Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2006

11:00
Coffe-break
09:00
Otvorenie druhého dňa kongresu - vyhlásenie výsledkov súťaže Cena ITAPA 2006
11:30
Sekcia 3
Ako premeniť štát na digitálny
Premena štátu do digitálnej podoby si vyžaduje zásadné zmeny v princípoch a postulátoch fungovania administratívy a v legislatíve, elimináciu miestnej a vecnej príslušnosti a rozvoj „internetového“ spôsobu uvažovania. Pozvaní členovia parlamentu, manažéri a experti budú diskutovať o koordinácii potrebných legislatívnych zmien a technického rozvoja. Panel dotvára sériu kľúčových hospodárskych panelov. Prinesieme v ňom unikátne zahraničné skúsenosti krajín, ktoré v poslednom období zaznamenali prelom v spôsobe manažovania štátu (Rakúsko, Nemecko a Česká republika) a tým aj významné zlepšenia pre podnikateľské a občianske prostredie. Z týchto skúseností sa odvinie aj najnovšia vízia pre Slovensko, ako moderne a efektívne manažovaný štát.
Keď dáta prehovoria
Úspech v dátovom manažmente spočíva v schopnosti získať viac informácií, než bolo vložených údajov. Inteligentné nadstavby nad dátami, spracovanie veľkých objemov dát pre analytické práce, čistenie a konsolidácia dát, datamining, odhaľovanie chýb a podvodov, automatizácia reportingu a poskytovania údajov sú dnes aktuálne témy. Nechajte dáta prezradiť vám viac, než by ste od nich očakávali.
Vzdelávanie nielen v eGovernmente
Vzdelávanie projektových manažérov, ECDL certifikácia vo verejnej správe, systém celoživotného vzdelávania učiteľov, efektívna podpora vzdelávania nástrojmi e-learningu. Hosťami panelu sú výnimoční odborníci, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti v rôznych oblastiach vzdelávania. V paneli Peter Ončák zo Spoločnosti pre projektové riadenie predstaví projekt, zameraný na posilnenie zručností v oblasti projektového riadenia vo verejnej správe. O aktuálnych novinkách z projektu ECDL pre štátnu správu, ako aj o plánoch jeho rozšírenia na celú verejnú správu bude informovať riaditeľka odboru pre projektový management Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Katarína Mandíková. Všetkých zodpovedných predstaviteľov za oblasť regionálneho školstva určite zaujme prednáška Beáty Brestenskej, ktorá uvedie dosiahnuté výsledky vzdelávania 53 tisíc (!) učiteľov základných a stredných škôl v práci s informačnými technológiami a predstaví riešenie systému celoživotného vzdelávania učiteľov v oblasti predmetovej gramotnosti. Významným obohatením panelu budú zahraničné skúsenosti zo severného Írska, pán Paddy Maguire, manažér spoločnosti C2K, ktorá zodpovedá za zabezpečenie IKT služieb pre všetky školy v severnom Írsku, predstaví systém a pozoruhodné výsledky informatizácie školstva v severnom Írsku a ich najnovšie skúsenosti so zavádzaním e-learningu na školách.
Financovanie IKT projektov a štrukturálne fondy na Slovensku 2007-13
Priority štátneho rozpočtu na roky 2006-2010, Národný rozvojový plán a operačné programy na roky 2007-13, medzinárodné projekty a granty, financovanie na regionálnej a miestnej úrovni. Na paneli sa z najpovolanejších úst dozviete informácie o čerpaní prostriedkov zo ŠF a ďalších zdrojov EÚ v budúcnosti. V paneli štátny tajomník ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Daniel Ács odprezentuje systém čerpania finančných prostriedkov zo ŠF v rokoch 2007-13. Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie informatizácie MDPT SR sa následne bližšie zameria na financovanie informatizačných projektov zo ŠF a súčasne prinesie informáciu o možnostiach získania zdrojov z ďalších komunitárnych programov EÚ, ktoré sú k dispozícii.
11:30
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
IKT projekty, štátny rozpočet a štrukturálne fondy 2007-13
11:30
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Financovanie inovatívnych a IKT projektov zo zdrojov EU mimo štrukturálnych fondov
17:30
Záverečný kokteil
16:00
Sekcia 4
Digitálna samospráva už dnes
Setting a strategy for ICT implementation on a municipal level, respecting the budget restrictions, setting a priorities and key areas, successful examples from Europe, digital cities of Slovakia.
eGovernment projekty II
Najnovšie eGovernment trendy predstavené prostredníctvom úspešných projektov a riešení na Slovensku a v zahraničí.
portal.gov.sk od A po Z
verejnej správy prináša svoje prvé služby. Zodpovední experti prinesú informácie o aktuálnom stave a službách portálu, jeho moduloch a funkcionalite. Predstavia jeho praktický úžitok a úèel pre rôzne skupiny užívateľov (štátne úrady, samosprávu, podnikateľov, dodávateľov) a postup, ako doň pripojiť svoje služby.
16:00
Rastislav Pavlík,
Michal Ohrablo, Embassy of Innovators
portal.gov.sk od A po Z
Priestorové informácie a GIS
Usporiadanie zodpovednosti za priestorové informácie v IS verejnej správy, najnovšie trendy v oblasti geoinformácií, aktuálne projekty a riešenia v oblasti GIS.
16:00
Juraj Vališ, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Zámery implementácie INSPIRE v SR
13:00
Obed
15:30
Coffe-break

Nastavenie súborov cookies