budúcnosti sa spoločne dopracujeme ku skutočne veľkým výsledkom v tejto oblasti.
  Želám vám všetkým veľa úspechov vo vašej práci a veľa prínosných informácií z tejto konferencie.

  Ďakujem za pozornosť. 


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies