Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2005

17:00
Záverečný kokteil
08:30
Keynote 5
10:00
Coffe-break
10:15
Sekcia 3
Zvyšovanie efektívnosti verejnej správy
Zvyšovanie efektívnosti úradov a inštitúcií VS, prínosy, dôvody; spôsoby merania efektívnosti - CAF, ISO a ďalšie; procesné analýzy a audity; procesný manažment a reinžiniering; zavádzanie IKT do práce úradov, procesov, služieb; prínosy - úspora financií, dopad na realizáciu on-line služieb
Výmena dát vo VS - "stop šikanovaniu občanov"
Ako prelomiť bariéru spoločného využívania dát; zdieľanie databáz a výmena dát v IS VS; príklady vzájomného prepojenia a využívania dát; potrebné kroky a nástroje; opakované využívanie (re-use) info/dát; EU program IDA
Webmasterské dopoludnie
Webmasterské „problémy“ a ich riešenie – skúsenosti pri budovaní www prezentácií inštitúcií VS; obsah a zodpovednosť za obsah; portály; blind-friendly iniciatíva
Elektronická komunikácia
Skúsenosti s využívaním elektronického podpisu, elektronických podateľní a pod.
12:15
Obed
13:15
Keynote 7
13:15
Daniel Lipšic,
Informatizácia justície
14:00
Keynote 8
14:45
Coffe-break
15:00
Sekcia 4
Rozvojové stratégie regiónov
Kto je zodpovedný za rozvoj regiónov? Komplexný pohľad na hospodársky a spoločenský rozvoj regiónu, investície, reg. inovačné programy; ako byť moderným, inovatívnym, dobre spravovaným regiónom; e region; strategické, manažérske a operatívne rozhodovanie; analýza čerpania prostriedkov z EU fondov
Realizácia eGovernment projektov
Realizácia vybraných zaujímavých projektov v oblasti eGovernment
Úroveň informatizácie VS a spoločnosti - štatistika a benchmarking
Národné a medzinárodné štatistiky, štatistické metódy, porovnávanie/benchmarking v oblasti elektronickej verejnej správy a informačnej spoločnosti, skúsenosti a praktické využívanie štatistiky pre riadenie a rozvoj verejnej správy.
Manažérske IS vo verejnej správe
Čo sú MIS, ich prínos, výhody; spôsob ich budovania; ako si vybudovať základňu pre dobré a správne rozhodnutie; prísun aktuálnych a relevantných informácií v každom čase

Nastavenie súborov cookies