• English
SVK
ENG

Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
Crowne Plaza, Bratislava

Miesto:Crowne Plaza, Bratislava
Začiatok:03.11.2015
Koniec:04.11.2015
07:30
Registrácia účastníkov
08:30
Slávnostné otvorenie Kongresu ITAPA 2015 - otváracie príhovory
08:30
Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky
Slávnostné otvorenie Kongresu prezidentom SR
Andrej Kiska
prezident Slovenskej republiky
Anotácia k príhovoru Dušana Chreneka
Európska únia nám pomáha odstraňovať prekážky, napomáhať ekonomický rast a chrániť ľudí. Práve toto úsilie nám prinieslo aj jednotný trh – voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Výhody jednotného trhu prinášajú úžitok aj slovenským firmám a bežným ľuďom.
 
Žiaľ na digitálnom trhu je ešte veľa prekážok. Na internete ešte neboli hranice plne odstránené. Čo musíme urobiť, aby sa to stalo?

Európa potrebuje skutočný jednotný digitálny trh. Ľudia a podniky musia mať slobodu a možnosť plne využívať príležitosti, ktoré ponúka rýchly internet a moderné digitálne technológie. Digitálny trh nám poskytne ďalšie príležitosti pre obchod, investície, inovácie – povedie k väčším trhom, kvalitnejším tovarom a službám.

Jednotný digitálny trh musí:
1) zabezpečiť lepší prístup spotrebiteľov a podnikov k digitálnym tovarom a službám (voľný pohyb tovaru a služieb on-line ; odstránenie geoblockingu, lepšie spotrebiteľské a autorské práva, ochrana údajov,  lacnejšie zasielanie tovaru)
2) vytvoriť priaznivé podmienky pre digitálne siete a inovácie (lepšia regulácia, špičkové technológie; plné pokrytie širokopásmovým internetom)
3) a plne rozvíjať digitálne hospodárstvo (digitálne zručnosti, e-Governmnet, inteligentné zariadenia).

 

 
11:00
eGovernment v akcii
11:00
Peter Kostolný, Úrad vlády SR
Význam OPIS
Peter Kostolný
Úrad vlády SR
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Peter Kostolný z Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci svojej prednášky povie viac o vplyve Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS) na rozvoj eGovernementu na Slovensku.

V rámci svojej prednášky sa pozrie aj na výsledky OPIS a najmä na prínos projektov, ktoré sa v rámci operačného programu zrealizovali so zreteľom na slovenského občana, ako aj štát.

Predmetom prednášky bude aj nové programové obdobie a predostrenie vízií, cieľov a plánov pre roky 2014- 2020. 
 
11:00
Pavel Bojňanský
Ministerstvo financií SR
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Pavel Bojňanský z Ministerstva financií SR povie viac o budovaní základných komponentov eGovernmentu na Slovensku. Prednáška zameria pozornosť na to, čo sa v rámci OPIS urobilo, čo sa podarilo urobiť a čo nie. 


Anotácia:
Eurofondy na informačnú spoločnosť priniesli významný posun v kvalite vzťahu občan-štát. Máme občiansky preukaz s čipom a elektronickým podpisom, ústredný portál s emailovými schránkami, základné registre, vládny cloud, kľúčové agendy štátu a samosprávy môžu občania vybavovať cez internet. Avšak nebyť experimentov so zastavením implementácie eGovernmentu z rokov 2010-2012 mohli sme byť spokojnejší.

 
11:00
Tomáš Orieščik , Aliter Technologies
Automatizácia cloudu
Tomáš Orieščik
Aliter Technologies
Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť?
Ministerstvo financií Slovenskej republiky implementovalo Cloud Service Provisioner. Aké sú jeho prínosy a aké sú možnosti tohto nástroja? Aj na to odpovie prednáška o automatizácii vládneho cloudu. 


Anotácia:
Prezentácia je zameraná na demonštrovanie možností a prínosov automatizácie cloudu prostredníctvom nástroja Cloud Service Provisioner (CSP) od Aliter Technologies implementovaného na projekte vládneho cloudu.


 
11:00
Jozef Snopko, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Elektronické služby Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
Jozef Snopko
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Prednáška ponúkne prehľad 39 nových elektronických služieb vytvorených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré uľahčujú nielen kontakt občana s úradmi, ale najmä zjednodušujú spôsoby, ako žiadať o sociálne dávky, na ktoré má občan nárok a tiež spôsoby, ako sa k nim dostať. Prvé programové obdobie operačných programov informatizácie spoločnosti sa končí. Projekt Elektronické služby Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý je zameraný na poskytovanie elektronických služieb v agende vyplácania dávok sociálnej pomoci a štátnej podpory je nasadený do produkcie.

Cieľom projektu bolo okrem iného aj vytvorenie elektronických formulárov a napojenie vybudovaného systému Riadenia sociálnych dávok na základné piliere eGovernmentu a to Ústredný portál verejnej správy a základné registre, ako je Register fyzických osôb.

Príspevok bude venovaný skúsenostiam z nasadzovania, integrácií a odozvám od klientov, ktorí služby už využili. Po prvý krát budú zverejnené štatistiky používateľov.
Prednáška prinesie komplexný prehľad služieb v oblasti sociálnych dávok v rámci Slovenskej republiky aj prehľad 39 nových elektornických služieb pre občanov, ktoré im uľahčia žiadať o sociálne dávky či zjednodušuje cesty, ktorými sa k nim dostať. 
Marcel Bezák
Bizzdesign
Prečo by vám nemala prednáška uniknúť?
Marcel Bezák v rámci tejto prednášky poukáže na kľúčové prínosy a najdôležitejšie hodnoty enterprise architektúry pre verejnú správu SR. Dozviete sa viac o zaujímavom strategickom nástroji, ktorý pomáha lepšie pochopiť štruktúru verejnej správy a zároveň pomáha pri jej riadení. 


Anotácia:
Enterprise architektúra je konceptuálny nástroj, ktorý pomáha verejnej správe dôkladnejšie pochopiť vlastnú štruktúru, ako aj spôsob jej fungovania. Poskytuje mapu verejnej správy a zároveň nástroj na plánovanie organizačných, biznisových a technologických zmien. Je dôležitým nástrojom jej stratégie a riadenia. Inštitucionalizácia enterprise architektúry prináša množstvo benefitov, naopak, jej nezavedenie generuje závažné riziká, ktoré majú priamy dosah na úspešnosť a fungovanie verejnej správy. Riadenie a správa architektúry sa postupne stáva strategickým nástrojom riadenia verejnej správy SR. Už dnes je vytváranie a udržiavanie architektúry jej organizácií a ich riešení podmienkou financovania projektov a čoskoro bude zákonnou povinnosťou. 

 
11:00
Pavol Maliarik, Ministerstvo vnútra SR
Elektronizácia Ministerstva vnútra
Pavol Maliarik
Ministerstvo vnútra SR
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Prednáška predstaví projekty Ministerstva vnútra SR, ktoré boli úspešne realizované vďaka financiám z OPIS. Ak sa chcete dozvedieť viac o elektronických službách, ktoré sa stali v uplynulých rokoch súčasťou života slovenského občana a o tom, čo všetko zmenili a čo všetko je vďaka nim jednoduchšie, nenechajte si újsť túto prednášku. 


Ministerstvo vnútra SR vďaka finančným prostriedkom OPIS mohlo realizovať viaceré projekty elektronizácie verejnej správy. V priebehu obdobia od roku 2009  boli úspešne dodané viaceré základné komponenty elektronizácie verejnej správy, predovšetkým referenčné registre, autentifikačné prostriedky a elektronické služby. Dnes sú realitou Register fyzických osôb, Register adries, eID - elektronická identifikačná karta, eIDAS – autentifikačný server. Služby týchto komponentov využívajú systémy verejnej správy a občania môžu využívať desiatky elektronických služieb.

 
11:00
Adrián Jenčo, Ministerstvo vnútra SR
Elektronická matrika? Nám sa to podarilo - CISMA
Adrián Jenčo
Ministerstvo vnútra SR
Cieľom prezentácie "Elektronická matrika? Nám sa to podarilo - CISMA"
je poukázať na zefektívnenie procesov v oblasti elektronizácie matričných udalostí
na princípe rešpektovania zásady " jedenkrát a dosť" vo vzťahu občana a podnikateľa
k verejnej správe.

 
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Prednáška vám priblíži elektronickú komunikáciu občana s verejnou správou, povie vám viac o tom, ako môže byť takýto typ komunikácie jednoduchý a efektívny na čo je dobrý inteligentný elektronický formulár.


Súčasné požiadavky na elektronickú komunikáciu vyžadujú použitie širokého spektra rôznorodých elektronických kanálov a prístupových zariadení. Maximálny dôraz sa kladie na efektivitu a pohodlie z hľadiska používateľa. Vysoko efektívnym nástrojom pre elektronickú komunikáciu občana s verejnou správou sú inteligentné elektronické formuláre, ktorými je možné zabezpečiť významnú nezávislosť od komunikačných kanálov a zároveň znížiť náklady poskytovateľov služieb na podporu rôznych platforiem.

Elektronický formulár je základným prostriedkom pre výmenu štruktúrovaných údajov, ktoré sú požadované pre realizáciu správnej agendy v rozsahu sprístupnenej elektronickej služby. Okrem vizuálnej reprezentácie je jeho súčasťou aj súbor splnených noriem v súlade  s Výnosom o štandardoch pre ISVS a podpora pre technologickú integrovateľnosť. Špecifická funkčnosť elektronického formulára je odvodená od zamerania projektu a často si vyžaduje vysoko profesionálny prístup nielen na analytickej, ale aj na technologickej úrovni.

Inteligentný elektronický formulár, ktorého vývoj, integrácia a použitie nebude znamenať žiadne komplikácie v akejkoľvek fáze jeho životného cyklu, ale používateľovi poskytne komfortnú možnosť komunikovať na proaktívnej úrovni je najvyššou métou efektivity. 
09:15
No Borders
Prečo by vám nemala prednaška uniknúť?
Jednotný trh by mal priniesť lepší prístup spotrebiteľov a podnikov k digitálnym tovarom a službám v celej Európe, vytvoriť vhodné a rovnaké podmienky pre digitálne siete a rozvoj inovačných služieb a zabezpečiť maximalizáciu rastového potenciálu digitálneho hospodárstva. Splní Európska únia jednu zo svojich hlavných priorít a vybuduje silný jednotný trh? 


Anotácia:
Maximálne posilnenie rastu Digitálnej ekonomiky v EÚ a členských krajinách sa sústredí na 3 oblasti: 

- Budovanie „Dátovej ekonomiky“ na báze Big Data. Kľúčovou iniciatívou v rámci tejto priority je Voľný tok dát v rámci EÚ.

- Posilnenie konkurencieschopnosti cestou interoperability a štandardizácie s cieľom vytvoriť podmienky pre cezhraničnú interoperabilitu komerčných i verejných subjektov členských štátov EÚ.  V rámci tejto priority bude spracovaný integrovaný plán štandardizácie procesov a technológií Digitálnej ekonomiky a bude revidovaný Európsky rámec interoperability.

- Inkluzívna eSpoločnosť. V rámci tejto priority budú hlavnými témami: 
 • Rozvoj digitálneho vzdelania a zručností
 • Rozvoj eGovernmentu
 • Adopcia Cloudu
 • Uplatnenie princípu Once-only v hraniciach EÚ
 • Bezpečné on-line úložiská dokumentov dostupné cezhranične v celej EÚ
 • Single Digital Gateway
 • Európsky eProcurement
 • Prepojenie obchodných registrov s cieľom uľahčiť komerčným subjektom rýchlu on-line registráciu v rámci EU.
 • Všetky tieto zámery budú prezentované z pohľadu ich adopcie v SR.

   

09:15
Reinhard Posch, Úrad spolkového kancelára, Rakúsko
Identita a šifrovacie mechanizmy v kontexte digitálnej suverenity
Reinhard Posch
Úrad spolkového kancelára, Rakúsko

Kľúčové aspekty digitálnej suverenity budú kontrola IKT a nové technológie a paradigmy predovšetkým v oblasti mobilných technológií a cloud computingu. Tieto aspekty sú zároveň tými najťažšími bezpečnostnými výzvami. Priesečník týchto oblastí bude v nasledujúcej dekáde hlavným faktorom pri získavaní poprednej pozície alebo dominancie v oblasti IKT. S digitálnou suverenitou a medzinárodnými dohodami, TTIP bude rozhodujúce. Dopad Safe Harbor tomu dodá ešte viac komplexnosti.

Zdá sa, že Európa prehráva v globálnom nastavení, v ktorom sa Amerika sústreďuje na veľké a priemyselné softvéry a systémy a Ázia vedie v hardvéri, keďže pracovné a enviromentálne podmienky sa nepremietajú do produktov.
Európa je jeden z najväčších trhov a stále bojuje so svojou pozíciou v tejto hre. Potreby zákazníkov a bezpečnosť, rovnako ako ochrana dát a bezpečnosť dôverných informácií môžu byť oblasti, v ktorých má Európa dobré šance, nakoniec to ale celé bude o kontrole. Niektoré z kľúčových faktorov tejto kontroly sa premietnú do dôležitých detailných aspektov a nových IKT paradigiem ako sú mobilný a cloud computing a dokonca môžu byť nakoniec dominantné.


 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES stanovuje povinnosti pre členské štáty najmä v nasledujúcich oblastiach:
 • medzinárodné uznávanie elektronickej identity
 • medzinárodné uznávanie elektronického podpisu
 • elektronické doručovanie
V Slovenskej republike je pre centrálnu infraštruktúru v oblasti overovania identít osôb (fyzických aj právnických) a v oblasti elektronického doručovania využívaný Ústredný portál verejnej správy so svojimi spoločnými modulmi. Postavený je tak, aby po dobudovaní medzinárodných brán mohol vykonávať ako prijímanie autorizovaných potvrdení o overení identity, tak aj posielať takéto potvrdenia smerom do zahraničia. Obdobne je to v prípade doručovaných správ, kedy zasa formou medzinárodnej brány, zabezpečujúcej transformáciu správ do medzinárodného štandardu  a smerovaním na bránu príslušnej krajiny môže zabezpečiť doručovanie aj mimo rámca Slovenskej republiky a naopak aj prijímať správy zo zahraničia a transformovať ich do tvaru čitateľného a zrozumiteľného aj na Slovensku.

Pred rozšírovaním stojí niekoľko výziev v podobe finalizujúcich sa podrobných medzinárodných technických štandardov, lokalizácia formulárov, prijímanie štandardov pre atribúty formulárov, termíny pre implementáciu a podobne. 
15:00
Sekcia 1
Digitalizácia kultúrneho dedičstva
15:00
Jaroslav Mendel, Ministerstvo kultúry SR
Prioritná os č.2 – finále
Jaroslav Mendel
Ministerstvo kultúry SR
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
V rámci prednášky sa dozviete viac o aktivitách v rámci prioritnej osi č. 2, o realizovaných projektoch v rámci digitalizovania slovenského národného kultúrneho dedičstva a tiež obnovy národnej infraštruktúry. 


Stručné zhrnutie realizácie digitalizácie kultúrneho dedičstva a obnovy národnej infraštruktúry slúžiace ako úvod do bloku prednášok o úspechoch prioritnej osi č.2 OPIS.

 
Ján Kováčik
Slovenská národná knižnica

Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Okrem základných faktov o digitalizácii kultúrneho dedičstva sa dozviete aj zaujímavosti z Digitálnej knižnice a digitálneho archívu. Rovnako tak prednáška predostrí vízie a plány v oblasti digitalizácie písomného dedičstva národa v nasledujúcich rokoch. 


Príspevok predstavuje národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý v rokoch 2012 až 2015 implementovala Slovenská národná knižnica s partnerom Slovenský národný archív. Okrem základných faktov a predstavenia výsledkov projektu sa príspevok zameriava na jeho významné prínosy v oblasti sprístupňovania digitálnych objektov, ktoré vznikli počas jeho realizácie a vzniknú počas nasledujúcich rokov, ako aj perspektívy a prínosy digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva v SNK do budúcnosti.


 
15:00
Mária Bohumelová, Slovenská národná galéria
Národný projekt Digitálna galéria
Mária Bohumelová
Slovenská národná galéria
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Spoznáte nielen mbohatstvo Digitálnej galérie po obsahovej stránke, ale tiež pozitíva a negatíva projektu realizovaného v takmer v 20 slovenských galériách. Prednáška predostrí tiež vízie a plány Digitálnej galérie do blízkej budúcnosti. 


Príspevok v krátkosti predstaví projekt Digitálna galéria, ktorého obsahom je digitalizácia výtvarného umenia zo zbierok 18 galérií na Slovensku, jeho takmer 4-ročnú realizáciu, silné aj slabé stránky, dosiahnuté výsledky a plány do budúcna.

 
15:00
Martin Pražienka, Múzeum Slovenského národného povstania
Digitálne múzeum - Pokrok v digitalizácii múzejných zbierok
Martin Pražienka
Múzeum Slovenského národného povstania
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Digitalizácia sa dotkla aj slovenských múzeií. Prednáška vám povie viac o samotných konzervovaných a zdigitalizovaných predmetoch. Viete, aké bohatstvo sa nachádza v slovenských múzeách? 


Anotácia:
Zhrnutie hlavných aktivít projektu Digitálne múzeum prostredníctvom výstupov z nich. Prezentácia príkladov konzervovaných a digitalizovaných objektov. 
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Digitálny pamiatkový fond je súčasťou prioritnej osi č. 2. Prednáška priblíži samotný projekt, dozviete sa o spolupráci s NOC, ako aj o technike, ktorá sa bude v rámci projektu používať. Nastavenie projektu v rámcu prioritnej osi č. 2:
 • Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej štruktúry.
Spolupráca s NOC:
 • Vybudovanie lokálneho dátového skladu – DMZ II / HW
 • Harmonizácia informačných systémov – AIS OP  - OAI PMH / SW
Výber najvhodnejšej technológie digitalizácie pre zber vstupných dát (primary master) v teréne spomedzi týchto techník a  ich kombinácií:
 • Digitálna fotografia (orto snímky, eleváčne zábery, fotografie pre tvorbu panorám a gigapixelových záberov), laserové skenovanie, fotogrametria.
Postprocessing: Podklady z databáz AIS OP a archívu PÚSR, generovanie 3D modelov a ich priemet  do  výkresovej dokumentácie geodetického zamerania.

Prezentácia výsledkov digitalizácie:

Výber z postprocesingu - tvorba dát určených pre širokú verejnosť prostredníctvom  internetu a web portálov. Výber formátov  je obmedzený  možnosťami ich  spracovania a prezentovania na web portáli SLOVAKIANA.

 

 
Peter Csordás
Slovenský filmový ústav
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Vďaka projektu Digitálna audiovízia sa digitalizácia týka aj filmových objektov. Viac o filmovom bohatstve v digitalizovanej podobe,ako aj o vybudovaní samotného digitalizačného pracoviska na Slovensku, Vám prezradí táto prednáška.  


Prezentácia popisuje plnenie cieľov národného projektu Digitálna audiovízia – vybudovanie špecializovaného digitalizačného pracoviska SFÚ pre filmové objekty a proces digitalizácie, konverzie a postprocesingu kultúrnych objektov SFÚ.

 
15:00
Vladimír Kyseľ, Slovenský ľudový umelecký kolektív
Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry – národný projekt
Vladimír Kyseľ
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Digitalizácia neobišla ani tradičnú ľudovú kultúru Slovenska. Vďaka nej sa zachová toto bohatstvo aj pre budúce generácie a tým dnešným je oveľa ľahšie dostupné, než kedykoľvek predtým. Viac o špecifikách projektu, širokom spektre záberu digitalizácie a o jej výsledkoch Vám prezradí práve táto prednáška. 

Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry – národný projekt

Cieľom projektu je inventarizácia, zber a digitalizácia kultúrnych objektov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku. Realizácia projektu má dve fázy:
 • vytvorenie technického zázemia pre digitalizáciu
 • akvizícia, zber,  digitalizácia a spracovanie kultúrnych objektov a odborné posúdenie zdigitalizovaných objektov
Špecifikom projektu je skutočnosť, že objekty, ktoré sa v rámci projektu bolo digitalizujú, nie sú zhromaždené formou zbierok u žiadateľa (SĽUK), ale sú roztrúsené v súkromných a obecných zbierkach v regiónoch na celom území Slovenska. Z toho dôvodu samotnému procesu digitalizácie predchádzala výskumná a akvizičná činnosť, ktorej cieľom bolo identifikovať dostupné zdroje a vybrať vhodné kultúrne objekty na digitalizáciu.

Široké spektrum tém a rozsiahle územné členenie, ktoré je charakteristické pre tradičnú ľudovú kultúru vyžadovalo zapojenie externých spolupracovníkov po celom území Slovenska.

Výsledkom budú objekty z viacerých oblastí tradičnej ľudovej kultúry. Uvádzame niekoľko príkladov:
 • Ľudová architektúra
 • Ľudový odev
 • Textilné výrobky – tkaniny, výšivky
 • Kováčske náradie a výrobky
 • Zvyky a udalosti
 • Hudobné nástroje
 • Interpreti
 • Náhrobníky – prícestné aj cintorínske kríže
 • Plagáty SĽUK

 
Úspešné projekty
Finančná správa patrí k najlepšie informatizovaným oblastiam. Aké sú nové služby Finančnej správy? Ako to pocítia jednotliví užívatelia? 
15:00
Dalibor Král, SEVITECH
Karol Krutek, Mestský úrad Žilina
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline
Dalibor Král
SEVITECH
Karol Krutek
Mestský úrad Žilina
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť? 
Hlavným cieľom žilinského projektu je vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy elektronizáciou služieb Mestského úradu v Žiline v súlade s princípmi eGovermentu. Prednáška priblíži sprístupnenie najfrekventovanejších služieb, ktoré úrad poskytuje svojim občanom.


Projekt Elektronizácie služieb Mestského úradu v Žiline je jedným z najvýznamnejších projektov realizovaných mestom prostredníctvom európskych fondov. Zahŕňa elektronizáciu celkovo 143 služieb (z toho 8 „mobilných“), doba realizácie je kratšia ako 12 mesiacov, prostredníctvom projektu sa integrujeme na registre právnických osôb, fyzických osôb, adries, registre UPVS. Výsledkom projektu elektronizácie je vybudovanie integrovaného informačného systému mesta Žilina, ako čiastočne integrovaného podsystému informačného systému verejnej správy, definovaného v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy. 
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť? 
Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že geológia je bežnému občanovi vzdialenou témou a nerozumie jej, nie je to úplne tak. Geologické dáta obsahujú množstvo užitočných informácií o prostredí, v ktorom žijeme. Čo obsahuje podzemná voda v mojom okolí? Ako hlboko je? Kde môžem nájsť zlato? Nie je pôda, na ktorej hospodárim znečistená? Nestojí môj dom na mieste, ktoré sa môže zosunúť? Ako ovplyvňuje geologické prostredie moje zdravie? Aj na tieto otázky nájdete odpoveď na webovej stránke ŠGÚDŠ na mapovom portáli a v Digitálnom archíve ŠGÚDŠ.

Ako získate rôzne geologické informácie v pohodlí domova za počítačom Vám povie priamo zodpovedný riešiteľ Geologického informačného systému a nového Digitálneho archívu RNDr. Štefan Káčer, vedúci Odboru informatiky ŠGÚDŠ.


Anotácia:
Za 75 rokov práce zamestnanci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) a geológovia z iných organizácií zhromaždili obrovské množstvo údajov sústredených do geologických správ, publikácií, článkov a máp. Denne ich využívajú stavebníci, geodeti, architekti, developeri, mestá, obce aj bežní občania. Doteraz boli dostupné výlučne osobne, v papierových kópiách, v archívoch Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice SR, ktoré sú organizačnou súčasťou ŠGÚDŠ.
 
Vďaka rozsiahlemu európskemu projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva ŠGÚDŠ minulý rok zaviedol modernú digitálnu linku, určenú na skenovanie dokumentov a ich zaradenie do digitálneho archívu. Dodnes sa do elektronickej podoby previedlo 45 tisíc zo 100 tisíc geologických správ s prílohami a mapovými podkladmi, na ďalších sa neustále pracuje. Výsledkom bude kompletná digitalizácia vzácneho geologického dedičstva a jeho zabezpečenie pre ďalšie generácie.
 
Uchovávanie, dostupnosť a distribúcia geologických informácií sa tak presúva do výlučne digitálnej podoby. Záujemca o geologické údaje z ktorejkoľvek časti Slovenska len zadaním kľúčového slova v online archíve vyhľadá všetko, čo potrebuje. Eliminovala sa nutnosť osobných návštev klientov v geologickej knižnici v Bratislave aj potreba manuálne vyhľadávať, kopírovať a odovzdávať správy záujemcom, čo ušetrí nemalé finančné prostriedky tak ŠGÚDŠ ako aj jeho klientom.
 
 
Viac informácií v článkoch:
 
YMS sprístupnila nový digitálny archív (júl 2015)
 
Slovenskí geológovia sprístupňujú celé svoje dedičstvo (február 2015)
 
YMS sa technologicky podieľa na digitalizácii Geofondu (september 2014)
 

 

 
15:00
Daniel Čech, Finančné riaditeľstvo SR
Virtuálna registračná pokladnica
Daniel Čech
Finančné riaditeľstvo SR
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Online dostupná pokladnica, ktorá uľahčuje prácu slovenským podnikateľom. Viac o samotnej pokladnici, o jej činnosti a podmienkach jej používania, ako aj o tom, aké ďalšie výhody prináša do podnikateľského prostredia Slovenska, sa dozviete práve v rámci tejto prednášky. 


Virtuálna registračná pokladnica (VRP) umožňuje evidencie tržby podnikateľom bez dodatočných finančných nákladov. VRP je bezplatne prístupná online na portáli finančnej správy všetkým podnikateľom, ktorí mesačne nevydajú viac ako 1 000 pokladničných dokladov a majú internetové pripojenie. VRP je možné používať na klasickom stolovom počítači, notebooku alebo prostredníctvom smartphonu cez mobilnú aplikáciu.

 
Projekt rozvoj elektronických služieb súdnictva
Projekt zahŕňa komplex prepojených služieb. Ide napríklad o dobudovanie služieb portálu eŽaloby, vybudovanie služieb InfoSúd (informovanie účastníka o stave konania, informovanie o pojednávaniach a informácie o súdnom konaní v rôznych súdnych agendách, informácie úradnej tabule), rozvoj Elektronického denníka znalca, vybudovania modulu Centrálnej evidencie exekúcií (CEEx), vybudovanie modulu elektronizovanej justičnej štatistiky a rezortného výkazníctva a vybudovanie Univerzálneho bezpečného úložiska súdnictva (archív).

Projekt doplní prebiehajúcu informatizáciu justície na Slovensku a nadviaže predovšetkým na projekt Rozvoj a technická inovácia súdnictva. Implementáciou projektu sa sprístupní, resp. zlepší elektronický prístup verejnosti a inštitúcií v oblasti pokrývajúcej desať agend verejnej správy, ktoré súvisia s najmenej šestnástimi životnými situáciami občanov a podnikateľov. Elektronické služby budú využívať základné registre štátnej správy ako aj registre v gescii rezortu a stanú sa integrálnou súčasťou elektronických služieb verejnej správy.

Prezentácia poskytne základný prehľad obsahu projektu MSSR Rozvoj elektronických služieb súdnictva na úrovni opisu jednotlivých modulov. Zároveň bude predvedená krátka ukážka niektorých funkcií určených pre občana.

Spíkri prednášky:
Mário Finka, IBM
Karol Janeček, Ministerstvo spravodlivosti SR
Gabriela Juráková, ANEXT 
15:00
Peter Balco, HP Slovakia
Projektovo orientované vzdelávanie
Peter Balco
HP Slovakia
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Aj oblasť vzdelávania prechádza modernými zmenami. Inovácie vychádzajú z pochopenia úzkych súvislostí medzi obsahom vzdelávania, spôsobom vyučovania a prepojenia vedomostí s praxou. Vzdelávanie inovujú aj IT technológie. Aká je ich úloha? Ako môžu moderné technológie vo vzdelávaní uľahčiť mladým absolventom nájsť uplatnenie na trhu práce? 


Anotácia:
Inovácie vo  vzdelávaní a ich hodnoteniu smerujú od toho "čo sa má učiť" k tomu "čo má byť absolventmi zvládnuté". V rámci  takejto zmeny  je samozrejme potrebné pochopiť ako podať obsah, teda "ako sa má učiť" (ako sa má uľahčiť získavanie poznatkov a zručností a schopnosť ich používať v praxi). Zmyslom prístupu je zlepšovanie dosahovaných výsledkov vzdelávania prostredníctvom projektovo založeného vyučovania, ktoré je považované za účinný prostriedok na vytváranie pridanej hodnoty k vzdelávaniu pre študentov, učiteľov a v konečnom dôsledku predovšetkým pre zamestnávateľov absolventov.
 


 
Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť? 
Prednáška prinesie komplexný prehľad služieb v oblasti sociálnych dávok v rámci Slovenskej republiky aj prehľad 39 nových elektornických služieb pre občanam ktoré mu uľahčia žiadať sociálne dávky či zjednodušuje cesty, ktorými sa k nim dostať. 


Obsahom príspevku bude komplexný pohľad na elektronické služby v oblasti sociálnych dávok, ktoré využívajú centralizovaný systém na podporu výplaty sociálnych dávok prepojený na Register fyzických osôb. Príspevok sa bude tiež venovať samotnej portálovej nadstavbe, ktorá poskytuje 39 nových elektronických služieb v oblasti žiadostí o sociálne dávky a ich výplaty.


 
Marián Sedláček
eTechnology
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Predmetom prednášky bude stále viac aktuálna problematika vnútrofiremnej komunikácie v súkromnýchj aj v štátnych zariadeniach, ako aj možnosti jej inovácie, napr. za pomoci multimédií. Môžu takéto novinky zlepšiť, zefektívniť alebo uľahčiť komunikáciu? Ako ľudí naučiť takto moderne komunikovať? Alebo je to len image či forma reklamy? 


V súčasnosti sa do popredia záujmu súkromných i verejne prospešných spoločností a inštitúcií dostáva problematika inovácie vnútrofiremnej komunikácie formou tzv. „digitálnych násteniek“ – resp. multimediálnych infopanelov. Vidíme ich v prevádzke stále častejšie už nielen ako nástroj budovania „image“, či ako nástroj na pritiahnutie pozornosti s reklamným účelom, ale i vo forme interaktívnych kioskov. Jednou z priorít každého podniku je minimalizácia rizík spojených s úrazmi a následkami škodových udalostí spôsobených najmä ľudským faktorom. Ako zlepšiť vnímavosť, ostražitosť a sebakontrolu zamestnancov netradičným spôsobom? Pomôžu nám v tomto multimédiá?

Venujme pozornosť hotovému profesionálnemu riešeniu pre prevádzku rozsiahlej siete multimediálnych infopanelov s centrálnym managmentom a s dohľadovou centrálou, ktoré sa v praxi osvedčilo, a môže Vás inšpirovať k zmenám, vedúcim k úsporám a zlepšeniu efektivity procesov Vašej vnútrofiremnej komunikácie alebo k rozhodnutiu naštartovať takýto inovatívny spôsob komunikácie a interakcie na verejných priestranstvách či v úradoch. Príkladom v nasadení špičkovej Digital Signage technológie Onelan v rámci viacerých pobočiek v celej SR sú práve Slovenské elektrárne, a.s., s ktorými sme už v minulosti spoločne vyriešili cieľ zatraktívnenia školení či prezentačných aktivít nasadením interaktívnych technológií a videokomunikácie v školiacich a prezentačných miestnostiach. 
15:00
Diskutovať budú:

Dalibor Král, SEVITECH
Karol Krutek, Mestský úrad Žilina
Štefan Káčer, ŠGÚDŠ
Daniel Čech, Finančné riaditeľstvo
Peter Balco, Hewlett-Packard Slovakia
Marián Sedláček, eTechnology
Ondřej Dvořák, Crif
Stanislav Straka, Softec


 
IKT vo vzdelávaní
15:00
Martin Janáček, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podpora digitálneho vzdelávania
Martin Janáček
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Jednou z našich priorít v oblasti regionálneho školstva je podpora digitalizácie vzdelávacieho obsahu a jeho distribúcia do všetkých základných, stredných a tiež aj materských škôl. Digitálny vzdelávací obsah predstavuje dôležitý nástroj a pomôcku pre učiteľov, ktorá im uľahčuje prácu a zvyšuje atraktivitu vzdelávania pre žiakov.

Ďalšou našou prioritou je zvýšiť a skvalitniť prístup študentov a učiteľov k elektronickým službám rezortu školstva a vybudovať prístupovú a lokálnu infraštruktúru v školách a školských zariadeniach, ktorá bude garantovať bezpečné a dostatočne rýchle dátové služby a prístup k internetu.  S tým súvisí aj podpora modernizácie informačno-komunikačných technológií na školách. Takáto infraštruktúra umožní uskutočniť aj zámer celoplošného online testovania vedomostí žiakov a študentov.

Úsilie rezortu školstva v oblasti informatizácie vedie k cieľu, aby všetci žiaci mali každodenný prístup k pestrému digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, on-line informáciám a poznatkom a aby im boli ponúkané lepšie služby v oblasti on-line vzdelávania a interaktívnej prezentácie preberaného učiva.

 
15:00
Oskar Kadlec, ATOS
Vojtech Andor, Auto-Impex
Digitálne vzdelávanie pre odborné školy
Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť ?
Na Slovensku odštartoval systém duálneho vzdelávania založený na kombinácii teoretického vzdelávania v škole a praktického vzdelávania v priestoroch zamestnávateľa. Hľadáte odpoveď na otázku, či a v akej miere môžu informačné technológie pomôcť zmeniť alarmujúcu situáciu v strednom odbornom školstve na Slovensku, kde v súčasnej dobe zo 60 tisíc absolventov nájde uplatnenie na trhu práce len niečo vyše 6 percent ? Dosiahnutie tohto veľkého cieľa si vyžaduje prístup, ktorý umožní spojiť vedomosti zo školy a od zamestnávateľa do jedného rozhrania prostredníctvom ktorého získa študent tú správnu kombináciu informácií.

Anotácia:
Spoločnosť Atos vytvorila portál prostredníctvom ktorého študenti vybraných odborov získali prístup k najaktuálnejším a najmodernejším informáciám. Môžu si naštudovať dokopy až 1 450 lekcií , prečítať si 3 900 strán textov, pozrieť 6 060 minút videa a vypočuť 24 200 minút učebného textu. Portál je k dispozícii prostredníctvom počítačov a tabletov a vzdelávanie tak nadobúda celkom nový rozmer. Uviesť do života takýto portál si vyžaduje aktívnu participáciu všetkých zúčastnených subjektov. V prezentácii vám priblíži Oskar Kadlec zo spoločnosti Atos a Vojtech Andor zo spoločnosti Auto-Impex ako pomáhajú informačné technológie uviesť do života túto strategickú zmenu.

 
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Prednáška predstaví unikátny projekt online diagnostikovania žiakov na celoštátnej úrovni, vedený odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania. Získava cenné informácie o žiakoch, ich osobnosti a osobitosti,  ktoré následne pomáhajú ďalšiemu výskumu a najmä k vytváraniu nových noriem v rámci poradenstva. Informácie získané v testovaní pomáhajú aj samotným deťom. Napr. pri voľbe ich budúceho povolania. 


KomposyT je digitálny nástroj, poskytujúci užívateľom v poradenskom systéme digitálne služby, ktoré uľahčujú proces riadenia a realizácie poradenskej činnosti v rezorte školstva SR. Unikátne riešenie digitálnych služieb spočíva v možnosti celoštátneho zberu dát z diagnostík klientov v poradenských centrách pre účely výskumu, v štandardizačnom procese s vytváraním nových noriem k diagnostickým nástrojom, v evidencii , sledovaní a poradenskej činnosti  pre klientov v skrátenom on-line režime získavania výsledkov  z diagnostikovania, s perspektívou  dlhodobého časového horizontu archivácie, v on-line sprístupnených diagnostických nástrojoch, v bezpečnostnom projekte a security službách pre chránenie dát, v komplexnom e-learningovom portfóliu a zdieľaní informačných zdrojov v digitálnej knižnici, v on-line komunikácii a výmene dát medzi odborníkmi, v rezortnom a medzirezortnom systéme online plánovania poradenských procesov v SR .

 
15:00
Dušan Meško, Univerzita Komenského Martin
Vzdelávanie so srdcom v digitálnom svete
Dušan Meško
Univerzita Komenského Martin
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Digitálna realita vs. offline realita. Digitálne technológie môžu byť využívané v dobrom, rovnako tak v zlom zmysle aj v rukách učiteľov a rodičov. Prednáška vám povie viac o vplyve digitálneho prostredia na život dieťaťa. 


Svet sa zrýchľuje, zmenšuje. Digitálne technológie a tempo života sú tesne späté. Naše deti žijú na internete ako rovné, bohaté i chudobné, obézne i podvyživené, pohľadné i menej pohľadné. A všetci žijeme v ére “any-” (hocikde, kedykoľvek, ktokoľvek, kdekoľvek). Ako je to pri väčšine vecí, aj digitálne technológie môžu byť využívané pre dobro, ale aj nie, pre budovanie, ale aj deštrukciu. Digitálna realita poskytuje prostredie byť zábavnejší, odvážnejší, provokujúci, dokonca aj byť agresívnejší v porovnaní s reálnym životom. Ak učitelia a rodičia nepremosťujú tieto onlajn prostredia, môže to provokovať a priťahovať deti správať sa digitálne aj v ich reálnom offline živote.

 
15:00
Petronela Kolevská, Metodicko-pedagogické centrum
Interaktívne domy poznania
Petronela Kolevská
Metodicko-pedagogické centrum
Pôvodné slovenské Interaktívne Digitálne Pomôcky pre pedagógov.
Kombinácia pltnoformátovej audiovizuálnej tvorby a interaktívnych sowtvare riešení, komplexne riešiaca problematiku Mediálnej, Etickej, Dopravnej a Zdravotnej výchovy pre deti a mládež vo veku od 3 do 18 rokov – Hlavný výstup Národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove  (realizátor: Metodicko-pedagogické centrum).

 
15:00
Diskutovať budú:

Milan Ftáčnik, Informatická spoločnosť SR
Mária Slovíková, CVTI
Martin Janáček, Ministerstvo školstva, vedy, vkýskumu a športu SR
Oskar Kadlec, Atos IT Solutions and Services
Vojtech Andor, Auto-Impex
Anna Surová-Čulíková, VÚDPaP
Dušan Meško, Univerzita Komenského Martin
Martin Kanovský, Univerzita Komenského Bratislava
Koditek, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


 
 
10:30
Coffee-break
12:40
Obed
08:30
Otvorenie 2. dňa Kongresu ITAPA 2015 - eJustice
08:30
Tomáš Borec, Ministerstvo spravodlivosti SR
Význam elektronizácie justície
Tomáš Borec
Ministerstvo spravodlivosti SR
Elektronizácia a informatizácia súdnictva sú dôležitými podporným nástrojom s veľkým potenciálom pri riešení kľúčových problémov súdnictva a pre Ministerstvo spravodlivosti sú jednou z kľúčových priorít.  Ministerstvo spravodlivosti SR na jednej strane kladie dôraz na zvyšovanie zodpovednosti sudcov za riadny výkon ich povolania. Na strane druhej robí všetko preto, aby súdy boli vybavené novými technológiami a zefektívnila a zrýchlila sa ich práca.

Z hľadiska rozsahu v priebehu posledných troch rokov prebiehala najintenzívnejšia elektronizácia slovenských súdov v ich modernej histórii. Základnú architektúru modernizácie a informatizácie justície tvoria projekty Elektronický súdny spis, Rozvoj elektronických služieb súdnictva a Register úpadcov. Elektronizácia sa dotkla taktiež významne legislatívnej oblasti (Elektronická zbierka zákonov a Portál právnych informácií) a väzenstva (Elektronický systém monitoringu osôb). V období nasledujúcich troch rokov je plánovaná realizácia ďalších projektov, ktorých realizácia posunie Slovensko medzi popredné krajiny EÚ v oblasti e-justice.  


 
08:30
Pavol Zarevúcky, Atos IT Solutions and Services
Miloš Matúšek, Ministerstvo spravodlivosti SR
Elektronická zbierka zákonov – SlovLex
Pavol Zarevúcky
Atos IT Solutions and Services
Miloš Matúšek
Ministerstvo spravodlivosti SR
Prečo by vám nemala prednáška uniknúť?
Nepretržitá dostupnosť k slovenským zákonom, sprehľadnenie platnej legislatívy  a ľahší prístup k autorizovanému konsolidovanému zneniu našich zákonov. To všetko je možné vďaka ich elektronickej verzii, dostupnej online vďaka Právnemu a informačnému portálu SlovLex. 


Anotácia:
Cieľom prednášky je oboznámiť poslucháčov s prínosmi a funkcionalitou projektov SLOV-LEX a Portálu právnych informácií.

Hlavným cieľom projektu je autorizácia textov právnych predpisov v elektronickej forme a postupné povýšenie elektronickej formy na záväznú prostredníctvom e-legislatívy. Obsah informácií bude štátom garantovaný, postupne nahradí papierové zbierky.

Projekt SLOV-LEX je  založený na dvoch vzájomne prepojených informačných systémoch:

eZbierka - informačný systém na poskytovanie záväzných elektronických konsolidovaných znení právnych predpisov a iných noriem, adresátom práva

eLegislatíva - informačný systém pre riadenie procesov vo všetkých fázach legislatívneho procesu vybavený pokročilými editačnými nástrojmi pre tvorcov legislatívy.

Projekt Portál právnych informácií rozširuje projekt SLOV-LEX o procesy spracovania ďalších typov právnych noriem. 
08:30
Milan Paštrnák, bit-STUDIO Bratislava
RESS – Videokonferencie
Milan Paštrnák
bit-STUDIO Bratislava
Prezentácia spRESS – Videokonferencie je projekt, ktorý zaviedol a rozšíril existujúce elektronické služby súdnictva a súčasne vytvoril kvalitnú technickú infraštruktúru pre videokonferencie a IPT. Realizácia tohto projektu zároveň zabezpečila komunikačnú infraštruktúru, ktorá je základným pilierom ako programu RESS tak aj celej koncepcie eJustice.  Vďaka projektu sa zabezpečila možnosti vzdialenej videokomunikácie účastníkov konaní, znížili sa náklady na vnútrorezortnú komunikáciu z 84 koncových bodov, zvýšil sa komfort, bezpečnosť a efektivita komunikácie. Počas prezentácie projektu odprezentujeme ako funguje videokonferencia v praxi v kontexte súdnictva. oločností Soitron a Bit Studio.

 
08:30
Martin Terkovič , ICZ Slovakia
Projekt Elektronický systém monitoringu osôb
Martin Terkovič
ICZ Slovakia
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Projekt Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO) vstupuje do praktického života. Riaditeľ dodávateľskej spoločnosti ICZ Slovakia priblíži, čo všetko spusteniu projektu do praxe v rámci Slovenskej republiky predchádzalo, ako aj to, aké podmienky bolo nevyhnutné splniť pre jeho úspešnú realizáciu a implementáciu. 

 
Anotácia:
Inovatívna služba “Elektronický monitoring obvinených a odsúdených osôb” umožňuje flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov (napr. domáce väzenie, monitorovanie dodržiavania zákazu priblíženia sa k inej osobe a lokalite, dodržiavanie určených hodín pobytu na pracovisku, ako aj sledovanie konzumácie alkoholických nápojov či omamných látok, a pod.). Tieto tresty sú výrazne efektívnejšie v náprave odsúdených, než ich umiesťovanie v nápravnom zariadení. Využitie e-služieb projektu pokrýva aj také oblasti, ako sú napríklad prípady domáceho násilia, drobných krádeží, obťažovania alebo neprispôsobivého susedského správania. Elektronické monitorovanie je možné využiť v troch základmých etapách trestnej justície, t.j. pred samotným súdnym rozhodnutím o vine a treste, ako súčasť alternatívneho trestu voči trestu odňatia slobody aj po prepustení ako súčasť probačného dohľadu.
 
Implementáciou projektu sa zavádza moderný, efektívny a integrovaný informačný systém poskytujúci elektronické služby súvisiace s elektronickým monitoringom obvinených a odsúdených osôb slúžiaci občanom, podnikateľom, ako aj samosprávam a budú vytvorené podmienky pre flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov, ktoré sú výrazne efektívnejšie vo vzťahu k resocializácii, reedukácii a náprave odsúdených než umiestnenie v nápravnom zariadení.


 
 
08:30
Ľuboš Nejedlý, Fujitsu Technology Solutions
Efektívna identifikácia vo väzenstve
Ľuboš Nejedlý
Fujitsu Technology Solutions
Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť?
Biometrická identifikácia osôb nachádza svoje praktické použitie aj vo verejnej správe. Spoločnosť Fujitsu predstaví bližšie ako to vyzerá v praxi a odpovie na otázky, nakoľko je takáto identifikácia osôb efektívna v nápravných zariadeniach.  

Spoločnosť Fujitsu vyvinula vlastnú unikátnú biometrickú identifikáciu osôb pomocí krvného riečišťa v ruke. Ako z názvu vyplýva prednášky Fujitsu vstup v uvedenej sekcií je zameraný na praktické nasadenie reseni jednotlivých situácií v rámci nápravných zariadení.

 
08:30
Thomas Gottwald, Ministerstvo spravodlivosti, Rakúsko
Justícia 3.0
Thomas Gottwald
Ministerstvo spravodlivosti, Rakúsko
Táto iniciatíva sa snaží analyzovať justíciu ako celok a navrhnúť optimálnu IT podporu pre všetkých rozličných užívateľov so zohľadnením súčasného technologického vývoja a možností.  Vízia zahŕňa dokonca aj digitálne spracovanie konaní. Rôzne pracovné skupiny s prispením všetkých zúčastnených, predovšetkým sudcov, zamestnancov súdov, atď., pracujú na podnikových procesoch ako sú “inbox a štruktúra spisov” , “rozhodnutia a nariadenia” alebo “pracovné miesto rozhodovacích činiteľov”, pri ktorých definujú status quo a plánované ciele. Prezentácia poskytne prehľad stavu projektu a jeho implementáciu v budúcnosti.

 
08:30
Vojtech Bálint, Hewlett-Packard Slovakia
Informačný systém register úpadcov
Vojtech Bálint
Hewlett-Packard Slovakia
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Prednáška predstaví finálnu verziu informačného webu pre verejnosť- pre právnické aj fyzické osoby. Aké sú zdroje jeho informácií? Čo je to elektronický správcovský spis? Aj na to vám odpovie prednáška o Informačnom systéme register úpadcov- IS RU. 


Informačný systém register úpadcov je centrálny evidenčný systém integrujúci informácie o konkurzných konaniach, reštrukturalizačných konaniach a oddlženiach. IS RU umožní občanovi vyhľadávať konania či už ide o právnické alebo fyzické osoby. Účastníci konania budú mať možnosť nahliadať do elektronického správcovského spisu. Súčasťou riešenia je vytvorenie elektronických podaní, napr. pre návrh na vyhlásenie konkurzu či prihlášku pohľadávky. Na prezentácii budú načrtnuté zdroje informácií, z ktorých IS RU vychádza, ako aj výsledná podoba informačného webu pre verejnosť.


 

 
08:30
Úvodné slovo
Anton Ziolkovský, Konferencia biskupov Slovenska
ecclesia.sk - portál elektronických služieb katolíckej cirkvi
Mário Minarovský
Príklad zabezpečenej komunikácie
Martin Keruľ, Rožňavská diecéza
Peter Šantavý, Bratislavská arcidiecéza
Čo sme chceli, čo máme a čo plánujeme. Prierez činnosťami pre elektronizáciu služieb tribunálu
Antin Drahovzal, 602
Tibor Hajdu, Bratislavská arcidiecéza
Zmeny legislatívy týkajúce sa procesu dokazovania neplatnosti manželstva
Ján Duda, Spišská diecéza
 
10:45
Coffee-break
11:15
Sekcia 2
Ochrana osobných údajov a bezpečnosť
11:15
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Príprava legislatívy na implementáciu smernice týkajúcej sa dôverných služieb v Európe, ale aj dopady jej zavednia či praktické odporúčania pre dodávateľov . Aj o tom bude prednáška s názvom Európske stanovisko k dôverným službám. 


Smernica (EU) 910/2014 o elektronickej identifikácií a dôverných službách pre elektronické transakcie vnútroštátneho trhu je silný nástroj, ktorý predstavuje spoločné rozpoznávanie elektronických identít v Európe a reguluje európsky trh dôverných služieb. Momentálne sa pripravuje ďalšia legislatíva, ktorá zabezpečí dôkladnú implementáciu smernicu. Prezentácia vysvetlí hlavné ustanovenia smernice, spoločne s analýzou dopadu na národné eGovernment služby, ako aj proces zavádzania smernice. Okrem toho spomenie praktické odporúčania ENISA pre dodávateľov dôverných služieb a úradov pre dohľad členských štátov.

 
11:15
Peter Dekýš, ESET spol. s r.o.
ESET služby kybernetickej bezpečnosti
Peter Dekýš
ESET spol. s r.o.
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Early Warning poskytuje informácie o škodlivých programoch a súvisiacich konfiguráciách, ktoré sú pripravované alebo použité k útoku na konkrétnu organizáciu alebo jej zákazníkov (targeted threat).


Anotácia:
Získavanie informácií o najnovších hrozbách digitálneho priestoru má pri ochrane aktív nenahraditeľnú úlohu. Precízna znalosť bezpečnostných hrozieb dáva organizácii prehľad o aktuálnych rizikách, ktorým je vystavená. Vďaka ich poznaniu môžete aktívne predísť škodám, alebo aspoň prijať potrebné kroky na zmiernenie rizika. Systém ESET Threat Intelligence a služba Early Warning (Včasné varovanie), ktorá je jeho súčasťou, pomáha spoznať bezpečnostné hrozby o škodlivých programoch, o ich vlastnostiach, serveroch, ktoré ich rozširujú, ako aj o ďalších aspektoch fungovania. Namiesto všeobecného informovania o malvére vás služba Early Warning upozorňuje na hrozby špecificky cielené na vašu organizáciu. 
11:15
Ruediger Dorn, Microsoft Public Sector EMEA
Dôvera – kľúčový prvok prijatia cloudu
Ruediger Dorn
Microsoft Public Sector EMEA
Prezentácia bude rozoberať, nakoľko je cloud potrebný pri budovaní bezpečnej technologickej infraštruktúry pre vládne inštitúcie zajtrajška. Aby si získala dôveru občanov, vláda musí byť transparentná v tom ako chráni dáta v cloude, pridržiavať sa štandardov a postarať sa o to, aby údaje občanov zostali súkromné. Poskytovatelia cloudu pri tomto spolupracujú a prezentácia bude hovoriť o tom, ako Microsoft investuje do koncovej bezpečnosti pre cloudovú architektúru, ako zaručuje súkromie zákazníckych a vládnych dát v ckoude a o kľúčovej úlohe transparentnosti.
 
Aj keď sa viac ako tri roky aktívne diskutuje o novej európskej legislatíve v oblasti ochrany osobných údajov, pravdou je, že stále platí smernica prijatá pred 20 rokmi. Iniciatívu prebrali európske súdy, ktoré zásadne ovplyvnili pomery nielen v samotnej Európskej únii, ale aj vo vzťahu k  Spojeným štátom americkým. A nemôže za to len Snowden...

 
Rainer Hörbe
Kantara Initiative
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Prednáška bude venovať pozornosť vzťahu polície, resp. štátu a ich právomocí k ochrane súkromných údajov občanov krajiny. V dnešnej dobe sú osobné údaje atakované aj pri používaní internetu. Ako je možné ich chrániť? Sú opatrenia na ochranu dostatočné? Existuje dôveryhodné technologické riešenie, ktoré by zapezpečilo skutočnú ochranu osobných údajov ? Aj na toto odpovie prednáška o súkromí a vymožiteľnosti práva.  


Anotácia:
Polícia potrebuje určitý privilegovaný prístup k informáciam, aby mohla vyšetrovať a dodávať súdnym dvorom fakty. Keďže policajné právomoci potenciálne ohrozujú ľudské práva a súkromie, sú regulované zákonmi. Vďaka internetu je výkon práva konfrontovaný s novými globálnymi hrozbami a občania sú si čoraz viac vedomí, že ich súkromie je ohrozované dohľadom a algoritmickou analýzou dát. V ideálnom prípade by výkon práva spravovali súdy a parlament aby sa zaistilo, že opatrenia sú primerané a účinné. V praxi je komplikované to zabezpečiť a niektorí činitelia mimo štátnej správy sa snažia prísť s technologickým riešením, ktoré by zabezpečilo dôvernosť a nepozorovateľnosť. Na druhej strane, polícia má obavu z “dark” internet. Prezentácia sa sústredí na možnosti technológie zlepšujúcej súkromie a porovná možnosti organizačných opatrení.

 
11:15
Mário Italy, Národný bezpečnostný úrad
Koncepcia kybernetickej bezpečnosti SR
Mário Italy
Národný bezpečnostný úrad
Úrad vlády Slovenskej republiky vo februári 2015 predložil do legislatívneho procesu Koncepciu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 (ďalej ako „Koncepcia“). Koncepcia bola po dlhom a náročnom legislatívnom procese a po vysporiadaní všetkých pripomienok (95 pripomienok z toho 52 zásadných) 17. júna 2015  schválená vládou Slovenskej republiky. Prijatím tejto koncepcie boli stanovené vízie a priority Slovenskej republiky, ktoré zabezpečia kybernetickú bezpečnosť v krajine. Predloženú koncepciu treba chápať ako „základný kameň“, ako základný a východiskový dokument pre následnú tvorbu právnych predpisov, štandardov, metodických pokynov, pravidiel, bezpečnostných politík a iných nástrojov potrebných k zaisteniu ochrany a obrany národného kybernetického priestoru. Koncepcia navrhuje prijať a prioritne riešiť sedem kľúčových opatrení, ktorých realizácia bude konkretizovaná do vecného, časového a finančného plánu v podobe Akčného plánu realizácie Koncepcie. O akých sedem kľúčových opatrení ide? Aké sú aktuálne úlohy, ktoré vyplývajú z Koncepcie?


 
Technologické výzvy
11:15
Peter Kišša, InterWay
Cloud for Europe
Peter Kišša
InterWay
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Riešenia definované v rámci C4E projektu majú celoeurópsky význam v kontexte využívania cloudových služieb a sú predzvesťou zvýšenia priemernej úrovne pridanej hodnoty služieb poskytovaných zákazníkom vďaka zvýšeniu dostupnosti a kvality výberu cloudových služieb, ako aj zvýšenia potenciálu ich vzájomnej integrácie. Adresované výzvy, napomáhajú v naplnení vyššej vízie “Digital Single Market” spolu so zachovaním vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany osobných údajov, a v konečnom dôsledku umožnia lepšie informované rozhodnutia zákazníkov Cloud-u.


Anotácia:
Kľúčovou súčasťou európskej stratégie pre Cloud Computing adopciu a konrétne iniciatívy európského cloudového partnerstva (ECP) je aj projekt Cloud For Europe (C4E), ktorého primárny cieľom je pomôcť verejným správam v Európe využívať cloudové služby a budovať dôveryhodnosť cloudu v Európe. Hlavné ciele C4E sú identifikácia prekážok pri využívaní cloudových služieb z pohľadu verejného sektora, navrhnutie inovatívnych riešení na ich prekonanie a napokon obstaranie výskumu pre vývoj takto navrhnutých cloudových riešení.

 
11:15
Boštjan Kežmah, PostAR
Damijan Poš,
PostAR – Saas služba Slovinskej pošty
Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť?
Rozhodnutie poskytnúť vlastný cloud,  založený na produktoch od spoločnosti HP, sa ukázalo ako dôležité strategické rozhodnutie. Pošta Slovenije si ponecháva plnú kontrolu nad službami a všetkými potrebnými nástrojmi (napr. IT audity, ISO, penetračné testy), aby preukázala bezpečnosť a geografickú polohu IT infraštruktúry podľa zákona na ochranu súkromia EÚ a ďalších právnych požiadaviek pre svojich zákazníkov.


Anotácia:
Služba PostAR sa, okrem iného, zameriava na plné technické zabezpečenie, transakčnej integrity, bezpečnosti a právnej kompatibility e-mailových služieb s akoukoľvek existujúcou elektronickou poštovou schránkou. Dôraz je kladený aj na zachovanie užívateľského komfortu. Právna zhoda je riešená s dôrazom na nariadenia Európskej únie a tam, kde sú k dispozícii, aj na existujúce národné certifikované systémy. Hlavným cieľom poskytovania tejto služby je náhrada bežne používanej certifikovanej elektronickej pošty, zníženie nákladov na doručovanie a zároveň umožniť používateľom verejného sektora zastihnúť všetkých občanov, bez dodatočných investící a bez potreby registrácie občanov ako užívateľov tejto služby. Rovnako nie je nutné meniť ich e-mailovú adresu.
 
PostAR je úspešný príbeh start-upu Slovinskej pošty. Obe spoločnosti, spoločne pracujú na zavedení nového obchodného modelu a novej služby na už rozvinutom slovinskom trhu. Pošta Slovenije má potrebné zdroje, vybudovanú cloud infraštruktúru a vedúcu pozíciu na trhu, avšak bolo potrebné vyvinúť dodatočný tlak v oblasti inovácií. Partnerstvo so startupom v rovnakom čase umožnilo rozložiť riziká a získať prístup k patentovaným riešeniam.

Vďaka vlastnému riešeniu SaaS, je Pošta Slovenije teraz v pozícii, ktorá jej umožňuje rozšíriť poskytovanie týchto služieb aj v zahraničí a prekonať to čo bolo doposiaľ tradične považované za výlučne národnú resp. lokálnu službu.


 
Richard Hollý
konzultant pre vládny cloud SR
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Aké služby ponúka vládny cloud a v akej sú kvalite? Kto využíva a plánuje využívať v najbližšej dobe vládny cloud ? Aké sú ďalšie pripravované služby vládneho cloudu?


Anotácia:
Aj rok 2015 bol z pohľadu rozvoja vládneho cloudu zaujímavý.  Prebiehala analýza stavu IKT, ktorá poskytla obraz o stave a rozmiestnení týchto technológii v štátnej správe. Ako výsledok projektu "IKT Infraštruktúra pre IaaS, časť 1" budú čoskoro do prevádzky zaradené prvé IaaS služby, s prvými pilotnými používateľmi. Okrem toho je aktuálne pripravovaných viacero migrácii do vládneho cloudu ... a slovenský vládny cloud je prvý vládny cloud na svete využívajúci doménu ".cloud".

 
Roman Hlubina
ICZ Slovakia
Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť?
Elektronický systém monitoringu osôb vstupuje do praktického života. Simulácie jeho použitia a testovacie scenáre budú nahradené skutočnými životnými udalosťami a skutočnými osobami. Masmediálne prezentácie projektu ukázali len malú časť riešenia. Aký je v skutočnosti obsah riešenia, ktoré tento systém reprezentuje? Čo poskytne používateľom a monitorovaným osobám? Ktoré faktory formovali jeho návrh? Je na vstup do reality riešenie pripravené?


 
11:15
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť? 
Spoločnosť Fujitsu vyvinula vlastnú unikátnu biometrickú identifikáciu osôb pomocou krvného riečiska v ruke. Technológia Palm Secure bola už na podujatiach ITAPA predstavená, no až na jesennom kongrese ITAPA 2015 spoločnosť Fujitsu, okrem pokroku v segmente, predstaví aj praktické využitie biometrie využívajúcej jedinečnosť ľudských ciev so zreteľom na jej použitie v štátnej správe, ako aj vízie a plány spoločnosti do budúcna.  
11:15
Diskutovať budú: 

Pavel Bojňanský, Ministerstvo financií SR
Peter Kissa, Interway
Boštjan Kežmah, PostAR 
Damijan Poš, Slovinská pošta
Richard Hollý, Interway

 
Efektívna verejná správa
10:50
Peter Druga, Únia miest Slovenska
Ján Domankuš, Únia miest Slovenska
iGovernance z pohľadu Únie miest Slovenska
Peter Druga
Únia miest Slovenska
Ján Domankuš
Únia miest Slovenska
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Únia miest Slovenska predstaví vo svojej prezentácií svoj principiálny pohľad na efektívnu realizáciu aktivít v oblasti eGovernmentu na miestnej úrovni pre obdobie rokov 2014-2020, ktorých výsledok by mal prostredníctvom inovatívnej a efektívnej miestnej samosprávy významným spôsobom podporiť všestranný rozvoj spoločnosti v takmer troch tisícoch municipalít na Slovensku, vrátane zapojenia a efektívnej spolupráce všetkých miestnych inštitúcií na súvisiacej teritoriálnej úrovni.


Anotácia:
Inovácie a inovatívnosť sú aktuálnymi výzvami nielen pre podnikateľský sektor ale aj pre verejnú správu. Okrem inovácií produktov sa sem zaraďujú aj inovácie procesov, organizačné a marketingové inovácie. Pre inštitúcie miest, obcí a regiónov na Slovensku je to výborná príležitosť hľadania a využívania existujúcich rezerv a nových aktivít pre svoje základne poslanie – dobré spravovanie vecí verejných na miestnej a regionálnej úrovni.

Únia miest Slovenska (UMS) sa aktívne zúčastňuje na príprave a realizácií viacerých súvisiacich regionálnych, národných i medzinárodných aktivít. Digitálna agenda, ESO, Open Data, eGovernment, Smart Cities, mGovernment, OPIS, aktivity ZISS, OPII – to je iba časť relevantných názvov aktivít, ktoré s inováciami súvisia alebo majú súvisieť.

V aktuálnom období 2014-2020 je potrebné na Slovensku pripraviť a organizačne, legislatívne, technicky a finančne zabezpečiť na úrovni verejnej správy celý komplex aktivít pre podporu rozvoja modernej verejnej správy. UMS predstaví svoj principiálny pohľad na efektívnu realizáciu tejto náročnej úlohy, ktorej výsledok by mal prostredníctvom inovatívnej a efektívnej miestnej samosprávy významným spôsobom podporiť všestranný rozvoj spoločnosti v takmer troch tisícoch municipalít na Slovensku, vrátane zapojenia a efektívnej spolupráce všetkých miestnych inštitúcií na súvisiacej teritoriálnej úrovni.

11:15
Adrián Jenčo
Ministerstvo vnútra SR
Cieľom prezentácie "Proklientská a transparentná verejná správa - ako to dosiahnuť?" je poukázať na niektoré kľúčové aktivity respektíve opatrenia na základe ktorých sa verejná správa na Slovensku bude postupne transformovať na proklientsky orientovanú, transparentnú, poskytujúcu svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.

 
Pavel Hrabě
Bizzdesign
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Pavel Hrabě v prezentácii odhalí niekoľko princípov, prečo je architektúra úradu podstatne užitočná.


Anotácia:
Architektúra úradu (enterprise architecture) ako manažérska metóda a prostriedok poznávania, plánovania štruktúry a fungovania úradu je účinným nástrojom na podporu riadenia informatiky verejnej správy. Podporuje schopnosť vedenia úradu formulovať, aké zmeny je potrebné uskutočniť vo verejných službách a organizácii úradu pre naplnenie stanovených stratégií a ako sa na tento účel má zmeniť podpora IT. Práve takto architektúra napomáha "robiť správne veci". Vzápätí architektúra podporuje aj priebeh riadenia implementácie procesov a IT riešení a následne aj ich prevádzku a dodávku služieb. A takto architektúra pomáha "robiť veci správne".

 
11:15
Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR
Operačný program Efektívna verejná správa
Samuel Arbe
Ministerstvo vnútra SR
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť? 
Prednáška prinesie viac informácií o komplexnej moderinzácii verejnej správy na Slovensku v rámci nového operačného programu EVK (Efektívna verejná správa). 


Samuel Arbe je riaditeľom operačného programu Efektívna verejná správa na Ministerstve vnútra SR. Úlohou programu je komplexná  modernizácia verejnej správy na Slovensku. Samuel  učí na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského. V minulosti pôsobil ako riaditeľ Centra pre európske a severoatlantické vzťahy.  Študoval politológiu, medzinárodné vzťahy, medzinárodnú bezpečnosť a ekonómiu na Slovensku, v Portugalsku, v Srbsku a Veľkej Británii.

 
11:15
Iveta Šimončičová, Ministerstvo hospodárstva SR
RIA ako príklad projektu reformy verejnej správy
11:15
Diskutovať budú:

Pavol Vančík, Fujitsu
Ryan Androsoff, OECD
Samuel Arbe, MV SR
Pavel Hrabě, BIZZdesign 
12:45
Obed / Zlatý erb 2015
13:45
Sekcia 3
Ako čo najlepšie využiť nové programové obdobie?
Nové programové obdobie definuje ciele a nástroje do roku 2020. Premiestnili sa naše súčasné skúsenosti do východísk nového obdobia? 
13:45
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Prehľad IKT aktivít v nových operačných programoch
Milan Ištván
Partnerstvá pre prosperitu
Prehľad IKT aktivít v operačných programoch pre obdobie 2014-2020 (OPII, OP VaI, OP KŽP, IROP, OP EVS, OP ĽZ), odhad finančných alokácií, stav príprav na implementáciu, kľúčové projekty.

 
Prezentácia sa venuje predstaveniu hlavných cieľov a princípov, ktoré sú základom pre tvorbu strategickej architektúry verejnej správy vo všetkých jej úrovniach (t.j. biznis, aplikačnej a technologickej). Dosiahnutie týchto cieľov a princípov, ktoré sú súčasťou strategickej architektúry verejnej správy, do značnej miery závisí od stanovenia si hlavných priorít informatizácie pre nasledujúce obdobie. Prístup k ich riešeniu bude rovnako súčasťou aktualizovanej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. 
13:45
Rastislav Cesnek, Bizzdesign
Bez architektonického repozitara to nejde!
Rastislav Cesnek
Bizzdesign
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Spoločnosť BIZZdesign vo svojej prednáške bude deklarovať, že bez architektonického repozitara to  jednoducho nejde. Dôvody prečo je tomu podľa nej tak, odhalí vo svojej prednáške.


Anotácia:
Budovanie, riadenie a prevádzkovanie architektonickej schopnosti verejnej správy vyžaduje správu veľkého množstva architektonických výstupov. Efektívne riadenie produktov architektonickej práce požaduje formálnu taxonómiu pre rôzne typy architektonických aktív, príslušné procesy a nástroje potrebné pre ich uchovávanie. Preto dôležitým faktorom úspešnosti správy architektúry VS je vytvorenie a udržiavanie spoločného architektonického repozitára ako spoločnej bázy informácii a údajov.

V prezentácii Vám predstavíme Centrálny architektonický repozitár verejnej správy SR.

 
Lukáš Lukáč
Ministerstvo financií SR
Rozbieha sa implementácia prioritnej osi 7 OP II. OP II prináša nielen nové témy, ktorými reaguje na trendy v IT ale prináša aj zmeny v spôsobe implementácie projektov. Prednáška prinesie informácie o hlavných zmenách v porovnaní so súčasným programovým obdobím. 
13:45
Vladimír Goldschmidt, Atos IT Solutions and Services
ITMS2014+
Vladimír Goldschmidt
Atos IT Solutions and Services
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť? 
Kam šli peniaze z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v uplynulom programovom mobdobí? Aké sú finančné ciele, vízie a plány v tejto oblasti do roku 2020? Dozviete sa počas prednášky ITMS2014+.


Úrad vlády SR koordinuje využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom Centrálneho koordinačného orgánu.

Spoločnosť Atos IT Solutions and Services s.r.o. sa úspešne podieľala na implementácii systému ITMS zodpovedného za správu a monitoring týchto finančných prostriedkov v programovom období 2004 - 2006, 2007 - 2013 a pracuje na implementácií systému pre programové obdobie 2014 - 2020.
Informačný systém s názvom ITMS2014+ znamená významný krok smerom k potenciálnym prijímateľom.

V rámci prezentácie budú predstavené hlavné princípy aplikované pri tvorbe ITMS2014+ a novinky, ktoré čakajú používateľov informačného systému. 
13:45
Luděk Mácha, CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Příjemci dotací z ESIF - Základní předpoklady a rizika
Luděk Mácha
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Prednáška bude venovať pozornosť tomu, ako udržať projekty nažive. Odpovie na otázky ako plniť finančné záväzky, aké je rizko podvodu, aká je prepojenosť obchodných spoločností. Priblíži režim malých a stredných podnikov- de minimis. 


Anotácia: 
Schopnost příjemce plnit včas a v plné výši své finanční závazky – riziko udržitelnosti projektu.
Aktivity příjemce v rámci majetkově a personálně propojené skupiny obchodních společností – riziko podvodu.
Ověření podmínky Malý a střední podnik.
Ověření konceptu Jeden podnik pro účely podpory v režimu de minimis.
 
Čo s dostupnými verejnými dátami?
13:45
Mariana Hurná
Mestský úrad Prešov
Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť?
"Tajné" policajné štatistiky prenikli na web.  Sú úplne zadarmo a prístup má každý!  Aká je kriminalita priamo pod vašimi oknami ? Kde sa v meste najviac kradne a kde najhoršie parkuje? Môže mať občan svojho mestského policajta? To a ešte viac sa dozviete počas prednášky na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2015 na tému: Môžu informácie zvýšiť bezpečnosť a poriadok v meste? 


Anotácia:
Prednáška má za cieľ ukázať nové možnosti ako „dať informáciám nový zmyslel“ pre širokú verejnosť, napríklad pre oblasť informovania o činnosti Mestskej polície. Z pohľadu originálnych kompetencií miestnej samosprávy mesto Prešov disponuje mnohými užitočnými a cennými informáciami v Back-office mestského informačného systému. Ich vhodným prezentovaním verejnosti na webe sa dá dosiahnuť zvýšenie poriadku a bezpečnosti v meste. Ide hlavne o prepojenie agendy Mestskej polície a ostatných mapových údajov o území (adresy, ulice).
Napr. zverejnením menoslovu mestských policajtov s kontaktmi - ku každej ulici v meste - sa výkon služby verejného poriadku stáva adresným. Podobne aj zoznam a umiestnenie mestských kamier, či ďalšie informácie o priestupkoch v rôznych kategóriách (vizualizácia spáchaných priestupkov na území mesta: priestupky na úseku dopravy, čistoty a životného prostredia, chovu psov, verejného poriadku, proti majetku), psoch, obchodných prevádzkach, demografii a ich zobrazenie v mestskej mape. Ide o reálne a živé, denne automaticky aktualizujúce sa prehľady a zobrazenia na netriviálnom množstve údajov. Zverejnené údaje sú vo formátoch, ktoré sa dajú ďalej spracovávať. 
13:45
Marian Gajniak, Exdwarf consulting
Prírodné katastrofy a open dáta
Marian Gajniak
Exdwarf consulting
Prečo by vám nemala prednáška uniknúť?
Súboj človeka s prírodou, resp.s prírodnými katastrofami. Najdesivejšia viac na ňom sú straty na ľudských životoch, rovnako ako aj následné celosvetové a celospoločenské dopady ekonomického a sociálneho charaketru.  Medzinárodná pomoc v ťažkých chvíľach môže byť ľahšie zmenežovaná aj vďaka voľne dostupným dátam. Ako? To sa dozviete práve v tejto prednáške.


Úspešné zvládnutie súboja človeka s prírodou pri prírodných katastrofách (zóny s vysokým World Risk Indexom) do vysokej miery závisí na všeobecnej spoločenskej pripravenosti zvládať jej krátkodobé - okamžité následky. Predovšetkým ide o minimalizovanie strát ľudských životov (zemetrasenie: Haiti -2010), poškodenia zdravia obyvateľstva (záplavy: Stredná Európa - 2013), škôd na strategickej infraštruktúre(cunami: Fukušima- 2011). Dlhodobé následky ako sú ekonomické a sociálne dopady na zasiahnutú komunitu vyplývajú už zo samotného postavenia danej oblasti pred katastrofou a sú v mnohých prípadoch predmetom medzinárodnej pomoci už pred katastrofou.Voľne dostupné dáta, ich správny zber (vhodný nástroj zberu), následná interpretácia (zostavený model a postupy) a komunikovanie vhodným recipientom (záchranné zložky, armáda, obyvateľstvo) vo vysokej miere pomáha  minimalizovať  krátkodobé následky prírodných katastrof (hľadanie nezvestných),  ale taktiež môže pomôcť pri dlhodobdej obnove v postihnutej oblasti (pomoc Google v New Orleans po hurikáne Katrina – 2005). Takýmto spôsobom je možné efektívnejšie manažovať zotavovanie po prírodnej katastrofe (dobrovoľníci, prístrešky, distribúcia zdravotnej pomoci, emergency cloud pre komunitu).

 
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Prednáška predstaví metodológiu COMSODE a platformu Open Data Nod. Nebude chýbať praktická ukážka na konrkétnom prípklade - projekte eDemokracia. 


Ťažiskom prednášky je predstaviť COMSODE metodológiu zverejňovania otvorených údajov a následne predstaviť platformu Open Data Node (ODN) a to, ako táto platforma pomáha rôznym druhom subjektov a užívateľov v manažmente údajov, špecificky napríklad verejným inštitúciám pri zverejňovaní tzv. otvorených údajov. Možnosti využitia ODN budú ukázané aj na konkrétnom príklade, projekte eDemokracia.

 
Do zlatých časov vstupujú dodávatelia s ambíciou vyhrať verejné zákazky. V žiadnom inom sektore sa totiž s tak malými nákladmi nedozvieme tak veľa o klientoch a o konkurencii. A to všetko vďaka obrovskému množstvu verejne dostupných dát, ktoré len čakajú na to, aby sme ich začali využívať.


 
13:45
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Projekt eDemokracia
Ľubor Illek
Slovensko.Digital
Cieľom OPIS projektu eDemokracia a otvorená vláda v oblasti OpenData je vytvoriť centrálnu infraštruktúru so službami určenými pre poskytovateľov aj používateľov údajov. Pre túto transformačnú aktivitu verejnej správy uvedieme aj širší kontext tak z hľadiska legislatívy, ako aj výziev ktoré sú ešte pred nami. Riešenia vytvorené v rámci projektu sú pripravené spôsobom umožňujúcim odbremenenie poskytovateľa údajov od väčšiny úloh spojených so sprístupnením údajov - formátové a štrukturálne transformácie, publikovanie v internete, súlad so štandardami, komunikácia s používateľmi. Úspešný model spolupráce ilustrujeme na pilotnom projekte sprístupnenia jedného z referenčných registrov vo forme otvorených údajov. 
13:45
Augustín Mrázik, Únia miest Slovenska
Notifikácie a cesta k e-Participácii občanov v ére mobility
Augustín Mrázik
Únia miest Slovenska
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?  
Zverejnené informácie na webe alebo dostupná elektronická služba sú zbytočné, ak sa o nich občan včas nedozvie. Dodnes sú hlavným zdrojom aktuálnej informovanosti najmä médiá (televízia, rozhlas, dnes aj sociálne siete) - popri klasickom obecnom rozhlase. V období mobilných zariadení je možnosť aktívne a okamžite upozorniť priamo občana, notifikácia však musí byť selektívna a adresátom ľahko spravovateľná - v opačnom prípade túto možnosť odmietne pre neblahé skúsenosti s emailovým spamom. Odmenou za zavedenie notifikačnej služby je zvýšenie on-line návštevnosti a najmä adresná dostupnosť v naliehavých prípadoch.


Anotácia:
Spoločnou črtou informovanosti občanov prostredníctvom webu, ale aj nových elektronických médií je to, že len obtiažne dokážu svojich návštevníkov selektívne a cielene upozorňovať na dôležité udalosti, ktoré by ich mohli zaujímať. Občan musí navštíviť všetky webové stránky (svojho mesta, združenia, divadla, športového klubu a zopár on-line novín), aby očami prebehol ich aktuality a zistil, čo z toho sa ho dotýka.

Efektívnym riešením v dnešnej dobe sú notifikácie na mobilné zariadenie. Nedávno bolo oznámené využívanie SMS Slovenskou poštou, už dávnejšie to zaviedlo MV SR. Na notifikácie sú pritom používatelia už zvyknutí najmä z mobilných aplikácií sociálnych sietí.

Niektoré mestá a obce popri starom známom obecnom rozhlase už viacero rokov využívajú službu, ktorá zasiela krátne správy ako SMS alebo email. Nová generácia služby výrazne zjednodušuje používanie na strane občanov aj samospráv a prichádza s perspektívou aktívnejšieho zapojenia občanov - obojsmernej komunikácie samospráva - občan, ako aj integrácie na sociálne siete. 
13:45
Viera Bakošová, CRIF – Slovak Credit Bureau
Milan Seliak, APHI
Data a Open Data z pohľadu kvality a využitia v praxi
Viera Bakošová
CRIF – Slovak Credit Bureau
Prečo by vám nemala prednaška uniknúť?
V súčasnosti je na informačnom trhu dostatok informácií.. Problematickejšia  však môže byť  ich kvalita, dostupnosť, aktuálnosť a najmä ich využiteľnosť v praxi. Zaujímavý je preto pohľad špecialistov na Data a OPEN DATAu to očami zástupcov Asociácie poskytovateľov hospodárskych informácií.  


Anotácia:
Obsahom prezentácie je pohľad na DATA a OPEN DATA  z pohľadu ich využiteľnosti na zlepšenie atraktívnosti podnikateľského prostredia na Slovensku. Aktivita sprehľadnenia  a nezávislého hodnotenie dostupných zdrojov informácií na Slovensku(registrov, databáz, datasetov.. ) z hľadiska rôznych pohľadov a kritérií   môže byť v budúcnosti zaujímavým prínosom nielen pre odbornú prax. Zároveň časť prezentácie je venovaná zhodnoteniu súčasného stavu a možnostiam rozvoja  OPEN DATA v hospodárskych informáciách s vplyvom na zníženie podnikateľského rizika.        

 
Dlhodobé úložiská dát
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Ak chceme zveriť elektronické informácie do správnej opatery, našou voľbou bude pravdepodobne spoľahlivé elektronické úložisko. Ale je naozaj také spoľahlivé? Ako správne pracovať s takýmito úložiskami, aby dlhodobo uložené elektronické informácie z nich boli použiteľné i v budúcnosti? 


Doposud se otázkou dlouhodobého použití dokumentů zabýváme spíše teoreticky. Situace se pomalu začíná měnit, v řadě organizací provozují některé informační systémy již řadu let. Problém je co s informacemi uloženými v těchto systémech, nechávat je v IS ad absurdum, nebo je z nich začít odstraňovat. Řešení tohoto problému může být použití dlouhodobých důvěryhodných úložišť, které se již také objevují v nabídce eGov služeb. Příkladem na Slovensku může být jak Modul pro dlouhodobé uložení, který nabízí NASES, tak Elektronický archiv Slovenska, který realizovalo MV SR. Dobré je, že v řadě resortů sílí více a více potřeba použití elektronických dokumentů, v některých si dokonce uvědomují i potřebu jejich dlouhodobého důvěryhodného uložení (zdravotnictví, justice,..). Co tedy vlastně reprezentuje dlouhodobé důvěryhodné ukládání informací, nějaký HW, nějaký SW? To samozřejmě taky, ale hlavně jde o procesy, které stanoví, jak o svěřené informace budeme pečovat, aby byly použitelné i v budoucnosti. Právě jak tyto procesy mají vypadat, popisuje nová norma ISO 16363. Normu lze použít již při realizaci dlouhodobého důvěryhodného úložiště. Dokonce je vhodné v rámci testování či v raném stádiu provozu takového úložiště provést interní audit podle této normy, a tak si ověřit že nebylo nic opomenuto a že uložené elektronické informace budou použitelné i v budoucnosti. 
13:45
Mária Mrížová, Ministerstvo vnútra SR
Elektronický archív Slovenska
Mária Mrížová
Ministerstvo vnútra SR
Informácia o zabezpečení  trvalého uloženia elektronických archívnych dokumentov v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (štátne archívy), ich autenticita, hodnovernosť, neporušiteľnosť ich obsahu a čitateľnosť, ako aj ich sprístupnenie a zverejňovanie občanom a zamestnancom verejnej správy. Prezentácia cieľov projektu, ktorými sú automatizácia preberania archívnych dokumentov od ich pôvodcov, ochrana archívneho dedičstva pred poškodením a odcudzením formou trvalého uchovania, automatizácia procesov kontroly integrity archívnych dokumentov, podpora moderných nástrojov a štandardov na sprístupňovanie archívnych fondov, efektívny prístup bádateľov k čo najširšiemu rozsahu archívnych dokumentov a efektívne poskytovanie služieb archívov pre verejnosť. 
13:45
13:45
Michal Hanzalík, Piql
Ako zachovať dáta 500 rokov?
Spoločnosť PIQL z Nórska vyvinula unikátny systém dlhodobej ochrany digitálnych dát v archivačných formátoch na fotografickom filme (PIQL filme). Cieľom projektu je bezpečná, ekonomicky efektívna a v budúcnosti odolná forma ochrany digitálnych dát.
Základnou výhodou ochrany dát s použitím technológie Piql je offline uloženie digitálnych a vizuálnych dát na filme so životnosťou až 500 rokov pri ISO skladovacích podmienkach. Skombinovaním inovatívneho výskumu a osvedčenej technológie spoločnosť PIQL vytvorila OAIS (Otvorený Archivačný Informačný Systém) ako vhodné riešenie pre digitálnu ochranu dát. Vývoj technológie bol podporený aj z programov pomoci EÚ a Nórska.

 
13:45
Dušan Slivka
IBM Slovensko
Prístup k problematike riešenia dlhodobého ukladania údajov, vrátane dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom,
ilustrovaný na prikladoch praktickej realizácie projektov pre služby publikované na portáloch slovensko.sk a obcan.justice.gov.sk.

 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES stanovuje povinnosti pre členské štáty najmä v nasledujúcich oblastiach:
 • medzinárodné uznávanie elektronickej identity
 • medzinárodné uznávanie elektronického podpisu
 • elektronické doručovanie
V Slovenskej republike je pre centrálnu infraštruktúru v oblasti overovania identít osôb (fyzických aj právnických) a v oblasti elektronického doručovania využívaný Ústredný portál verejnej správy so svojimi spoločnými modulmi. Postavený je tak, aby po dobudovaní medzinárodných brán mohol vykonávať ako prijímanie autorizovaných potvrdení o overení identity, tak aj posielať takéto potvrdenia smerom do zahraničia. Obdobne je to v prípade doručovaných správ, kedy zasa formou medzinárodnej brány, zabezpečujúcej transformáciu správ do medzinárodného štandardu  a smerovaním na bránu príslušnej krajiny môže zabezpečiť doručovanie aj mimo rámca Slovenskej republiky a naopak aj prijímať správy zo zahraničia a transformovať ich do tvaru čitateľného a zrozumiteľného aj na Slovensku.

Pred rozšírovaním stojí niekoľko výziev v podobe finalizujúcich sa podrobných medzinárodných technických štandardov, lokalizácia formulárov, prijímanie štandardov pre atribúty formulárov, termíny pre implementáciu a podobne.


13:45


 
ASOCIOVANÉ PODUJATIE: IS Centrálna správa referenčných údajov
13:45
Branislav Bayer, Hewlett-Packard Enterprise
Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov
Branislav Bayer
Hewlett-Packard Enterprise
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Chcete sa dozvedieť čo prinesie projekt IS CSRÚ v praxi?
 • zníženie byrokratickej záťaže
 • efektívnejšiu výmenu a spracovávanie referenčných údajov
 • zníženie nákladov
 • jednoduchšie riadenie a zavádzanie zmien, menej náročnú prevádzku
 • podporu pre ďalšie informačné systémy verejnej správy
 • zvýšenie kvality údajov verejnej správy
 • postupná komplexná elektronizácia procesov verejnej správy
 • skráti čas potrebný na vybavenie nevyhnutných formalít
 • umožní všetkým ľuďom, vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva využívať možnosti e-Governmentu
Anotácia:
Projekt Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov ( IS CSRÚ)  predstavuje významný posun v prístupe k problematike riadenia dát vo verejnej správe. Cieľom projektu IS CSRÚ je efektívnejšie prepojenie jednotlivých úradov verejnej správy a ich lepšia komunikácia s občanmi a právnickými osobami. Systém umožňuje aplikovať princíp „jeden krát a dosť“ z pohľadu výmeny informácií, ktoré občania alebo podniky poskytujú verejnej správe. Všetky zainteresované inštitúcie tak získajú prístup ku kompletným a aktuálnym informáciám, ktoré sú v správe iných úradov. Počas našej prezentácie sa dozviete aké služby bude IS CSRÚ poskytovať pre občanov, organizácie a verejnú správu.
13:45
Valent Gura, Ministerstvo financií SR
Modul úradnej komunikácie a práca s referenčnými údajmi
Valent Gura
Ministerstvo financií SR
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Prednáška predostrí modernizáciu zákona o eGovernmente.Pozornosť bude venovať najmä kvantitatívnym a kvalitatívnym zmenám IS CSRÚ. Ak sa chcet edozvedieť viac o novelizácii zákona z roku 2013, nenechajte si újsť túto prednášku. 


Zákon o eGovernmente z roku 2013 a jeho novelizované znenie schválené v Národnej rade SR 23. septembra tohto roku prinášajú kvalitatívnu zmenu v oblasti prístupu k údajom jednotlivých úradov ale aj v riadení kvality údajov. V prednáške je uvedená sumarizácia hlavných časti novelizovaného zákona 305 /2013 vo väzbe na koncepciu realizácie jednotlivých ustanovení v IS Centrálna Správa Referenčných Údajov.

 
14:55
Coffee-break
15:10
Výročný okrúhly stôl
15:10
Vazil Hudák, Ministerstvo hospodárstva SR
Inovatívne Slovensko v digitálnom veku
Vazil Hudák
Ministerstvo hospodárstva SR
So silnejúcim vplyvom moderných technológií, sieťových riešení a rastúcim významom Big Data, je na udržanie vývoja nevyhnutná digitalizácia priemyslu. Ministerstvo hospodárstva sa rôznymi aktivitami a iniciatívami snaží podporovať digitálnu transformáciu a uplatnenie kľúčových inovatívnych technológií, ktoré majú veľký potenciál pri znižovaní výdavkov a urýchlenie rastu pre jednotlivé podniky, ako aj celý sektor. Spolu s novými podnikateľskými modelmi a inovatívnymi MSP sa týmto zmenia tradičné hodnotové reťazce a otvoria sa nové príležitosti pre startupy a už existujúce a zabehnuté podniky.

 
16:30
Slávnostné ukončenie kongresu a TOMBOLA. Na záverečnú čašu vína pozýva eGovSystems
07:30
Registrácia účastníkov
13:40
Nové technológie
13:40
Andrej Thurzo, Spoločnosť pre regeneratívnu medicínu
Individualizácia medicíny prostredníctvom 3D tlače
Andrej Thurzo
Spoločnosť pre regeneratívnu medicínu

Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Dnes, keď 3D tlač už niekoľko rokov úspešne mení podobu modernej medicíny, prichádza bioprinting - 3D tlač živými bunkami.V každom ľudskom tele sa v zásobe nachádzaju akoby univerzálne bunky, ktoré sa ešte nešpecializovali na žiaden typ tkaniva a je možno ich efektívne využiť pre 3D tlač v medicíne.

Dôsledky zmien, ktoré bioprinting vo svete navodí si dnes nedokážeme ani predstaviť. Nie všetky budú len pozitívne, ale najbližšie desaťročia sa ponesú v duchu posúvania hraníc v regeneratívnej medicíne. Celospoločenská zmena, uprostred ktorej sa práve nachádzame, naberie najbližšie roky na dynamike a môžeme sa postupne ťešiť na nové terapie, náhrady tkanív neskôr aj celých orgánov zložených z vlastných buniek pacienta.


Anotácia:
Tlač vlastnými bunkami alebo bioprinting. Evolúcia v zdravotnej starostlivosti, individualizácia medicíny, očakávané zmeny v kvalite ľudského živote? Aké zmeny prinesie. Budú to len zmeny v medicíne, alebo celospoločenský pokrok? 

Individualizácia medicíny - jej prispôsobenie sa pacientovi - je ďalší nevyhnutný evolučný stupeň zdravotnej starostlivosti. Pomocou skenerov dnes vieme jednoducho zaznamenať špecifickú anatómiu a prostredníctvom 3D tlače dokážeme "zhmotniť" napríklad individualizované náhrady, ktoré rešpektujú fakt, že každý sme iný. Odhliadnuc od individualziovaných náhrad, je to práve tlač bunkami, ktorá zmení podobu medicíny viac než čokoľvek nám známe za posledných 1000 rokov. Tlač vlastnými bunkami pacienta - bioprinting - je začiatok éry regeneratívnej medicíny, ktorá okrem iného nastolí aj významné zmeny spoločnosti. Dnes očakávané zmeny v kvalite života, dlhovekosti, ale otvorí aj zneužiteľné možnosti "zdokonaľovania" už prirodzených zdravých biologických funkcií či vlastností ľudského tela.

 

13:40
Branislav Panák, Atos IT Solutions and Services
Marek Zeman, Tatra banka
FaceRec (biometria tváre) – Success story
Branislav Panák
Atos IT Solutions and Services
Marek Zeman
Tatra banka

Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Vypočujte si skutočný príbeh o využití biometrie ľudskej tváre v slovenskom bankovom sektore. Môže byť tento projek inšpiráciou aj pre využitie v iných oblastiach ľudského  či občianskeho života? Napríklad v rámci eGovernment? Aj na tieto otázky odpovie prednáška o FaceRec.Tatrabanka ako najinovatívnejšia banka Slovenska, spolu so spoločnosťou Atos, a v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR úspešne realizovali unikátny projekt využitia biometrie tváre v bankových procesoch.

V tejto prezentacii uvidíte trendy v danej téme ako aj "success story" reálneho projektu v rámci Slovenského bankového sektora, ktorá môže byť inšpiráciou a námetom na implementáciu danej technológie aj v inýchch sektoroch vrátane štátnej správy.

 
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Vďaka mobilnej aplikácii City Monitor z dielne QBSW komunikujú samosprávy slovenských miest a obcí so svojimi obyvateľmi oveľa jednoduchšie, než tomu bolo  ešte pred pár rokmi. Ako však môže jednoduchá aplikácia pomôcť zatraktívniť, skrášliť a zveladiť život v slovenských mestách a obciach? Odpovede dostanete v rámci prednášky o City Monitor-e. 


Riešenie City Monitor, vďaka ktorému môžu občania nahlasovať podnety na zlepšenie v mestách a obciach priamo zo svojho mobilného telefónu, je už na Slovensku dobre známe. Najnovšie však výhody, ktoré ponúka, objavili aj voFrancúzsku, kde riešenie úspešne používajú niekoľké mestá a ďalšie sa o vstup do projektu intenzívne zaujímajú.

Spoločnosť QBSW, a.s. neustále pracuje na rozvoji toho softvérového riešenia. Po minuloročnej implementácii pre Google Glass rozšírila funkcionalitu riešenia o možnosť prezerať podnety a správy z mesta cez Apple Watch, ktoré predstavujú budúcnosť vo vývoji trhu informačno-komunikačných technológií. Toto inovatívne zariadenie prinesie nové možnosti využívania aplikácie City Monitor, ako napríklad sledovanie aktuálneho diania v meste vďaka správam z mesta  alebo stavu riešenia používateľových podnetov. Ďalšie informácie nájdete na www.citymonitor.sk.

City Monitor predstavuje atraktívny nástroj na komunikáciu medzi zástupcami miest a ich obyvateľmi. Prínosom riešenia oproti konkurenčným produktom je, že podnety nie sú preposielané treťou stranou, ale hlásia ich samotní občania priamo zo svojich mobilov. Tie sú bezprostredne spracovávané vo webovej aplikácii spravovanej povereným pracovníkom mesta, ktorá je integrovanou súčasťou riešenia. Systém umožňuje využívanie aplikácie aj na interné účely v samospráve (kontrola technických úsekov, monitorovanie prác, a pod.), čím sa značne rozširujú možnosti jeho ďalšieho využívania.

 
13:40
16:30
Ukončenie 1. dňa kongresu
14:30
Coffee-break
10:00
Dáta v digitálnom svete
10:00
Dejan Cvetkovic, Microsoft CEE
Estónsko - Gov data uložené mimo krajiny
Dejan Cvetkovic
Microsoft CEE
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Estónsko - rozlohou malá, elektronickou verejnou administratívou veľká krajina. Zasieťované elektronické systémy so sebou však nesú aj riziko. Je Estónsko kvôli pokroku, modernizácii a inováciám vo verejnej správe ohrozené elektronickými konfliktmi? Môžu vyústiť až do kybernetickej vojny? Ubránilo by sa jej Estónsko inovatívne tak, ako v roku 2007? 


Anotácia:
Digitálna ambasáda je ako bežná ambasáda, ale v digitálnom svete. Zabezpečuje digitálnu kontinuitu štátnej správy v prípade akejkoľvek pohromy. Takéto riešenia sú dostupné už dnes vďaka cloudovým technológiám, ktoré dokážu fungovať mimo fyzických hraníc krajiny.   


 

 

10:00
Petra Hochmannová, CSIRT.SK
Martin Semrád, NIX.CZ
Naša úloha pri zvyšovaní úrovne sieťovej bezpečnosti
So zvyšujúcim sa počtom používateľov IKT a prevádzkovateľov kritických služieb vzrastá i počet bezpečnostných incidentov pričom najviac ohrozenými oblasťami sú financie, energetika, elektronické služby a služby poskytované štátom. Tieto javy negatívne ovplyvňujú dôveru ich používateľov a spomaľujú tak rozvoj našej digitálnej spoločnosti. Kybernetická bezpečnosť sa preto stáva jednou z priorít prevádzkovateľov sietí a el. služieb a taktiež vlád na celom svete, ktoré majú snahu zefektívniť obranu proti útokom na informačné systémy. Posun vo vnímaní problému kybernetickej bezpečnosti je možné vidieť taktiež v koncipovaní nových organizácií a poskytovaní nových služieb, ktoré sa aktívne venujú ochrane kybernetického priestoru a budovaniu bezpečnostnej komunity. V podmienkach Slovenskej republiky, nadviazali za týmto účelom spoluprácu špecializovaná jednotka ministerstva financií CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) a združenie NIX.CZ, ktoré predstavilo na Slovensku projekt FENIX, ktorý vznikol v Českej republike v roku 2013 ako reakcia na intenzívne DoS útoky cielené na významné české média, banky a operátorov. Zmyslom projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity. 

 
Prečo by vám nemala prednáška uniknúť? 
Prednáška na praktickej ukážke z Českej republiky podrobne ilustruje vývoj open-data, zameria sa na moderné trendy a budúcnosť open data. Odpovie tiež na otázku, aký je postoj Európskej únie k moderným prístupom vo zverejňovaní a prepájaní dát vo verejnej správe a na to, ako naša civilizácia vynakladá nemalé finančné prostriedky na zachytenie, spracovanie a ukladanie dát. Otázkou však ostáva: dokáže naplno využiť ich potenciál?
  

Anotácia:
Naše civilizace je konfrontována s exponenciálním nárůstem dat a věnuje velké  prostředky na jejich zachycení, zpracování a ukládání. Zároveň však nedokážeme plně využít jejich potenciál. V příspěvku jsou analyzovány hlavní motivy vedoucí ke zpřístupňování dat veřejnosti evropském kontextu. Na příkladech je ukázáno, jakým vývojem prošla oblast open data v posledních letech ve světě a jsou osvětleny moderní přístupy ke zveřejňování a propojování dat. Pozornost je dále věnována otevírání a propojování dat ve veřejné správě a podrobněji ilustrována na příkladu a ukázce Monitoru Státní pokladny ČR, jehož je autor hlavním architektem. Na závěr příspěvku  sou shrnuty požadavky, které na zveřejňování a propojování dat klade Evropská unie a naznačeny budoucí trendy v oblasti open data.

Monitor je specializovaný informační portál Ministerstva financií, který umožňuje věrejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím že všech úrovní státní samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací a jsom čtvrtletně aktualizovány. Základní verze portálu byla spuštěna v květnu 2013. V prosinci 2013 byla zpřístupněna analytická část portálu, která umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting. 


 

09:45
Data Driven Economy
Dion Rudnicki
IBM Corporation
Tlak na vlády, aby zvýšili efektivitu, zamerali sa na potreby občanov a priniesli výsledky, sa zintenzívňuje. IBM vie poskytnúť nové analýzy situácie, ktoré pomôžu vládnym organizáciam znížiť náklady, optimalizovať pracovné a obchodné procesy, zaujať občanov a inovovať.

 
09:45
Emil Fitoš, Atos IT Solutions and Services na Slovensku a v Českej republike
Ako si môžu navzájom pomôcť IT priemysel a vzdelávací systém na Slovensku
Emil Fitoš
Atos IT Solutions and Services na Slovensku a v Českej republike
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Využitie moderných technológií a najnovšie vzdelávacie metódy posúvajú slovenské stredné odborné školy do 21. storočia. Obrovský e-learningový projekt zabezpečila spoločnosť Atos. Nový projekt rozvoja odborného vzdelávania má odpovede aj na otázky mnohých, ktorých trápia pochybnosti, či Slovensko bude schopné ponúknuť v budúcnosti dostatok kvalifikových zamestnancov a uspokojiť tak neustále rastúce požiadavky trhu práce. 


Anotácia:
Emil Fitoš vo svojom príspevku v rámci Medzinárodného kongresu ITAPA 2015 rieši vzťah vzdelávania na Slovensku a informačných technológií v dvoch rovinách.

V prvom rade sa zoberá potrebami IT priemyslu na vzdelanú a kvalifikovanú pracovnú silu. Vyhodnocuje projekty, ktoré sa v tomto smere robili a ktoré sa majú realizovať v budúcnosti. Ak má Slovenská republika skutočne urobiť kroky smerom v zvýšeniu konkurencieschopnosti svojej ekonomiky, neudeje sa to bez intenzívneho nasadzovania informačných technológií do všetkých oblastí výroby a služieb. Je zrejmé, že technicky a informaticky vzdelaná pracovná sila je nevyhnutným predpokladom takejto zmeny.
V druhej časti príspevku sa preto prednášajúci zaoberá ponukou IT priemyslu pre vzdelávací systém všeobecne. Zvlášť zdôrazňuje overené metódy a postupy zahŕňajúce vtiahnutie zamestnávateľov do procesu prípravy výučby.
 

09:10
Július Slíž, ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko
Big data rýchlo a za prijateľné investície
Július Slíž
ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
iKVC- predstavuje kvalitné, rýchle a tiež pohodlné vybavenie cestujúcich. Predstavuje nielen konfort, ale najmä komplexnosť služieb. Viac o výhodách riešenia od spoločnosti HP a ŽSSK určeného pre cestovateľa po slovenských dráhach železníc sa dozviete v rámci prednášky o big datach za prijateľné investívie. 


Veľké dáta sa týkajú aj Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Samotné fungovanie a prevádzka informačných systémov generujú obrovské množstvo dát. Ich vyhodnocovanie, potrebné pre strategické rozhodnutia, by spoločnosť tradičnými spôsobmi bez konkrétneho riešenia zvládla en s ťažkosťami. 

Slovenský prepravca sa preto rozhodol vykonať prieskum trhu a porovnať dostupné analytické platformy s cieľom výberu tej najvhodnejšej. Rozhodujúcimi kritériami boli:  rýchlosť uvedenia riešenia do prevádzky, jeho používateľská jednoduchosť, otvorenosť, flexibilita s okamžitým vplyvom na business a tiež možnosť  jeho ďalšieho rozširovania. 

Dôkladným preskúmaním možností sa spoločnosť rozhodla pre platformu od spoločnosti HP. 


Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Urbanizácia, reurbanizácia Európy, digitálne prepojenie ako kľúčový element ekonomiky a služieb, vrátane verejnej správy spoločne vytvárajú jednotný trh. Zmeny sú spojené s výzvami a príležitosťami pre zamestnancov verejnej správy. S ktorými? O tom sa dozviete v prednáške o tom, ako urobiť mestá nielen inteligentnými, ale aj zábavnými. 


Anotácia:
Vo svojej prezentácií Julian Bowrey vysvetlí, že vplyvným trendom nie je vytváranie jednotného trhu aktivitami jednotlivých členských štátov EÚ, ale vytváranie jednotných trhov, ktoré fungujú ako motory ekonomického rastu a trhovej integrácie a umožňujú ďalší rast miest a mestských regiónov.

Tento trend je posilňovaný urbanizáciou, v prípade Európy je presnejšie hovoriť o reurbanizácií a nárastom digitálnej konektivity ako kľúčového elementu ekonomiky a služieb, vrátane služieb verejnej správy. V súčasnosti sme svedkami, že väčšina veľkých miest a regiónov preberá tieto zmeny, čo následne vytvára nový jednotný trh.

Julian Bowrey bude hovoriť o troch prvkoch tohto fenoménu, ktoré predstavujú osobitné výzvy a príležitosti pre verejnú správu.
 • mesto ako hra – priveľa iniciatív týkajúcich sa smart city sú manažérske a technokratické.  A preto je potrebné urobiť ich zábavnejšie.
 • investície do smart občanov – jednak medzi mladými, ako aj medzi ostatnými skupinami občanov
 • v štátnej správe budovať porozumenie a používanie big a open data štátnymi zamestnancami.

 
15:10
Výročný okrúhly stôl
Jozef Čapuška, MV SR
Pavel Bojňanský, MF SR
Rastislav Janota, NASES
Denisa Saková, MV SR
Milan Ištván, PPP
Peter Kostolný, ÚV SR
Zdenko Bohmer, Hewlett-Packard Enterprise
Csaba Baráth, DITEC


 
Program na stiahnutie


Bronzoví partneri
 • allexis
 • asep_final-xeroxred
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • qbsw
 • sevitech
 • SOFTEC - logo - CMYK
Mediálni partneri
 • logo TA3 3D_mensie
  • sita2
 • radio+rtvs
 • zivesk
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • 00_ENERGIE_PORTAL_lezate
Technická realizácia
S podporou