Staňte sa partnerom

Romana Kanovská

štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR
Romana Kanovská je od 1. septembra 2008 riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), inštitúcie, ktorá je priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). V zmysle školského zákona založila NÚCEM ako výskumnú organizáciu zaoberajúcu sa predovšetkým meraniami výsledkov vzdelávania žiakov základných a stredných škôl na národnej i medzinárodnej úrovni. Je hlavnou manažérkou projektu spolufinancovaného zo zdrojov ESF pod názvom Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania. Od roku 2008 riadi v súčinnosti s ďalšími organizáciami MŠVVaŠ SR aj pilotný projekt Maturita on-line, ktorý zavádza elektronické testovanie na stredné školy v SR.
V rokoch 2004 - 2008 pracovala v Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) ako výskumno-vývojová zamestnankyňa zaoberajúca sa koncepciou externých meraní výsledkov vzdelávania a ich implementáciou na národnej úrovni so zameraním na prípravu a realizáciu externej časti maturitnej skúšky v SR. V rokoch 2007 až 2008 zastávala pozíciu námestníčky riaditeľa ŠPÚ na Úseku certifikovaných meraní vzdelávania, predtým bola vedúcou oddelenia realizácie maturitnej skúšky.
V rokoch 1998 až 2003 vykonávala prácu stredoškolskej učiteľky na Gymnáziu Vazovova a Gymnáziu Svätej rodiny v Bratislave, kde vyučovala biológiu a náuku o spoločnosti.
Vysokoškolské štúdium absolvovala v rokoch 1990 – 1996 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore učiteľstvo biológia a filozofie. Titul doktor filozofie (PhDr.) obhájila na Katedre politológie FF UK v roku 2005. Ovláda francúzsky a anglický jazyk.
 
  • Elektronické maturity na Slovensku, projekt Maturita on-line   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
    Príspevok informuje o pilotnom projekte pod názvom Maturita on-line, ktorého odborným garantom je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Je to projekt, ktorým sa od roku 2008 postupne zavádza elektronické testovanie na stredné školy v Slovenskej republike. V roku 2009 sa Maturita on-line uskutočnila na 37 stredných školách. Vybraní maturanti realizovali externú časť maturitnej skúšky on-line spôsobom z predmetov matematika (716 žiakov) a anglický jazyk (736 žiakov). Príspevok obsahuje základné informácie o doterajšom vývoji Maturity on-line v rokoch 2008 – 2010, technologickú schému jeho realizácie, personálne, riadiace a komunikačné zabezpečenie projektu. V príspevku sú ďalej prezentované názory žiakov a učiteľov získané z dotazníkov po ukončení testovania. Rovnako sú v ňom zhrnuté silné a slabé stránky projektu a naznačené predpokladané smerovanie projektu zo strednodobého hľadiska.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies