Program - Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií

09:00
Keynote 6
09:00
10:00
Keynote 8
10:00
Peter Dekýš, ESET spol. s r.o.
Prieskum stavu riadenia informačnej bezpečnosti
10:15
Coffee-break
10:45
Sekcia 3
Otázky Cloud Computingu
Predstavenie rôznych projektov z tejto oblasti, od drobných po veľké – všetky spája zníženie administratívnej náročnosti a benefity pre používateľov.
10:45
Marek Slivka, Oracle Slovensko
Mikuláš Strelecký, InterWay
Cloud riešenia pre verejnú správu
10:45
Róbert Cisár, Hewlett-Packard Slovakia
Ako začať s Cloud Computingom vo verejnej správe
10:45
Marián Hanko, Slovak Telekom
Služby Cloud-u od ST – nič nečakané
10:45
Elektronické služby
Cieľom panelu je predstaviť nové a pripravované elektronické služby, ktoré uľahčia občanom komunikáciu so štátnou správou.
10:45
Tomáš Kysela, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Stratégia implementácie projektov e-Governmentu očami komerčného sektora
10:45
Ľubomír Goryl, Microsoft Slovakia, s.r.o.
Elektronické služby podľa Connected Government Framework
10:45
Nové trendy v bezpečnosti
Aká je situácia v oblasti informačnej bezpečnosti v SR, jej porovnanie s inými krajinami a praktické ukážky riešenia konkrétnych rizík priblíži tento panel.
10:45
10:45
Robert Kosla, Microsoft Central and Eastern European
Národná bezpečnosť
10:45
Pavel Mozoľa, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Slavomír Vričan, ESET spol. s r.o.
Bezpečnostný audit na Daňovom riaditeľstve
10:45
Peter Dekýš, ESET spol. s r.o.
Optimálne náklady na informačnú bezpečnosť
10:45
Csaba Krasznay, National University of Public Service
Kybernetické hrozby a moderná štátna správa
Národná konferencia OPIS 2011 - Program implementácie eHealth na Slovensku
Workshop MV SR - Informačný systém registra fyzických osôb
Workshop je realizovaný pod záštitou Ministerstva vnútra SR.
10:45
Csaba Baráth,
Pavel Struhárik, Ministerstvo vnútra SR
IS RFO v kontexte IS VS
10:45
Nataša Košová, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Ministerstvo vnútra SR
Údajová základňa IS RFO a jej aktualizácia
10:45
Vojtech Bezák, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Ministerstvo vnútra SR
Poskytovanie údajov z IS RFO - hromadné zmenové dávky
12:15
Obed
13:30
Keynote 9
13:30
Reinhard Posch, Úrad spolkového kancelára, Rakúsko
Napĺňanie výziev digitálnej agendy
15:00
Sekcia 4
Podpora vedy a výskumu v rámci EK
V rámci 7. Rámcového programu financuje Európska komisia ako jednu z prioritných oblastí výskumné aktivita zamerané na IKT. V tejto sekcii zaznejú príspevky širokého spektra fundovaných odborníkov počnúc tými, ktorí pripravujú strategické smerovanie, prioritné témy a výzvy na predkladanie projektov v rámci EK, ďalej tými ktorí zabezpečujú tok informácií na národnej úrovni a končiac úspešnými riešiteľmi projektov.
15:00
Mária Búciová, Slovenská technická univerzita
Národný kontaktný bod
15:00
Anton Lavrin, Technická univerzita Košice
Európske stratégie a programy pre podporu výskumu a vývoja
15:00
Jesper Thestrup, In-JeT ApS
Skúsenosti zo súkromného sektora
15:00
Jiří Prúša, Ministerstvo vnútra ČR
Anton Lavrin, Technická univerzita Košice
Jesper Thestrup, In-JeT ApS
Diskusia
Geografické informačné systémy
Panel venovaný tradičnej téme priestorových informácií a ich uplatneniu vo verejnej správe.
Školstvo 2.0
Panel sa bude venovať medzinárodným projektom v oblasti vzdelávania, stratégii Slovenska a zapojeniu Slovenska do európskych vzdelávacích iniciatív.
15:00
Iva Kleinová, Ministerstvo financií SR
Minerva 2.0
15:00
15:00
Alica Virdzeková, Gymnázium Žilina
Krajina za školou
Národná konferencia OPIS 2011
14:45
Ján Jurkovič, Múzeum SNP
Digitálne múzeum
14:45
Michal Čudrnák, Slovenská národná galéria, SR
Digitálna galéria
14:45
Peter Csordás, Slovenský filmový ústav
Digitálna audiovízia
14:45
14:45
Rastislav Luby, DG-CONNECT, Európska komisia
Broadband a Digitálna agenda pre Európu
14:45
15:00
Iveta Fülöpová, SOFTEC
Ivan Schalek, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IS riadenia sociálnych dávok - naša cesta k dosiahnutiu cieľa
Národná konferencia OPIS 2011 - Public Hearing
Verejná prezentácia štúdií uskutočniteľnosti (PUBLIC HEARING) je určená pre odbornú, ale aj širokú verejnosť. Z prezentácií sa môžu prítomní dozvedieť: - aký bude mať projekt prínos pre občanov a verejnú správu, - aké sú východiská projektu, - aké sú navrhované riešenia, - harmonogram realizácie projektu a jeho rozpočet. Účelom stretnutia je oboznámenie či už odbornej, alebo širokej verejnosti o štúdiách uskutočniteľnosti, ktoré budú po ich verejnej prezentácii predmetom schvaľovacieho procesu zo strany Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti PO1 OPIS. Po ukončení prezentácie bude vytvorený priestor na prípadné otázky zo strany verejnosti.
16:30
ITAPA 2011 – Záverečný koktail
14:00
Keynote 10
14:00
Ali Arifoğlu, METU, e-Government Research and Development Centre
Implementácia eGovernmentu v Turecku
14:30
Coffee-break
13:15
Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2011
08:30
Registrácia účastníkov